Aquesta és la última “Grossa de Nadal” que no pagarà impostos

Per Anna Jiménez.
Barcelona.
 

Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda, ha anunciat que a l’avantprojecte de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, aprovat el 27 de setembre d’aquest any que en breu acaba, s’ha inclòs una nova mesura impositiva, aplicable pels exercicis de 2013 i 2014, per la qual els guanys provinents de premis de loteries per sobre de 2.500 euros hauran de satisfer una taxa impositiva del 20% per la quantia que excedeixi d’aquest límit de 2.500 euros.

El president de Loteries i Apostes de l’Estat, José Miguel Martínez, ha dit al respecte que aquest nou gravamen és un “impost de solidaritat” degut a la “situació que està vivint Espanya”.

Fins ara, el punt de partida era l’article 7, apartat “ny” de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques, relatiu a les rendes exemptes. En ell llegim “Estarán exentas las siguientes rentas: (…) ñ) los premios de las loterías y apuestas organizadas por la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Igualmente, los premios de loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades señalados en el párrafo anterior”.

Abans de prosseguir, però, sembla necessari refrescar què és una renta exempta. L’exempció és un supòsit de fet establert per la llei que fa que, malgrat que sí s’ha realitzat el fet imposable, no es deriva la funció més important del mateix: el naixement de la obligació tributària principal, que és la obligació de pagament (art 22 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària). Per tant, dit en paraules planeres, l’exempció és un benefici tributari que t’exonera de pagar tot i haver-se realitzat el fet imposable (en aquest cas, l’obtenció d’una renda).

Un cop fet aquest aclariment ja podrem reprendre el fil conductor que ens ocupava.  Així, fins ara, en virtut d’aquest article 7.ny de la LIRPF, es consideraven exempts de tributació els premis de la Loteria Nacional (La Grossa de Nadal, per exemple); la resta de premis gestionats per Loteries i Apostes de l’Estat, com podrien ser la Primitiva, l’Euromillions, la Bonoloto o la Quiniela; i d’altres premis com els de la ONCE o la Cruz Roja. Però ara, arrel de la modificació normativa, sí passaran a tributar.

Com ja s’ha apuntat, la part que queda gravada pel tipus impositiu és la que excedeixi de 2.500 euros. En conseqüència, si el premi estava dotat amb 5.000 euros nets pel beneficiari ara es traduirà en 4.500 euros per al subjecte agraciat. Els 500 euros restants aniran per a les arques públiques, que per cop de llei s’erigeix també com a premiada. El procediment és ben senzill: a la quantia del premi (5.000 euros), se li resta el límit exempt de tributació (2.500); i a la diferència se li aplica el tipus impositiu [(5.000 – 2.500) x 0,20 = 500].

Què passarà doncs l’any que ve amb la Grossa de Nadal? El primer premi fins ara consistia en 400.000 euros nets per dècim, però l’any que ve es quedarà en 397.500, després de restar 79.500 euros que passaran a disposició de l’Estat. [(400.000-2.500) x 0,20 = 79.500].

Amb aquesta mesura s’estima recaptar 824 milions d’euros durant el 2013.

Però què passarà si un dècim és compartit per diferents beneficiaris? El Govern s’ha pronunciat al respecte i ha dit que el gravamen del 20% s’aplica sobre el premi, i en conseqüència el conjunt de beneficiaris hauran de satisfer entre tots aquest percentatge a prorrata, en funció de la quota que a hom pertanyi.

I si el premi no és una quantitat monetària sinó que és en una dotació en espècie? En aquest cas caldrà valorar el preu de mercat de dit premi (ja sigui un pis, un cotxe, …) i un cop esbrinada, la tècnica serà la mateixa. La part excedent a 2.500 euros tributarà al 20%.

I com es farà efectiva la mesura? La normativa disposa que el gravamen del 20% es meritarà “en el moment en què es satisfaci o aboni el premi obtingut”. Per tant, el premiat no rebrà la quantia del premi en net per posteriorment restar en la seva declaració de la renda la part corresponent al 20% per la quantia que excedeixi a 2.500 euros, sinó que al moment de rebre el premi aquesta ja s’haurà retret.

Els tècnics d’Hisenda s’han mostrat partidaris de la mesura perquè “no hi havia cap raó des de l’òptica fiscal que justifiqués” l’exempció dels premis de Loteries” i per tant, consideren que es tracta d’una tributació justa.

Els professionals encarregats de l’inspecció d’Hisenda i els que lluiten contra el frau fiscal per la via penal (des de l’òptica de l’acusació, òbviament) també s’han mostrat  favorables a la iniciativa ja que es descentivarà la compra de butlletes premiades per a blanquejar capitals. Fins ara era pràctica habitual entre els imputats per aquests delictes comprar els dècims premiats amb un sobrepreu, per poder així blanquejar el seu diner, que provenia d’origen desconegut. No obstant això, hem de ser crítics i veure que sí serà més difícil blanquejar, però no ho descentivarà ja que els defraudadors rentaran el diner oferint un sobrepreu sobre l’import net del premi, un cop ja descomptat el 20%.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *