Política de privacitat

Informació addicional sobre Protecció de Dades

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és l’Associació Cercle Català de Juristes, C/Olivera 37, 2º 2ª, 08004 Barcelona, amb C.I.F. G-65933269 i correu electrònic director@eljurista.cat.

2. Finalitat del tractament de les dades

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que sigui aplicable, t’informem que a l’Associació Cercle Català de Juristes tractem les dades personals que ens facilites per a las següent finalitat:

  • En el supòsit que ens haguessis escrit mitjançant la nostra Pàgina de Contacte, tractaríem les teves dades per gestionar la teva consulta en relació amb els nostres productes i serveis.

3. Conservació de les dades

Les teves dades seran conservades fins al moment en què haguem resolt la teva consulta, així com el temps necessari per complir les obligacions legals corresponents.

4. Legitimació per al tractament de dades

La base legal pel tractament de les teves dades personals és el consentiment exprés (clara acció afirmativa) atorgat en el moment de recollida de les teves dades personals.

5. Destinataris

Les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, excepte a aquells tercers pels quals resulti necessària la seva intervenció per a la correcta gestió de la prestació del servei.

Finalment, les teves dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.

6. Exercici de drets

Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. El responsable deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Aquests drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida a Associació Cercle Català de Juristes, C/Olivera 37, 2º 2ª, 08004 Barcelona, amb G-65933269, o per e-mail a l’adreça director@eljurista.cat. En tots dos casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui.

Finalment t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.


30 de juliol de 2020.