L’error en la Llei de Taxes costa a l’Estat entre 4 i 8 milions d’euros.

Per Anna Jiménez.
Barcelona.
 

Malgrat que la ja famosíssima Llei de Taxes (Llei 10/2012, de 20 de novembre) està en vigor, ningú no paga taxes. ¿El motiu? Un error de previsió. No s’ha pensat que per a l’efectiva posada en marxa del sistema de taxes calia que Hisenda disposés d’impresos d’autoliquidació. Com que els mateixos encara no existeixen, els secretaris judicials de tot l’Estat no estan demanant els justificants de pagament de taxa, perquè és materialment impossible pagar les mateixes.

Conseqüència de l’anterior, Joaquín Silguero Estagnan, Secretari General de l’Administració de Justícia, signa la “Instrucció 5/2012, de 21 de novembre, de la Secretaria General de l’Administració de Justícia, relativa a la liquidació de la taxa judicial amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses”. En aquesta es diu que “els Secretaris Judicials de tot el territori nacional no exigiran  en cap cas la presentació del justificant d’autoliquidació de la taxa per a donar curs als escrits processals que es presentin” fins que no es publiqui a la Butlleta Oficial de l’Estat l’Ordre ministerial que la Llei de Taxes demana per a regular els procediments i models d’autoliquidació de la taxa.

S’arriba a aquesta opció de no sol·licitar el pagament de taxes a partir de l’anàlisi dels articles 8 i 9 i de Llei de Taxes. El primer d’ells, en relació a l’autopagament i liquidació, disposa: “1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de este artículo. 2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo (…).”. El segon dels articles es refereix a la gestió de la taxa, i en ell llegim “1. La gestión de la tasa regulada en este artículo corresponde al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa”.

Més enllà de les conseqüències jurídico-pràctiques no podem deixar d’analitzar les implicacions econòmiques d’aquest error. Doncs bé, el Govern al seu dia va estimar que amb la implantació del model de taxes es recaptarien uns 300 milions d’euros a l’any. Per tant, els fins avui 8 dies hàbils sense taxes – això és, excloent dissabtes i diumenges- han suposat una pèrdua per l’Estat d’entre quatre i vuit milions d’euros.

Justícia ha afegit que les taxes començaran a demanar-se des del moment en que el Ministeri d’Hisenda tingui llestos els formularis d’autoliquidació i es publiquin en el BOE. Per tant, no es cobraran taxes amb efectes retroactius per a aquells que iniciessin els contactes amb l’Administració de Justícia un cop entrada en vigor la llei però abans de la publicació en el BOE dels formularis.

El president del Col·legi Nacional de Secretaris Judicials, Rafel Lara, ha afirmat que creu que el Ministeri de Justícia publicarà al BOE el formulari en els propers dies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *