Projecte per fomentar el mercat de lloguer d’habitatges

Per Imma Domènech
Sabadell
 

S’ha presentat a les Corts i publicat en el BOCG del 7 de septembre el projecte de Llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges, i ara, es troba en espera de les esmenes. El que es busca és provocar un canvi important en el mercat de lloguer espanyol, es vol fomentar i alhora poder oferir més seguretat i confiança als propietaris. Amb aquesta proposta es modificaran alguns articles de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC), relatius al desnonament; també es volen introduir certes mesures fiscals relacionades amb les Societats Cotitzades d’Inversió en el mercat immobiliari i l’Impost sobre la Renta de No Residents.

Aquesta proposta de llei té un arrelament molt important, i és que a Espanya no hi ha gaire preferència per l’arrendament; al llarg dels últims anys, hem pogut veure com la societat espanyola preferia tenir la seva pròpia casa o pis, a pagar un lloguer pel seu habitatge. Les dades són significatives, ja que només un 17% de la població espanyola viu de lloguer, davant del 83% que viu en propietat, segons dades de l’EUROSTAT. I això ens porta a un altre punt important, el gran nombre de persones que té més d’una vivenda i en tenen sense ocupar; ja que a la Península, segons dades de l’INE, hi trobem tres milions de vivendes buides. Tota aquesta situació encara s’agreuja més al trobar-nos immersos en plena crisi econòmica, el nostre país va viure una gran expansió econòmica degut al boomde la construcció i cada vegada s’anaven construint més i més habitatges; però amb l’esclat de la crisis es van deixar de comprar i s’ha creat un gran stock de vivendes noves que no s’han venut, segons dades del Ministeri de Foment, en són 687.523. arribats a aquest punt és necessari establir una legislació adequada al moment i a la realitat que estem vivint. Així doncs, el govern busca flexibilitzar el mercat d’arrendament per aconseguir que sigui més dinàmic; reforçar la seguretat del tràfic jurídic immobiliari; i millorar la regulació del procediment de desnonament.

La proposta busca fomentar el lloguer per sobre de la compra

En primer lloc, el que es vol és flexibilitzar el mercat d’arrendament. És per això que s’ha pensat en una sèrie de mesures: pel que fa a la duració dels contractes, veiem com es vol que el termini de pròrroga forçosa dels contractes passi de cinc a tres anys, i el termini de pròrroga tàcita també es reduirà, en aquest cas de 3 a 1 any. Pel que fa al desistiment dels contractes, fins ara, en tots aquells contractes amb duració pactada de més de cinc anys, l’arrendatari podia desistir passats aquests cinc anys si ho comunicava amb dos mesos d’antelació; i si els contractes eren inferiors a cinc anys havia de pagar la indemnització pactada. La nova mesura és que l’arrendatari pugui desistir sempre que vulgui del contracte, si ho comunica amb una antelació mínima d’un mes.  Referent a les voluntats de les parts, podem veure que aquestes podran pactar expressament l’actualització de la renda i podran acordar la renuncia de l’arrendatari al dret d’adquisició preferent. Així doncs, veiem com es busca incentivar l’arrendament, ja que les mesures poden beneficiar als llogaters. Tot i que dins d’aquest paquet de mesures, també en trobem una que pot incentivar a l’arrendament per part dels propietaris; abans aquests només podien llogar l’habitatge per residencia habitual si s’havia pactat en el contracte. Amb el projecte de llei, es podrà fer sempre que comuniqui la necessitat de la vivenda amb un preavís de dos mesos.

En segon lloc, es treballa envers al reforçament de la seguretat del tràfic jurídic immobiliari. Anteriorment, en els contractes inferiors a cinc anys, el propietari havia de mantenir el llogater fins els cinc anys; amb la reforma només hi estarà obligat en el cas que l’arrendament estigui inscrit en el Registre de la Propietat (ja que la inscripció registral continua sense ser obligatòria). El que es busca és incentivar la inscripció dels arrendaments, amb el que augmentarà la seguretat jurídica.

En tercer lloc, es pretén millorar la regulació del procediment de desnonament. La inscripció de l’arrendament en el Registre de la Propietat permetrà al propietari desallotjar als seus inquilins d’una forma més ràpida si aquests no paguen. Es busca agilitzar els terminis i els procediments judicials; aquestes mesures provocaran modificacions de la LEC. S’habilitarà un plaç de deu dies per tal que el llogater pugui pagar el deute, el còmput s’iniciarà des del moment en que l’arrendador vagi al jutjat a posar la denuncia; si no s’efectua el pagament el jutge pot dictar la resolució del contracte de forma immediata. Es farà mitjançant una resolució del jutge, enlloc d’un decret del secretari judicial. En canvi, fins ara el llogater tenia la possibilitat de pagar fins l’últim moment, i evitar així, l’execució.

A més, se li han de sumar les mesures fiscals. Ja que es vol anivellar els residents i no residents de la UE. Evitant que hi hagi exempcions en l’Impost sobre la Renda dels No Residents sobre els rendiments derivats de l’arrendament d’habitatges.

Aquest és el projecte de llei, que està en espera de les possibles esmenes; així doncs, els contractes que es continuïn fent fins a la seva entrada en vigor es regiran per la llei que encara esta vigent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *