FRANCESC SÁNCHEZ ADVOCATS

Des de Hipòdamo de Milet fins arribar a Ildefons Cerdà el disseny de la ciutat ha estat l’objectiu de l’home que ha passat de estar absolutament lligat a la terra, a buscar la seva projecció a la Urbs. La construcció de la ciutat pretén donar cabuda a tots aquells fluxos de persones que intenten trobar una millora en la seva condició personal. Una ciutat no és únicament un conglomerat de persones i edificis que, d’una manera més o menys ordenada conviuen, una ciutat és el centre de les relacions personals, a on cada ser humà pretén trobar uns mitjans que li permetin realitzar-se com a tal.

I la disciplina de l’urbanisme ha de donar solucions a tots aquests problemes que els assentaments urbans ocasiones, ja sigui en la seva vessant tècnica, jurídica o sociològica.

El nostre despatx s’ha especialitzat en aquesta disciplina, que és l’ Urbanisme, i des d’ell pretenem ajudar a solucionar i donar sortida a tots el conflictes que el desenvolupament urbà produeixen.

Serveis

Planejament:

 • Assessorament jurídic en la redacció de plans urbanístics
 • Assessorament en el tràmit d’informació pública
 • Escrits de suggeriments i al·legacions
 • Convenis urbanístics

 Gestió Urbanística

 • Redacció de projectes de reparcel·lació
 • Constitució de Juntes de Compensació
 • Entitats Urbanístiques de Col·laboradores
 • Llicències urbanístiques
 • Expedients de ruina

 Disciplina urbanística

 •  Defensa d’expedients de restauració de la legalitat urbanística.
 • Defensa en els expedients disciplinaris
 • Participació i defensa en expedients d’ordes d’execució

 Expropiacions

 • Participació en els expedients de justi preu

Responsabilitat patrimonial de les Admnistracions

 • Tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial davant qualsevol administració.

 Patrimoni cultural

 • Participació en els procediments derivats de les Lleis de Protecció del patrimoni cultural i històric.

Defensa Jurídica

 • Escrits d’al·legacions i recursos en expedients administratius
 • Recursos contenciosos-administratius davant els Tribunals de Justícia.

 

www.fsadvocats.com

Sabadell

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *