L’Advocacia Catalana ofereix propostes per donar resposta als desnonaments.

Il·lustre Colegi d’Advocats de Barcelona.
Barcelona.

Barcelona 20/12/2012. El degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona i president del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, Pedro L. Yúfera ha afirmat que per evitar els desnonaments i les execucions hipotecàries de forma efectiva és necessària la regulació –fins ara inexistent en l’ordenament jurídic espanyol- del sobreendeutament personal i familiar.

Aquesta és la principal conclusió de l’estudi elaborat per un grup de juristes, arran de la iniciativa de l’advocacia catalana, que han analitzat la normativa en desnonaments i les execucions hipotecàries, i que han tingut en compte tots els pronuncionaments que s’han dictat des dels organismes europeus amb l’objectiu de donar una resposta transversal i efectiva a aquesta problemàtica.

Per aquest motiu, el degà dels advocats de Barcelona ha valorat d’insuficients el Reial Decret Llei de mesures urgents per reforçar la protecció de deutors hipotecaris així com el Reial Decret Llei 8/2011; que tot i que recull l’ampliació fins al 60% del valor pel qual el creditor pot demanar l’adjudicació quan no concorri postor a la subhasta, deixa igualment en una situació de risc a les persones que pateixen aquest procediment pel deute que encara tenen un cop desnonades.

Propostes per evitar els desnonaments i execucions hipotecàries
El grup d’experts que han elaborat aquest estudi han conclòs que la millor manera d’evitar els desnonaments és que les persones que es trobin en una situació d’insolvència puguin paralitzar les reclamacions judicials sobre el seu habitatge habitual familiar i sol·licitar la tramitació d’un procediment de liquidació ordenada del deute. És a dir, que el procediment es realitzi a través d’unes Comissions de Sobreendeutament (no per via judicial) -formades per mediadors, administradors concursals, membres d’entitats financeres i consumidors designats per l’Administració autonòmica- que establiran d’acord en cada cas i situació.

Per això es considera necessària la modificació de determinats aspectes processals d’execució de les hipoteques, de manera que es pugui al·legar en defensa de la persona desnonada l’existència de clàusules abusives –ja que actualment no és possible fer aquesta argumentació en la defensa d’un client- fet que permetria poder demanar la suspensió de la tramitació de l’execució hipotecària.

Yúfera també ha exposat que s’ha de modificar el límit embargable al deutor en les execucions hipotecàries de vivenda habitual. En aquest sentit, s’exposa que no sigui embargable el salari mínim interprofessional incrementat en un 50%, més un altre 30% per cada membre de la família que no disposi d’ingressos. Amb aquesta mesura el que es pretén és garantir que les persones desnonades puguin disposar d’una quantia mínima per viure, i per sota de la qual no se’ls puguin sostreure diners per fer front al deute pendent.

La proposta també recull alliberar dels costos fiscals al deutor (en relació a l’anomenada plusvàlua municipal) i al creditor.


Mesures ja proposades per l’advocacia catalana – Antecedents

L’estudi també recull algunes de les propostes ja plantejades el març de 2011 per l’advocacia catalana i que van ser presentades davant la Comissió d’Habitatge del Congrés dels diputats per part de Pedro L. Yúfera i del diputat de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Jesús Sánchez. Així per exemple, es considera imprescindible incrementar del 60 al 80 el percentatge del valor de l’habitatge quan l’acreedor se l’adjudiqui en un procediment judicial. Per aquest motiu, es proposa que sigui a través d’un procediment notarial el lliurament de l’habitatge per als casos no emparats per l’anomenat Codi de Bones pràctiques Bancàries, que pugui permetre la cancel·lació del deute amb l’entrega de la vivenda habitual.


Mesures socials

Per pal·liar l’actual situació dels desnonats, l’informe també estableix unes mesures socials. El degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona i president del CICAC, Pedro Yúfera, ha demanat reservar un mínim del 30% dels habitatges que integrarà l’anomenat ‘Banc Dolent’ (SAREB) per destinar-los en règim de lloguer a les persones en risc d’exclusió social; i que aquestes vivendes siguin gestionades en col·laboració amb les entitats socials i administracions públiques.

Evitar els desnonaments del futur
Yúfera també ha explicat que per evitar els desnonaments en el futur, el crèdit hipotecari concedit hauria de ser inferior als 30 anys (termini màxim) i d’un import no superior al 90% del valor de taxació de l’habitatge o el valor del preu establert en l’escriptura de compra.

Estudi realitzat per magistrats, notaris, secretaris, professors de dret i advocats
L’estudi ha estat realitzat pel diputat de la Comisisó de Normativa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Jesús Sanchez; pel notari Ángel Serrano; pels magistrats Pablo Izquierdo, Guillem Soler i Gemma Vives; per les secretàries judicials Lourdes Escola i Mª Carmen Bernal; pel catedràtic de dret processal Manuel Cachón; pels professors de dret processal  i advocats Núria Mallandrich, Christian Herrerra i Vicente Pérez Daudí;  pel professor de dret mercantil  i diputat del Col·legi d’Advocats de Girona Martí Batllorí; per  l’advocat i secretari de la secció de dret concursal de l’ICAB Josep Capdevila; pels advocats Verónica Dávalos, Paz Cano i Josep Guiu, i pel coordinador de la Comissió de Normativa de l’ICAB, Isidor Garcia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *