Mesures per assegurar el cobrament del impost de plusvàlua

Per Imma Domènech.
Sabadell.

 

Un dels impostos municipals per excel·lència, pel que fa referència, a la transmissió de béns immobles, és  el  que regula l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el primer dia de l’any que acaba de començar i que va publicar-se en el BOE el dia 28 de desembre passat, l’Ajuntament respectiu tenia coneixement de la transmissió afectada per aquest impost per la  declaració que rebia del subjecte passiu i la notificació per part de l’adquirent del dret, en uns terminis de trenta dies per les transmissions “inter-vius” i sis mesos per les de “mortis-causa”. A més a més, i amb periodicitat trimestral,  rebia per part del notari atorgant de l’escriptura  una relació dels béns objecte de transmissió, de conformitat amb el que ja preveia l’article 110 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes  Locals.

Ara amb aquesta nova llei,  la informació arribarà a l’ajuntament amb més immediatesa per part del subjecte passiu i del adquirent, ja que tot i que l’esmentada llei d’hisendes locals preveia la presentació d’una declaració per part del primer i d’una comunicació per part del segon, a traves l’article 254.5 de la Llei Hipotecària no es podrà inscriure en el Registre de la Propietat cap document que contingui un acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per  l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana sense acreditar-se prèviament la presentació de l’autoliquidació o en el seu cas declaració o comunicació sobre l’impost referit, farà que els terminis s’escuressin significativament.

L’avantatge pels municipis serà d’immediatesa en assabentar-se de l’acte imposable. Ja que amb el sistema actual de presentació telemàtica per part dels Notaris al Registre de la Propietat, en el moment en que s’acaba de signar l’escriptura, aquesta és tramesa immediatament al Registre. Per tant, si no s’acredita la presentació de l’impost no podrà ser objecte d’inscripció; així doncs, farà que l’ajuntament respectiu rebi amb poc espai de temps la notificació que permetrà a l’interessat que el seu document sigui inscrit. La doble notificació per part del subjecte passiu i del adquirent del dret només es donarà en les transmissions oneroses, en la que el primer és el transmetent i el segon l’adquirent i no així, en les transmissions  gratuïtes, en la que el subjecte passiu i l’adquirent seran la mateixa persona.

D’aquesta manera veiem que una vegada més en el darrer moment de l’any, 27 de desembre, el govern aprova  una llei, que publica el dia el 28 i entra en vigor, en aquest cas, el primer dia de l’any. Esperem que aquesta mesura sigui un benefici dels òrgans de recaptació municipals de tributs i no suposi un endarreriment en la inscripció de documents en el Registre de la Propietat, perquè això no succeeixi cal que tots els actors actuïn amb la celeritat i immediatesa que se li suposa a l’Administració Pública en l’era de les noves tecnologies. És important ressaltar que no tots els actes atorgats en escriptura pública estan afectes a l’esmentat impost, únicament als que ja preveien els articles 104 i 105 de la Llei d’Hisendes locals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *