Els contractes de l’alcalde Trias

Per Kevin Sànchez. 

El govern de la ciutat de Barcelona que presideix Xavier Trias ha iniciat el seu mandat aplicant el procediment d’adjudicació directa de contractes de forma generalitzada. La norma que ens permet arribar a aquesta conclusió és el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. D’entre els diferents procediments que preveu la llei, es coneix col·loquialment com a procediment fet “a dit” el d’aquells contractes realitzats pel procediment menor o negociat. Si es compleixen els requisits establerts a l’article 138 del TRLCSP, l’Ajuntament podrà adjudicar, com ha fet, contractes municipals a les empreses que consideri més adients.

Número de contractes adjudicats durant el 2n semestre de 2011

 

Procediment

Segon Semestre de 2011

Menor

2769

Negociat

92

Adjudicació “a dit” (Menor+Negociat)

2861

Obert

68

Concurs

0

Obert+Concurs

68

Derivat Acord Marc

58

Emergència

1

Restringit

4

Altres

63

TOTAL

2992

Adjudicació “a dit” (Menor+Negociat)/ TOTAL

95,62%

Obert+Concurs/TOTAL

2,27%

Altres /TOTAL

2,11%

 

El fet de que més del 95% dels contractes s’hagin adjudicat “a dit” significa que el govern no ha garantit els principis de concurrència, transparència i igualtat d’oportunitats a totes les empreses. Si bé és cert que obrir un concurs de projectes (art. 184 i ss.) per a contractes de quantitats menors no té gaire sentit, sobta que durant el segon semestre de 2011 no se’n hagi produït cap. De la mateixa manera, és curiós que només un 2,27% dels contractes adjudicats s’hagin dut a terme pel procediment obert (art. 157 i ss.) que sí garanteix els principis esmentats anteriorment a totes les empreses.

Pel que fa als números, durant aquest segon semestre de 2011 el valor total dels contractes adjudicats ascendeix a més de 111 milions d’euros. D’entre els 2992 contractes, 150 empreses s’han adjudicat el 32% dels contractes i rebran el 91% de l’import adjudicat, és a dir, 101.180.301,53€ dels 111.165.222,61€ totals.

 

Import dels contractes adjudicats durant el 2n semestre de 2011 (en Milions d’€)

 

Procediment

Import 2n sem. 2011

Import 2012-2015

Menor

18,3

0,4

Negociat

6,6

6,5

Adjudicació “a dit” (Menor+Negociat)

24,9

6,9

Obert

4,7

68

Concurs

Obert+Concurs

4,7

68

Derivat Acord Marc

4,6

0,22

Emergència

0,4

Restringit

1,4

Altres

6,4

0,22

TOTAL

36

75,1

Adjudicació “a dit” (Menor+Negociat)/ TOTAL

69,17%

9,18%

Obert+Concurs/TOTAL

13,06%

90,54%

Altres /TOTAL

17,77%

0,28%

 

Si analitzem els imports adjudicats, l’Ajuntament ha assignat per mitjà del procediment menor o negociat el 69% de l’import adjudicat pel segon semestre del 2011; això suposa l’assignació de 24,9 milions d’euros respecte del total de 36 milions. Quant a l’import dels contractes que s’han assignat per procediment obert, que respecta els principis transparència, igualtat d’oportunitats i de concurrència, representa el 13% de l’import, és a dir, 4,7 milions d’euros respecte del total de 36 milions.

El fet de que els percentatges s’inverteixin completament durant el període 2012-2015 es deu a que els contractes per procediment obert són plurianuals i la majoria de les seves aportacions es realitzen en als anys successius (de 4,7 Milions € durant el 2n sem. 2011 a 68 Milions d’€ en el període 2012-15), mentre que els contractes per procediment menor són anuals sense pràcticament aportacions per als anys següents (de 24,9 Milions € en el 2n sem. 2011 a 6,9 Milions d’€ durant el període 2012-15).

De les dades dels contractes adjudicats durant el segon semestre de 2011, també sobta la gran quantitat de contractes que s’han realitzat amb associacions per un valor total aproximat de 2 milions d’euros. La relació dinerària comú entre l’administració pública i les associacions però, es duu a terme a través de la figura de les subvencions i no mitjançant contractes. De la mateixa manera que s’ha instaurat una certa desigualtat entre empreses a l’hora d’adjudicar els contractes “a dit”, el fet de que l’Ajuntament de Barcelona atorgui quantitats dineràries a associacions per mitjà d’un contracte i no a través d’una subvenció, també significa la existència d’una desigualtat entre associacions.

Adjuntats a continuació tots els contractes realitzats per l’ajuntament de Barcelona durant el 2n semestre de l’any 2011 en un fitxer excel. 

Contractes 2n semestre 2011 Ajuntament de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *