Eurovegas; Adéu Madrid, adéu

Per Alexander Salvador. 

Sheldon Adelson i la seva dona.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha impossibilitat de moment la construcció del projecte Eurovegas en la zona nord d’Alcorcón, una de les ubicacions amb més probabilitat d’acollir el macroprojecte. Aquesta sentencia versava sobre la construcció de la nova Ciutat Esportiva del Atlètic i per motius geogràfics ha afectat substancialment al projecte Eurovegas.

Aquesta sentencia dictada el passat 11 de Maig, ha estimat el recurs contenciós-administratiu interposat per AEDENAT-Ecologistes en Acció, contra l’acord pres el 27 de Febrer de 2008 pel consell de Govern de Madrid. Aquesta sentencia declara tal acord com nul de ple dret.

A tot això, la Comunitat de Madrid ja ha anunciat que interposarà un recurs front el Tribunal Suprem.

Fonaments jurídics

Segons el magistrats l’aprovació del planejament urbanístic era provisional, significant tal fet que es tractava d’un acte de tràmit, i en cap moment es tractava d’un acte d’aprovació definitiva.

Per tant, tal com estableix la sentencia Es por ello, que carecen de validez los acuerdos, como una aceptación unilateral de las determinaciones previstas en el acto de aprobación inicial, que en modo alguno vinculan al Ayuntamiento, ni a la Administración autonómica ni pueden condicionar lo definitivamente acordado como más conveniente al interés general” s’ha de concloure que la Comunitat de Madrid no va ni tant sols tramitar la qualificació dels terreny com urbanitzable, conditio sine qua non per a dur a terme tant el projecte Eurovegas com la nova Ciutat Esportiva del Atlètic.

Adjuntada a continuació la sentencia en un fitxer pdf.

Sentencia TSJM Sec.1 Contencioso-Advo. (Alcorcón-Atlético)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *