Cotitzar per una paga no cobrada

Per Neus Teixidor.
Madrid.

Aquesta setmana, diversos mitjans de comunicació han publicat que el Govern Espanyol preveu descomptar als funcionaris del règim de classes passives les cotitzacions corresponents a les pagues extres del mes de desembre, malgrat que no les cobraran. Aquest règim de funcionaris inclou gairebé la totalitat dels treballadors de l’Administració General de l’Estat (inclou els treballadors de Justícia, de la Seguretat Social, de l’Agència Tributaria…). També, pertanyen a aquest règim els membres de l’Exèrcit, encara que cotitzen a un tipus inferior de la resta. Fins i tot, formen part d’aquest règim alguns ex-Ministres.

Abans d’entrar a valorar la situació que es planteja hem de diferenciar un parell de conceptes. Qualsevol treballador per compte aliena o funcionari, al final de mes, se li descompten de la nòmina les cotitzacions així com les retencions. Les cotitzacions son les aportacions que els treballadors fan al Sistema de Seguretat Social, mitjançant les quals es finança el sistema contributiu de pensions i prestacions. En el cas dels funcionaris, aquestes aportacions es fan a la Mútua de Funcionaris (MUFACE), que té com a finalitat principal cobrir les prestacions de jubilació dels seus contribuents. Per altra banda, les retencions son ingressos a compte de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques. En conseqüència, es tracta del pagament anticipat de part del citat impost i que finalment es regularitza amb la declaració anual. És a dir, amb les retencions el que fan els treballadors és pagar periòdicament (cada mes) un percentatge de la seva renta a Hisenda i, un cop finalitzat el període impositiu (acaba el dia 31 de desembre, excepte en casos de defunció), es porta a tema la declaració de la renta, en la que es determina si el contribuent ha pagat de més (es produeixen les devolucions) o de menys (ha de pagar el que falta per abonar). En aquest cas, per poder-se realitzar les retencions a compte, ha d’existir una renta efectiva, ja que aquesta és la base imposable d’aquest impost.

Imatge recent del Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques Cristóbal Montoro.

En tot cas, l’article 23 del Text Refós la Llei de Classes Passives de l’Estat (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril) obliga als funcionaris dels règim de classes passives a cotitzar per les catorze pagues anuals. La Llei 2/2012, de 20 de juny, que va aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2012, va preveure en el seu article 22 el pagament de catorze pagues anuals als funcionaris (dotze ordinàries i dues d’extraordinàries, corresponents als mesos de juny i desembre). No obstant això, dues setmanes després de l’aprovació d’aquests pressupostos, el Govern Espanyol va aprovar el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, que contempla diverses mesures per garantir l’estabilitat pressupostaria i el foment de la competitivitat. Una d’aquestes mesures va ser la supressió del pagament de la paga extra del mes de desembre (coneguda també com a paga extra de Nadal) al cos de treballadors públics de l’Estat. Malgrat aquesta eliminació, el text no cita en cap moment la modificació de la obligació de cotitzar. En aquest cas, sembla contradictori que s’elimini el pagament d’una part del sou, però es mantingui la obligació de cotitzar-ne la part proporcional a aquest.

Algunes veus, atribueixen aquesta fet a una manca de previsió de l’executiu. En tot cas, els sindicats dels funcionaris van demanar al Govern Espanyol que modifiqués la mesura, mitjançant la supressió de cotització de la citada paga o reduint la quota de cotització mensual al llarg de tot el període.

Aquesta mateixa setmana, el Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha anunciat la intenció del Govern de mantenir la mesura. Segons ha explicat, el manteniment de l’obligació de cotitzar respon a la finalitat d’evitar un perjudici en la percepció futura d’una pensió per part dels funcionaris. Els Sindicats critiquen durament la postura del govern, ja que afirmen que la mesura tindrà conseqüències molt importants en la percepció de la nòmina d’aquest any, però que seran gairebé inapreciables en la percepció futura de les pensions de jubilació.

Un altre argument del Govern és que no s’ha suprimit la paga extra als funcionaris, sinó que simplement se n’ha ajornat el pagament. En aquest cas, l’article 3 del Reial Decret-Llei 20/2012 determina que els funcionaris no rebran cap paga extra el mes de desembre de 2012, deixant la possibilitat de cobrar-la més endavant. Segons sembla, l’executiu preveu pagar les quanties corresponents a aquestes pagues durant l’exercici de l’any 2015. Per tant, el pagament de les cotitzacions aquest any respondria a un avançament de la cotització. En tot cas, la previsió de pagament en l’exercici mencionat no figura en cap norma pressupostària. Aquesta és una conseqüència del fet que si constés la previsió, es compatibilitzaria com una despesa d’aquest exercici i no com una despesa de l’exercici en el que realment es portarà a terme. És evident, que en les circumstàncies econòmiques que està passant Espanya i en el fort control per part de la Unió Europea, fan que interessi al Govern portar a terme uns comptes anuals el més realistes possibles.

En conseqüència, sembla que els funcionaris de l’Estat cotitzaran el mes de desembre per la paga extra que no cobraran, al menys de moment. Un problema molt més rellevant es pot originar si realment no arriben a cobrar aquesta paga. No obstant, els Sindicats estudien emprendre mesures legals. També s’espera que el Defensor del Poble faci pública la seva postura.

En tot cas, segons fons dels Sindicats de Funcionaris, la mesura que ens ocupa afectaria gairebé a 900.000 funcionaris a tot l’Estat (és un percentatge bastant alt, si tenim en compte que el cos total de funcionaris és d’uns dos milions i mig de persones). A Catalunya, la mesura afectaria a uns 100.000 treballadors públics. En aquest cas, segons Comissions Obreres, el sou mitjà dels funcionaris al mes de desembre seria entre 50 i 60 euros inferior que el del mes de novembre.

Finalment, m’agradaria destacar que la situació que afecta als funcionaris de l’Estat no és la mateixa que van patir els funcionaris catalans l’any passat. Com molts recordareu, el Govern Català va prendre la decisió de retardar el pagament de la paga extra de Nadal de 2011 als treballadors públics catalans. En aquest cas, malgrat cobrar la paga el mes de gener de 2012, les retencions corresponents a l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques es van portar a terme el mes de desembre (quan inicialment estava previst que es cobressin aquestes pagues). El Govern Català va justificar aquesta mesura al·legant motius informàtics, ja que les retencions es fan automàticament i no es va canviar el procediment habitual. En aquest cas, la mesura va comportar unes conseqüències més importants, ja que els funcionaris van veure reduït el seu sou del mes de desembre de mitjana entre un 18% i un 20%. Finalment, el cobrament de la paga extra es va fer el mes de gener i en aquest cas, la quantia estava lliure de retencions (ja s’havien anticipat).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *