L’embargament de comptes bancaris per part de la Seguretat Social

Per Neus Teixidor.
Madrid.

El procediment d’embargament de comptes bancaris per part de la Seguretat Social és diferent dels procediments que poden portar a terme altres organismes. De fet, existeixen altres mecanismes que permeten que algunes administracions públiques, com els Ajuntaments, les Comunitats Autònomes o la Direcció General de Trànsit (DGT), embargar dipòsits bancaris. En aquest sentit, cal destacar que Espanya és un dels països europeus on és més fàcil embargar un compte corrent.

La Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) de 17 de juliol de 2001, conté les instruccions per efectuar un embargament, a través de mitjans telemàtics, dels diners de comptes corrents oberts en entitats de dipòsit. Aquest procediment permet agilitzar el procediment d’embargament per part de la Seguretat Social i evita la presentació de diligències d’embargament en suport paper. A més a més, facilita a les entitats de dipòsit el compliment de les obligacions de col·laboració legalment establertes en relació a l’embargament dels saldos.

 

El procediment d’embargament telemàtic.

El procediment consisteix en l’intercanvi d’informació entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i les diferents entitats de dipòsit. Les entitats proporcionen tota la informació, de forma directa o mitjançant una altra entitat (en aquest cas, ha de ser la mateixa entitat en cada cicle mensual i si decideix canviar-la ha de comunicar-ho a la TGSS amb una antelació mínima de dos mesos). Si la transmissió de dades és impossible degut a motius tècnics, l’entitat transmitent disposa de dos dies per enviar la documentació a la TGSS. Les entitats de dipòsit interessades a formar part del procediment han de formular una sol·licitud d’adhesió (dirigida al Director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social).

El procediment s’inicia quan la TGSS selecciona els deutors en situació d’apressament i sol·licita informació dels seus comptes a la vista oberts en entitats de dipòsit. En vint dies, la TGSS transmet aquesta petició a les diferents entitats dipositaries i aquestes s’encarreguen de completar la informació sol·licitada (en aquest cas, disposen d’un termini de trenta dies naturals des de la recepció de la sol·licitud). Un cop la TGSS rep la documentació, selecciona i senyala els deutors i els comptes que pretén embargar. A continuació, transmet a les entitats les diligencies d’embargament (cursades per les Unitats de Recaptació Executiva de la Seguretat Social).

A continuació, trobem la trava. Aquesta etapa del procediment consisteix en la comunicació i la transmissió del resultat de les actuacions de retenció. Dit d’una altra manera, les entitats de dipòsit han de retenir les quantitats dipositades en els comptes senyalats fins a cobrir la quantia a embargar (en el termini de dos dies hàbils des de la transmissió del fitxer de diligències), excepte en aquells casos que la citada quantia no excedeixi els tres euros. Totes les actuacions practicades es plasmen en un fitxer que serà transmès a la Gerencial Informàtica de la Seguretat Social, en el termini màxim de dos dies hàbils des del que es va efectuar la retenció. En aquest moment, la informació es transmetrà entre les diferents Direccions Provincials i Unitats de Recaptació Executiva. La retenció de la quantitat embargada s’ha de mantenir per les entitats de dipòsit, durant un termini de deu dies naturals. Si durant aquest període de temps concorre alguna causa que provoqui que el manteniment de l’embargament esdevingui improcedent, la retenció s’haurà d’aixecar.

En cas que es mantingui la retenció i un cop finalitzat el mencionat termini de deu dies, l’entitat de dipòsit ingressa la quantitat retinguda als comptes de la Tresoreria General de la Seguretat Social (disposa d’un període de set dies per portar a terme aquesta gestió). Seguidament, la TGSS realitza algunes comprovacions i valida el fitxer de resultat final de les retencions.  Per tant,  la TGSS  verifica la coincidència entre les quanties de l’ingrés i del total net retingut que figura en la informació.

La Comissió de Seguiment resolt qualsevol incidència que pugui sorgir en el transcurs del procediment. Aquest òrgan es reuneix almenys un cop cada sis mesos.

Algunes modificacions del procediment.

La Tresoreria General de la Seguretat Social va emetre una resolució el 6 de maig de 2013 (publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat del divendres 17 de maig de 2013), en la que modifica el règim vigent. Actualment, cada diligència d’embargament es refereix a un màxim de tres comptes corrents oberts en la mateixa sucursal, però el nou règim permetrà ampliar-la fins a sis comptes corrents. Com a conseqüència d’aquesta modificació, s’incorporen noves especificacions tècniques sobre els processos de transmissió per mitjans telemàtics de diners en comptes oberts en dipòsit. Aquesta reforma té com a objectiu augmentar l’eficàcia del procediment i afavorir la recaptació Estatal, fet que és bastant necessari en una situació com l’actual. Cal posar de manifest que aquesta modificació no entrarà en vigor fins el dia 2 de gener de 2014.

Aquesta no és la primera modificació que pateix la Resolució de 17 de juliol de 2001, ja que va ser modificada per les Resolucions de 10 de juliol de 2007, de 28 de maig de 2008, de 21 de juliol de 2009 i de 4 de febrer de 2013. Aquesta darrera modificació, que va entrar en vigor el passat 1 de març, va eliminar el límit màxim de la quantia econòmica que es podia embargar als ciutadans que tenen deutes amb la Seguretat Social. Abans d’aquesta reforma, existia un límit màxim de 6.000 euros, que responia a la petició del sector bancari de no deixar els comptes a zero. Això no significa que la Seguretat Social no pogués embargar quantitats superiors a 6.000 euros, sinó que en aquests supòsits havia de recórrer als mitjans presencials. De fet, l’únic límit legal de la normativa d’embargament per part de la Seguretat Social és l’import màxim de les quanties endeutades. Per tant, aquesta reforma buscava modernitzar el procediment telemàtic i adaptar-lo a la realitat, però mantenint totes les garanties. A més a més, va modificar alguns dels terminis del procediment. En aquest sentit, va abreviar el termini de la transmissió de dades, però va allargar el de la comunicació de l’embargament.

En tot cas, la Tresorera General de la Seguretat Social mostra la seva satisfacció pels resultats obtinguts en la gestió recaptatòria de la via executiva de la Seguretat Social amb el procediment telemàtic que ens ocupa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *