Condicions d’ús

Condicions d’ús

El present acord regula l’accés i ús del lloc web que EL JURISTA posa a la disposició dels usuaris interessats en el servei.

L’accés al portal d’El JURISTA i a la informació relativa a qualssevol dels serveis continguts en el mateix comporta l’acceptació de les condicions d’ús previstes en el present Avís Legal. Per això, l’usuari declara ser major d’edat i tenir plena capacitat per contractar i obligar-se mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, i haurà de llegir atentament el seu contingut si desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts. Si l’usuari no estigués d’acord amb aquestes disposicions, haurà d’abstenir-se d’utilitzar i accedir al lloc web i als seus continguts, i d’utilitzar els serveis que EL JURISTA proveeix.

Informació legal sobre EL JURISTA

La titularitat d’aquesta pàgina web és d’Alexander Salvador Cerqueda, amb DNI 46999621-H i domicili al C/ Olivera 37, 2º 2ª, 08004 Barcelona.

Validesa de la informació

Els continguts de la pàgina web, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. El portal no proporciona cap tipus de recomanació, ni assessorament tècnic, legal ni de cap altra classe. La informació és d’àmbit general i en cap cas té en compte criteris o objectius específics o particulars de l’usuari. Per tant, la informació continguda no ha de ser utilitzada per prendre decisions.

EL JURISTA es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. EL JURISTA es reserva el dret a modificar-les a qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aquesta data, per la qual cosa li recomanem que les consulti regularment. L’ús del servei amb posterioritat a la modificació dels termes d’ús suposa el coneixement i acceptació de la nova versió modificada dels mateixos.

Navegació

La simple navegació a través dels websites d’EL JURISTA té caràcter gratuït i tampoc exigeix el registre previ de l’usuari. No obstant això, l’accés, contractació o la utilització d’alguns serveis podrà requerir que l’usuari es registri o doni les seves dades personals i consentiment. En aquest cas, cadascun d’aquests serveis es regirà per les seves pròpies condicions específiques, sense perjudici de les condicions aquí previstes.

Algunes de les pàgines de la web estan adaptades per al seu ús en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal web. Per això, es recomana la visualització completa per a gestions diferents a la mera visualització del portal.

EL JURISTA podrà eventualment incloure en el seu website continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, xarxes socials i a altres informacions. Quan l’usuari accedeixi als mateixos i ingressi en altres llocs que no pertanyin als responsables d’EL JURISTA, estarà subjecte als termes i condicions d’aquests llocs, i haurà de llegir detingudament les seves polítiques d’accés i ús. En cap d’aquests casos EL JURISTA exerceix algun tipus de control sobre aquests llocs ni els seus continguts, i per tant, no serà responsable de les pàgines i continguts de tercers, així com del funcionament i disponibilitat dels mateixos.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que apareixen en aquest lloc web, així com dels seus continguts (textos, logos, imatges, sons, àudio, video, programari i qualssevol uns altres) són propietat exclusiva d’EL JURISTA o el seu ús ha estat autoritzat pels seus titulars.

EL JURISTA no atorga garantia alguna sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts o enllaçats a la pàgina web en cas que la titularitat dels mateixos no correspongui a EL JURISTA.

En conseqüència, queda terminantment prohibit qualsevol ús per part de l’usuari que es realitzi sense l’autorització d’EL JURISTA, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’EL JURISTA, sancionades per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. En cap cas això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d’EL JURISTA.

Publicitat

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi EL JURISTA, establir enllaços, hipervíncles o links, des de portals o llocs web de tercers, a la pàgina web d’EL JURISTA. Qualsevol publicitat o informació als mitjans de comunicació haurà de ser prèviament aprovada per escrit per EL JURISTA.

En aquest sentit, l’usuari consent que EL JURISTA pugui incloure el seu nom, marca o nom comercial en la seva documentació comercial, únicament als efectes de fer constar que EL JURISTA li ha prestat els seus serveis, però no revelant en cap cas la naturalesa dels mateixos.

Seguretat informàtica

EL JURISTA implementa per si o a través de tercers mesures de seguretat informàtica. No obstant això, encara que EL JURISTA i l’usuari intercanvien informació de bona fe, reconeixen que cap controla el funcionament, fiabilitat, disponibilitat o seguretat del correu electrònic ni d’Internet; per tant EL JURISTA no serà responsable de cap pèrdua, danys, despeses, perjudicis o molèsties que resultin de la pèrdua, retard, intercepció, corrupció, o alteració de qualsevol correu electrònic o comunicació per Internet.

En un mateix sentit, no pot garantir l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a la pàgina web d’EL JURISTA, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Responsabilitats

Els serveis que els usuaris contractin amb EL JURISTA han de ser utilitzats exclusivament amb finalitats lícites.

En cap cas EL JURISTA serà responsable per qualssevol danys o perjudicis directes, indirectes, especials, morals, ejemplarizantes, consecuencial o qualssevol uns altres, incloent però sense limitar-se al dany a la propietat, pèrdua d’ús, pèrdua comercial, pèrdua econòmica, pèrdua de dades o pèrdua d’utilitats, qualsevol que sigui el tipus d’acció (incloent però sense limitar-se a accions contractuals, negligents o un altre tipus d’accions perjudicials extracontractuals) que es derivi o es relacioni amb el seu ús o accés al lloc web d’EL JURISTA o el seu contingut. Si les accions d’un usuari del lloc web generessin algun tipus de reclam o acció extrajudicial, administrativa i/o judicial contra EL JURISTA, l’usuari es compromet a mantenir indemne EL JURISTA, els seus socis, representants i empleats.

Validesa de les clàusules

En el cas que qualssevol de les estipulacions del contracte esdevingués o sigui considerada o declarada invàlida, nul·la, il·legal o no aplicable, amb independència del motiu, les restants disposicions no resultaran afectades, quedant vàlides i plenament aplicables.

Les parts intentaran reemplaçar aquesta estipulació de manera amistosa, per una altra que reculli en la major mesura possible l’establert en la qual hagués estat declarada invàlida. La falta d’aquest acord entre aquestes en un període màxim de quinze (15) dies habilitarà a ELJURISTA per a la seva redacció vinculant.

Interpretació i jurisdicció

Els presents termes d’ús es presenten en català i en castellà i han estat redactats per un jurista espanyol. En cas de dubtes o incongruències en la seva interpretació, s’atendrà al significat de la seva versió castellana.

En el no previst pel contracte serà aplicable la legislació civil espanyola.

Para tot el relatiu a la interpretació o execució de l’establert en aquestes condicions, ambdues parts es comprometen a utilitzar procediments alternatius de resolució de disputes que resultin mútuament acceptats abans de recórrer als contenciosos, pel cuales se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre.