Altermútua, la millor Alternativa a Autònoms

Política de privacitat

Política de privacitat

1. Tractament de dades personals

De conformitat amb lo establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD“), així com en la normativa nacional aplicable si escau, s’informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través del lloc web www.eljurista.cat (d’ara endavant, el “Lloc web“) seran incorporades i tractades en el sistema de tractament de dades personals de l’Associació Cercle Català de Juristes, (d’ara endavant, “CCJ“) amb les finalitats que es descriuran a continuació.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades, si escau, a través del Lloc web és necessàri per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de l’Usuari. De no facilitar-se totes les dades requerides per CCJ no es garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

2. Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable Associació Cercle Català de Juristes
Finalitats (i) Gestionar la recepció de consultes i peticions d’informació.

(ii) Realitzar anàlisis estadístiques del comportament del conjunt dels usuaris en el Lloc web, durant la seva navegació en el mateix.

Legitimació Execució d’un contracte i interès legítim.
Destinataris No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades

Informació detallada

Pot consultar informació detallada sobre la protecció de les seves dades, a continuació.

3. Informació detallada sobre protecció de dades personals

3.1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l’Usuari és l’Associació Cercle Català de Juristes, C/Olivera 37, 2º 2ª, 08004 Barcelona, amb C.I.F. G-65933269 i correu electrònic director@eljurista.cat.

3.2. Finalitat del tractament de les dades

L’accés per part de CCJ a les dades de caràcter personal de l’Usuari es realitzarà única i exclusivament amb les següents finalitats, sense que CCJ pugui aplicar-les o utilitzar-les per a qualsevol altra finalitat:

(i) Gestionar la recepció de consultes i peticions d’informació.

(ii) Realitzar, mitjançant l’ús de cookies, anàlisis estadístiques del comportament del conjunt dels usuaris en el Lloc web, durant la seva navegació en el mateix.

3.2.1. Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

3.3. Legitimació per al tractament de dades

La base legal del tractament de les dades de l’Usuari per a la finalitat (i) indicada a l’anterior apartat 3.2. és l’execució d’un contracte, en relació amb la prestació d’un servei d’atenció a les consultes i sol·licituds d’informació de l’Usuari.

Així mateix, la legitimació per a la finalitat (ii) indicada a l’anterior apartat 3.2. és l’interès legítim de CCJ a realitzar una anàlisi estadística dels hàbits de navegació dels usuaris a les finalitats de millorar l’experiència d’usuari d’aquests, sense que en cap cas es realitzi cap profiling ni es prenguin decisions automatitzades.

3.4. Destinataris

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions a les autoritats competents o a tercers encarregats del tractament, perquè CCJ, dugui a terme les finalitats previstes en aquesta política de privadesa.

3.5. Exercici de drets

L’Usuari podrà exercir els següents drets, prevists en el RGPD, en relació al tractament de les seves dades personals:
• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
• Dret a oposar-se al tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades.
• Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

Aquests drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida a Associació Cercle Català de Juristes, C/Olivera 37, 2º 2ª, 08004 Barcelona, amb G-65933269, o per e-mail a l’adreça director@eljurista.cat. En tots dos casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui. La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

3.6. Àmbit d’aplicació

L’estructura de fitxers, equips i sistemes d’informació amb l’objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de CCJ que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti.

3.7. Consentiment de l’Usuari

L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privadesa, atorgant, en el seu cas, el seu consentiment inequívoc i exprés a CCJ, al tractament de les dades d’acord amb les finalitats aquí reflectides.

En el cas que l’Usuari faciliti a CCJ dades personals de tercers, l’Usuari declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, que les seves dades personals seran tractats per CCJ en els mateixos termes que l’Usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privacitat.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a CCJ davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de l’haver de descrit en aquest paràgraf

3.8. Confidencialitat

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre CCJ i els Usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-se CCJ a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure’s sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

3.9. Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

CCJ es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en el Lloc web de CCJ.

25 de maig de 2018.