Fonts del Dret Urbanístic Català

Per Francesc Sánchez.

Antecedents:

1.- D’acord amb el que es va establir a la Constitució Espanyola (art. 148.3),  l’ordenació del territori, l’urbanisme i l’habitatge eren unes competències que podien ser assumides en exclusiva per les Comunitats Autònomes, com així va fer Catalunya en aprovar l’Estatut d’Autonomia de l’any 1979.

Tanmateix, l’Estat no va acabar d’acceptar plenament aquesta situació i va aprovar la Llei de sòl de 1992, que era una clara invasió competencial de la matèria urbanística que corresponia a la Generalitat de Catalunya. Finalment, però, la sentència del Tribunal Constitucional 61/1997 va deixar definitivament clarificat els àmbits competencials d’ambdues administracions.

La Generalitat de Catalunya, si bé havia anat aprovant diferents normatives amb contingut urbanístic,  no va ser fins la Llei 2/2002, de 14 de març, que va legislar de forma plena l’urbanisme de Catalunya.

A partir d’aquest moment s’han aprovat diverses modificacions i adaptacions essent avui dia la norma reguladora del nostre urbanisme el Text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, de data 18 de juliol, modificada recentment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

A nivell reglamentari, la norma principal és el Decret 305/2006, si bé actualment s’està treballant per part de la Generalitat de Catalunya en la seva modificació.

2.- Respecte a l’Estat que té competències, entre d’altres, en la regulació del règim de la propietat i en les valoracions, la norma reguladora vigent és el Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.

En data 24 d’octubre de 2011 es va aprovar el Reglament de valoracions de la Llei de sòl.

Marc normatiu:

Per tant, la normativa bàsica que actualment s’aplica a Catalunya en matèria d’urbanisme és la següent:

Legislació catalana:

Legislació estatal:

 

Francesc Sànchez.

Advocat en exercici des del 1978, especialitzat en dret urbanístic. Format a l’administració pública, ha impartit docència en matèria de Dret urbanístic, havent estat durant molts anys Director dels Cursos de Dret Urbanístic organitzats pel Col·legi d’Advocats de Sabadell.

www.fsadvocats.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *