Pas endavant per suprimir l’examen d’accés

Per Sonia Sarroca.
Barcelona.

Es suprimeix l’examen d’Estat com a requisit habilitant per a l’exercici de les professions d’advocat i procurador davant dels tribunals.

Així podria quedar redactada la disposició addicional quarta de l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals, tal com apunta el text redactat per a ús intern del Ministeri d’Economia. No obstant, aquesta afirmació haurà de confirmar-se en el futur ja que està “pendent de redacció per part del Ministeri de Justícia”.

De ser cert, es modificaria la Llei 34/2006 d’accés a les professions d’advocat i procurador (així com el reglament que la desenvolupa) que, recordem, va tenir una vacatio legis  de 5 anys i va portar incertesa i polèmica, sobretot entre el col·lectiu d’estudiants.

A més, aquesta disposició manté que els advocats podran exercir la professió de procuradors sense prèvia obtenció del títol professional de procurador dels tribunals, sent suficient només la prèvia incorporació en un col·legi de procuradors. L’argument que hi ha al darrere és que no es considera justificat que l’activitat de representació i defensa en un judici no puguin ser exercides per la mateixa persona quan sí es permet, per exemple, a la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Això sí, per a l’exercici d’ambdues professions serà sent obligatori estar col·legiat, tal com estableix la disposició addicional primera de l’avantprojecte.

Un altre dels temes que toca el text és la reorganització territorial dels col·legis professionals, afegint-se un nou article 3 bis a la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals. Aquests hauran d’exercir les seves competències, com a norma general, en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma o Ciutat Autònoma. I només excepcionalment podrà ser d’àmbit territorial inferior, quan concorrin especials circumstàncies que ho justifiquin, sense que en cap cas pugui ser inferior a l’àmbit territorial provincial (disposició final setena). Per a fer aquesta disposició efectiva es preveuen dissolucions, fusions, absorcions o segregacions dels col·legis afectats per la nova norma, que hauran de fer-se en un termini de dos anys (disposició final tercera).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *