Canvis en la jubilació parcial després del Reial decret llei 5/2013

Per Ramón Valls
Traduït per Dominique de la Cruz

El passat 16 de març es va publicar al “Butlletí Oficial de l’Estat” el Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, denominat “de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu.”. Deixant de banda les perífrasis o circumloquis i els eufemismes als que ens té acostumats l’estil expressiu del Legislador en les Exposicions de motius, amb més claredat i anant al cor l’assumpte pot dir-se que la finalitat de la reforma ha estat la d’endurir les condicions d’accés a la pensió de jubilació en aquells supòsits legals en què és possible fer-ho anteriorment a l’edat legal ordinària de jubilació. El que es pretén, al cap i a la fi, amb l’esmentada modificació de condicions és aconseguir un estalvi econòmic per a un sistema de pensions la sostenibilitat de la qual, diu el Preàmbul, depèn de la seva adequació “a les circumstàncies i realitats socials i econòmiques en què aquest sistema es desenvolupa”.

Font: www.elblogsalmon.com

La reforma afecta, per tant, la regulació de la jubilació parcial, ja que aquesta és un dels supòsits en els quals abans d’arribar a l’edat ordinària de jubilació és possible accedir a una pensió de jubilació reduïda que es compatibilitza amb el manteniment d’un treball a temps parcial i la percepció d’un salari.

La disposició addicional primera del Reial Decret-llei 29/2012, va suspendre durant un termini de 3 mesos l’entrada en vigor de la regulació que sobre les modalitats d’accés a la jubilació anticipada i a la jubilació parcial havia establert la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, regulació que havia d’entrar en vigor l’1 de gener de 2013. L’esmentada entrada en vigor no va ser efectiva perquè el Reial decret llei 29/2012 la va suspendre, amb la qual cosa per a la jubilació parcial es va continuar aplicant la legislació vigent a 31 de desembre de 2012, tret que les referències que en l’esmentada legislació es feien a l’edat ordinària de jubilació s’havien d’entendre fetes no a l’edat de 65 anys sinó a l’escala progressiva d’edats en funció dels anys cotitzats. Aquesta escala progressiva, continguda en la disposició transitòria vintena del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, eleva gradual i progressivament l’edat ordinària de jubilació durant un període transitori que inclourà des de l’any 2013 fins al 2027, període en què es va incrementant any rere any l’edat de jubilació; més ben dit, les edats de jubilació, ja que en funció dels anys i mesos que s’hagin cotitzats (sense incloure la cotització corresponent a la part proporcional de les pagues extraordinàries) s’exigirà una o una altra edat en cadascun dels anys d’aquest període transitori.

De manera que fins al 31/12/2012 s’ha anat aplicant la regulació sobre jubilació parcial anterior a la Llei 27/2011. La regulació de la qual també s’ha continuat aplicant després del 1/1/2013, si bé a partir d’aquesta última data per considerar que el jubilat parcial ja tenia l’edat ordinària de jubilació i que per tant no era necessària la simultània celebració d’un contracte de relleu. No n’hi havia prou amb tenir 65 anys d’edat complerts sinó que calia tenir en compte els requisits d’edat i de cotització que per a l’any 2013 estableix la disposició transitòria vintena del TRLGSS.

El proper 31 març 2013 vencia el termini de suspensió de 3 mesos del Reial decret llei 29/2012 i hauria entrat en vigor la regulació sobre jubilació parcial continguda a la Llei 27/2011. Però abans d’esgotar el termini de suspensió, el Govern va acudir una vegada més a la fórmula legislativa del Reial decret llei, reservada constitucionalment a raons d’ “extraordinària i urgent necessitat”, ha procedit a modificar aquesta regulació, la qual, conforme al seu criteri actual, no s’adequa a les “circumstàncies i realitats econòmiques i socials” actuals, segons l’expressió que empra l’Exposició de Motius del Reial decret llei 5/2013.

El Reial decret llei 5/2013 va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat”, regla que ja és una pràctica habitual del legislador a les últimes normes legals dictades sota aquesta fórmula legislativa. Per tant, la seva vigència s’inicia el dia 17 març 2013.

Així, l’art. 7 del Reial decret llei, dins el capítol II, modifica l’article 166 apartats 1r i 2n del TRLGSS. Les modificacions que s’han dut a terme són les següents:

-Es redueix la franja o banda percentual en la que pot reduir la jornada de treball el jubilat parcial que ja té l’edat legal ordinària de jubilació, ja que el límit mínim de reducció es manté en el 25% de jornada però el límit màxim es disminueix fins al 50% (quan abans era d’un 75%).

Per tant, qui a partir de l’1/4/2013 pugui jubilar-se totalment però vulgui mantenir-se laboralment en actiu podrà reduir la jornada laboral fins a un màxim del 50%. El que suposa que podrà compatibilitzar el salari proporcional a la jornada reduïda amb la pensió de jubilació parcial, que serà de fins a un màxim del 50% de la que correspondria en el cas d’haver-se jubilat totalment.

-Qui no hagi arribat a l’edat legal ordinària de jubilació haurà de complir els requisits d’edat, cotització i de reducció de jornada i simultània celebració d’un contracte de relleu que s’estableixen al núm. 2 de l’art. 166 TRLGSS.

Pel que fa a l’edat, s’estableix una escala d’edats progressiva dins el període transitori que va des de l’any 2013 al 2027. En funció dels anys i mesos cotitzats a la data del fet que causa de la jubilació parcial s’exigeix ​​una edat o altra. Per a l’any 2013 (a partir de l’1 d’abril), podrà jubilar-se parcialment qui tingui complerts 61 anys i 2 mesos, i tinguin 33 anys cotitzats. També podrà jubilar-se parcialment qui tingui complerts 61 anys o 61 anys i 1 mes, i tinguin 33 anys i 3 mesos o més cotitzats.

Aquesta escala d’edats no és aplicable als treballadors que l’1 de gener de 1967 tenien la condició de mutualista, que podran jubilar-se parcialment amb 60 anys complerts sense que a aquests efectes es tinguin en compte les bonificacions o anticipacions de l’edat de jubilació que puguin ser aplicables als interessats.

Pel que fa a la reducció de jornada, s’aplica la mateixa franja de reducció ja assenyalada, és a dir, un mínim del 25% i un màxim del 50%. Si bé la reducció de jornada del jubilat parcial pot arribar a un màxim del 75% si el treballador rellevista és contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida (per a aquest supòsit es redueix el màxim que s’establia en la legislació anterior, que era del 85% de la jornada).

Una novetat s’estableix en relació amb el contracte de relleu en el cas suposat que el treballador rellevista sigui contractat a temps complet i amb caràcter indefinit. L’empresa té l’obligació de mantenir a l’esmentat rellevista fins a dos anys després del temps que li falti al jubilat parcial per arribar a l’edat legal ordinària de jubilació. Si el contracte de relleu s’extingís abans d’aquest terme, l’empresa està obligada a elaborar un nou contracte de relleu en els mateixos termes que l’anterior i pel temps que hi resta. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions l’empresa serà responsable del reintegrament de la pensió de jubilació abonada al pensionista parcial.

Amb relació al requisit de cotització, s’apuja el període previ de cotització, que passa a ser de 33 anys en la data del fet que causa la jubilació (enfront dels 30 anys de la regulació anterior). En el supòsit de persones amb un grau de discapacitat del 33% o més, el període de cotització previ exigible és de 25 anys.

-Es modifica la disposició transitòria vigèsima segona del TRLGSS (afegida per la Llei 27/2011) que establia l’increment progressiu i gradual de la base de cotització durant la jubilació parcial. Així, s’estableix que durant l’any 2013 la base de cotització serà l’equivalent al 50% de la corresponent a la jornada completa (en comptes del 30% que es preveia per al corrent any). S’accelera per tant aquest procés gradual per incrementar les cotitzacions. Una altra manifestació d’ “adequació” a les actuals “circumstàncies i realitats econòmiques i socials”. A partir de l’any 2014 es manté l’increment del 5% més fins arribar al 100% de la base de cotització que s’hauria correspost a jornada completa.

A l’article 8 s’estableixen normes transitòries en matèria de pensió de jubilació. L’apartat c) d’aquest article contempla l’aplicació de la legislació existent a 31/12/2012 en matèria de jubilació parcial, en els supòsits següents:

-Els qui hagin accedit a la pensió de jubilació parcial abans de l’1 d’abril de 2013, i

-Les persones incorporades abans de l’1 d’abril del 2013 al plans de jubilació parcial recollits en convenis col·lectius de qualsevol àmbit o acords col·lectius d’empresa, amb independència que l’accés a la jubilació parcial s’hagi produït abans o després de l’1 d’abril de 2013.

L’article 9 del Reial decret llei modifica l’article 12 de l’Estatut dels Treballadors, en els seus apartats 6 i 7, a fi d’adaptar i harmonitzar la regulació del contracte a temps parcial i del contracte de relleu amb els canvis introduïts a l’article 166 del Text Refós de la LGSS pel que fa a la jubilació parcial.

Ramón Valls
Advocat
 www.aobabogados.com/blog

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *