El descens de dissolucions d’empreses a Balears

Per Joaquín Tintoré.
Palma.
 

En aquesta època difícil que ens està tocant viure a tots els ciutadans ens trobem amb un notícia relativament positiva. I diem positiva degut a que tot i que es segueixen dissolent multitud d’empreses tant a nivell nacional com autonòmic ens trobem que a la nostra comunitat, Balears, el descens en el nombre de dissolucions ha estat significatiu. La nostra comunitat ha estat la comunitat a on més s’ha produït el descens en la dissolució d’empreses dintre d’Espanya. Estadístiques INE.

Amb les mateixes dates de l’any passat es varen dissoldre un 22% més d’empreses que les que s’han dissolt enguany. El canvi és significatiu perquè també hi ha hagut bones notícies en quant a la iniciativa empresarial amb un augment del 21% respecte la creació de noves empreses en comparació amb les dades de l’any passat.

Així dons ens trobem que al mes de gener de 2013 s’han creat 242 noves empreses a Balears i s’han dissolt 125, deixant un balanç favorable de 117 noves empreses a les Illes. De totes maneres és necessari fer un anàlisis un poc més profund de totes les dades en conjunt i de la situació global de forma més particular abans de llançar les campanes al vol.

A nivell autonòmic el capital subscrit en la creació de les noves societats mercantil ha suposat un desemborsament de prop de 4 milions d’euros, que en comparació amb les mateixes dades de l’any passat ha suposat un descens significatiu ja que l’any passat es va desemborsar un 16% més.  Així podem extreure d’aquestes dades que a la nostra comunitat l’esperit emprenedor i les ganes de formar noves societats segueixen presents però s’ha vist un descens evident en el capital desemborsat degut a la intenció de minimitzar tant riscs com possibles pèrdues.

A nivell nacional podem parlar d’un increment important també perquè s’han creat 8.853 noves societats mercantils a Gener en tota Espanya, un augment significatiu del 11’3% respecte les dades de l’any passat.

Si ens fixem en les xifres menys optimistes observarem com el nombre de societats mercantils dissoltes al mes de gener a nivell estatal va ser de 3.482 al mes de gener, fet que suposa un 12.9 % més que les dades obtingudes durant el mateix període de l’any passat.

Si parlem d’empreses públiques i/o de caràcter autonòmic ens trobarem que un dels problemes principals a l’hora de procedir a la dissolució d’aquest tipus d’empreses és el fet de que a l’hora de dissoldre una empresa pública la càrrega econòmica del deute d’aquest empresa l’ha d’assumir la Comunitat Autònoma. És evident que en la situació actual en la que ens trobem no es tracta d’un procés gens fàcil i sovint es recorre per par de l’executiu a la fusió de les empreses públiques en el millor dels casos o la creació d’expedients de regulació d’ocupació (Expediente de Regulación de Empleo) per tal d’aconseguir alleujar les càrregues econòmiques.

Els motius i les causes per les quals es pot recórrer a la liquidació i dissolució d’una societat estan presents a la Llei General de Societats, concretament als articles 407 i 408 que es transcriuen a continuació.

El títular de la Vicepresidència Econòmica, Promoció Empresarial i Ocupació, José Ignacio Aguiló Fuster, a roda de premsa.

Article 407.- Causes de dissolució

La societat es dissol per les següents causes:

1. Venciment del termini de durada, que opera de ple dret, excepte si prèviament s’aprova i inscriu la pròrroga en el Registre;

2. Conclusió del seu objecte, no realització del seu objecte durant un període perllongat o impossibilitat manifesta de realitzar-ho;

3. Continuada inactivitat de la junta general;

4. Pèrdues que redueixin el patrimoni net a quantitat inferior a la tercera part del capital pagat, tret que siguin rescabalades o que el capital pagat sigui augmentat o reduït en quantia suficient;

5. Acord de la junta de creditors, adoptat de conformitat amb la llei de la matèria, o fallida;

6. Falta de pluralitat de socis, si en el terme de sis mesos aquesta pluralitat no és reconstituïda;

7. Resolució adoptada per la Cort Suprema, conforme a l’article 410;

8. Acord de la junta general, sense intervenir causa legal o estatutària; i,

9. Qualsevol altra causa establerta en la llei o prevista en el pacte social, en l’estatut o en conveni dels socis registrat davant la societat.

Article 408.- Causals específiques de dissolució de societats col·lectives o en comandita

La societat col·lectiva es dissol també per mort o incapacitat sobrevinient d’un dels socis, tret que el pacte social contempli que la societat pugui continuar amb els hereus del soci mort o incapacitat o entre els altres socis. En cas que la societat continuï entre els altres socis, reduirà la seva capital i retornarà la participació corresponent a els qui tinguin dret a ella, d’acord amb les normes que regulen el dret de separació.

La societat en comandita simple es dissol també quan no queda cap soci comanditari o cap soci col·lectiu, tret que dins del termini de sis mesos hagi estat substituït el soci que falta. Si falten tots els socis col·lectius, els socis comanditaris nomenen un administrador provisional per al compliment dels actes d’administració ordinària durant el període referit en el paràgraf anterior.

L’administrador provisional no assumeix la qualitat de soci colectiu.La societat en comandita per accions es dissol també si cessen en el seu càrrec tots els administradors i dins dels sis mesos no s’ha designat substitut o si els designats no han acceptat el càrrec.

1 comment

  1. Felicidades por el artículo, sin duda muy bien punto de vista tanto por su vertiente económica como legal.

    Un saludo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *