XXIII Congrés Nacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Per David Gutierrez.

Els dies 16 i 17 de Maig de 2013 va tenir lloc a la ciutat de Girona l’edició número vint-i-tres del congrés nacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social, organitzat per l’Associació Nacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social (AEDTSS) i, enguany, la Universitat de Girona (UdG)

El tema principal sobre el que han transitat les diferents ponències i comunicacions presentades en aquesta edició ha sigut: “La responsabilitat civil per danys en les relacions laborals”, i varen assistir juristes de reconegut prestigi en l’àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social de les universitats més rellevants d’Espanya.

Fernando Valdes Dal-Ré. Font: especialistasforestalesclm.blogspot.com
Fernando Valdes Dal-Ré. Font: especialistasforestalesclm.blogspot.com

L’estructura del congrés ha funcionat de manera idèntica als anys anteriors, és a dir, es va presentar una primera ponència general que introdueix el tema principal que protagonitza l’edició; a continuació es realitzen tres grans ponències temàtiques que analitzen aspectes concrets del tema en qüestió; seguidament es procedeix a l’exposició de les comunicacions admeses, i, finalment, es realitza una conferència final i la sessió de clausura.

Aquest any la ponència introductòria va ser presentada a càrrec de D. Ferrán Camas Rodas, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Girona (UdG), i el seu títol va ser: “La responsabilitat civil per danys en el Dret del Treball”

El ponent va explicar quins són els aspectes subjectius principals de la responsabilitat per danys en el marc laboral, l’exigència de la culpa com a element configuratiu de la responsabilitat contractual, la valoració dels danys produïts i la seva evolució jurisprudencial en els últims anys.

Va continuar la seva exposició parlant de les especialitats de l’indemnització de danys i perjudicis derivada de lesió de drets fonamentals, i finalment, va parlar sobre la responsabilitat solidaria en supòsits de concurrència empresarial i algun breu comentari respecte a supòsits de responsabilitat civil d’altres agents.

L’acte va continuar amb la primera ponència temàtica, presentada per D. Carlos L. Alfonso Mellado, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València (UV), que portava per títol: “La responsabilitat civil per danys en les relacions col·lectives de treball

Aquesta ponència va tractar aspectes específics de la responsabilitat per danys en l’àmbit de les relacions col·lectives de treball, i es va estructurar en 3 grans apartats:  a) Una primera aproximació on es delimitaven els conceptes bàsics (Responsabilitat civil per danys i relacions col·lectives de treball); b) El règim jurídic general de la responsabilitat civil en les relacions col·lectives de treball, realitzant una clara distinció entre la funció compensatòria i dissuasòria d’aquestes indemnitzacions en l’àmbit col·lectiu i examinant els subjectes que poden formar part d’aquesta responsabilitat, tant com a causants com a receptors del dany; y, finalment, c) un apartat de conclusions, on el ponent va posar de manifest que no són extranyes les indemnitzacions per danys en aquest àmbit tan particular, i que alhora, la seva construcció s’allunya de la construcció tradicional de la responsabilitat civil donat que les accions es fonamenten en vulneració de drets fonamentals, entre d’altres.

La segona ponència temàtica va tenir lloc a la franja de la tarda del passat 16 de Maig de 2013, i va ser presentada per D. Lourdes Mella Méndez, Professora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Santiago de Compostela.

El títol de la ponència va ser: “La responsabilitat civil per danys en el contracte de treball” i prestava atenció a aquelles qüestions relatives a les indemnitzacions derivades de les relacions de treball, des d’un punt de vista individual.

La ponent va estructurar la seva presentació en 4 grans apartats: a) Un primer apartat general, on va tractar la responsabilitat civil en el contracte de treball, prestant atenció a les peculiaritats que això suposa; b) Un segon apartat que detallava les situacions que donaven lloc a indemnitzacions en el moment d’inici del contracte de treball, és a dir, focalitzant l’atenció en el trencament de tractes preliminars i en els incompliments del precontracte de treball; c) Un tercer apartat que aborda les qüestions relatives a les indemnitzacions de danys derivades durant la vigència del contracte, diferenciant i examinant supòsits d’incompliments contractuals, tant de l’empresari com del treballador; i, finalment, d) Un últim apartat on s’exposaven les indemnitzacions relatives a l’extinció del contracte de treball, tornant a aplicar l’esquema ja utilitzat de diferenciació de supòsits en funció del subjecte que incompleix les previsions legals al respecte.

La tercera ponència temàtica va ser presentada el matí del dia 17 de Maig de 2013 per D. Yolanda Valdeolivas Garcia, Catedràtica de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), i el seu títol va ser: “La responsabilitat per danys en la Seguretat Social per riscos laborals”.

La ponent va explicar la naturalesa del deure de prevenció empresarial i la seva repercussió en la reparació i exigència de responsabilitats per riscos laborals. En aquest sentit, va realitzar una lectura en clau preventiva del sistema d’assegurament i protecció social del risc professional, emfatitzant en algunes qüestions com l’assegurament públic dels riscos professionals o propostes per a superar les debilitats del sistema d’assegurament dels riscos professionals, sempre des d’una perspectiva preventiva.

El congrés va continuar amb la presentació de les comunicacions admeses per l’AEDTSS, amb la particularitat de que cadascuna d’aquestes comunicacions estava relacionada amb un de les ponències temàtiques presentades. D’aquesta manera, es van habilitar tres sales diferents on s’exposaven les comunicacions de forma simultània.

De les comunicacions presentades i admeses, un total de 54, la gran majoria, en concret 28 d’elles, varen ser exposades prenent el marc temàtic de la tercera ponència,  tractant temes tan diversos com  les responsabilitats exigibles en matèria de Seguretat Social en supòsits de descentralització productiva (D. Inmaculada Ballester Pastor – Prof. Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Jaume I), la quantificació de l’indemnització civil en els accidents de treball a partir de la Llei 36/2011 (D. Jesús Lahera Forteza – Prof. Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Complutense de Madrid) o la responsabilitat civil per danys derivats de l’ús de l’amiant: el cas d’Uralita en Cerdanyola del Vallès (D. Helena Ysas Molinero – Investigadora Postdoctoral de la Universitat Autònoma de Barcelona)

La resta de comunicacions es varen distribuir en els marcs temàtics fixats per la primera ponència temàtica, un total de 8 comunicacions, i  la segona ponència temàtica, un total de 18 comunicacions, tractant temes com la responsabilitat del sindicat per danys produïts en una vaga (D. Vanesa Cordero González – Prof. De la Universitat de València) o la responsabilitat civil dels professionals: periodistes, advocats i assessoria jurídica del sindicat en Espanya (D. Pepa Burriel Rodriguez-Diosdado – Prof. De la Universitat de Barcelona), respectivament.

La conferència final va anar a càrrec de D. Fernando Valdes Dal-Ré, Magistrat del Tribunal Constitucional i catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Complutense de Madrid, i el seu títol va ser: “El marc constitucional de la participació dels treballadors en l’empresa

El ponent va tractar temes especialment conflictius respecte a la participació dels treballadors en l’empresa, oferint un anàlisis detallat de la perspectiva constitucional i visió jurisprudencial de la qüestió.

Finalment, el congrés va finalitzar amb la sessió de clausura, a càrrec de D. Pedro Llorente Cachorro, Subsecretari del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, amb la exposició: “Balanç d’un any de reformes a l’àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social “ on l’esmentat ponent va exposar les consideracions oportunes, suportades amb estadístiques i altres xifres, de l’evolució de les diferents reformes que ha sofert el Dret del Treball i de la Seguretat Social en l’últim any.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *