Què és el reagrupament familiar?

Per Juncal Sardá.
Traduït per Maria Peiró.
 

El fonament d’aquesta institució rau en el dret a la vida en família que tenen reconegut els estrangers residents tant a la normativa europea com a l’estatal. D’aquesta manera, es reconeix la importància de protegir la família i de respectar la vida familiar i es contribueix a la integració dels no nacionals procedents de tercers països a Europa.

Font: www.grupolazben.com

El resident estranger que desitgi exercir el dret al reagrupament haurà de sol·licitar una autorització de residència per reagrupament familiar a favor dels membres de la seva família que desitgi reagrupar.

Degut al gran nombre de consultes que es plantegen en aquest àmbit, a continuació procedeixo a respondre a alguns dels dubtes més freqüents que solen presentar-se a l’hora d’iniciar un procediment de reagrupament familiar.

Quins requisits ha de reunir la persona que vol iniciar el reagrupament?
1) El resident a Espanya ha d’haver renovat la seva autorització inicial de residència. No obstant això, per al cas de reagrupament dels ascendents, s’exigeix, a més, que el reagrupant porti residint a Espanya cinc anys (residència de llarga durada).
2) El resident haurà d’acreditar que disposa d’un habitatge adequat, així com de mitjans econòmics suficients per cobrir les seves necessitats i les de la seva família quan ja hagi sigut reagrupada.

Quins familiars són susceptibles de ser reagrupats?

1) El cònjuge del resident o la persona amb la qual mantingui una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal, sempre que no es trobi separat de fet o de dret.

2) Els fills del resident i del cònjuge, inclosos els adoptats, sempre que siguin menors de divuit anys o persones amb discapacitat.
Quan es tracti de fills de només un dels cònjuges es requerirà, a més, que aquest exerceixi en solitari la pàtria potestat o que se li hagi atorgat la custòdia i estiguin efectivament a càrrec seu.
En el supòsit de fills adoptius s’haurà d’acreditar que la resolució per la qual es va acordar l’adopció reuneix els elements necessaris per produir efecte a Espanya.
3) Els menors de divuit anys i els majors d’aquesta edat que es trobin sota la representació legal del resident estranger, sempre que no siguin capaços d’atendre les seves necessitats pròpies a causa del seu estat de salut.
4) Els ascendents en primer grau del reagrupant i del seu cònjuge quan estiguin a càrrec seu, siguin majors de seixanta-cinc anys i existeixin raons que justifiquin la necessitat d’autoritzar la seva residència a Espanya.

Excepcionalment es podrà reagrupar els ascendents menors de seixanta-cinc anys quan es presentin raons de caràcter humanitari, com, entre altres casos, quan el reagrupat convisqués amb el reagrupant al país d’origen, quan no pugui cobrir amb els seus recursos les seves necessitats pròpies o en el cas que es presentin conjuntament les sol·licituds de reagrupament de pare i mare simultàniament, i un d’ells sigui més gran de seixanta-cinc.

Com s’ha d’acreditar que es disposa d’un habitatge adequat?
S’haurà de sol·licitar als òrgans competents de la Comunitat Autònoma del lloc de residència del reagrupant la realització d’un informe en què quedi constància que compta amb un habitatge adequat per atendre les seves necessitats i les de la seva família, el qual s’haurà d’emetre en un termini de 30 dies des de la sol·licitud.

En el cas que l’informe no hagi estat emès en el termini indicat, es podrà acreditar l’adequació de l’habitatge per qualsevol altre  mitjà de prova sempre que la documentació que es presenti en substitució de l’informe faci referència, almenys, al títol que habiliti per a l’ocupació de l’habitatge, nombre d’habitacions, ús a què es destina cada una de les dependències de l’habitatge, nombre de persones que l’habiten i condicions d’habitabilitat i equipament.

¿Quins mitjans econòmics són necessaris per a obtenir una autorització de residència per reagrupament a favor dels seus familiars?

L’estranger que sol·liciti autorització de residència per al reagrupament dels seus familiars haurà d’adjuntar en el moment de presentar la sol·licitud de l’autorització, la documentació que acrediti que compta amb mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats de la família, incloent l’assistència sanitària en el supòsit de no estar coberta per la Seguretat Social, en les quanties següents:

1.  En cas d’unitats familiars de dos membres (reagrupant i reagrupat): s’exigirà una quantitat mensual del 150% de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), que l’actual any 2013 ascendeix a 532,51 euros.

2. Per cada membre addicional que es reagrupi s’haurà de sumar un 50% de l’IPREM, és a dir, aquest any 2013 s’hauria de sumar 266,26 euros per cada familiar addicional.

No seran computables a aquests efectes els ingressos que provinguin del sistema d’assistència social, però sí els que siguin aportats pel cònjuge o parella de l’estranger reagrupant, així com per un altre familiar en línia directa en primer grau, amb condició de resident a Espanya i que hi convisqui.
L’exigència de la quantia es podrà reduir en les circumstàncies següents:
1. Quan el familiar reagrupable sigui menor d’edat i es presentin circumstàncies excepcionals acreditades que aconsellin la  reducció en base al principi de l’interès superior del menor.

2. Per raons humanitàries apreciades en relació amb supòsits individualitzats i amb informe previ favorable de la Direcció General d’Immigració.

Quins mitjans de prova es poden utilitzar a l’hora d’acreditar els recursos econòmics del reagrupant?

El reagrupant podrà presentar qualsevol document o mitjà de prova que justifiqui la disposició dels mitjans exigits per dur a terme el reagrupament.

No obstant això, els mitjans de prova més utilitzats, per ser els més adequats per a l’acreditació dels mitjans econòmics del reagrupant, són:

A)En cas de treballar per compte d’altri:
1. Còpia del contracte de treball.
2. Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’any anterior

B) En cas de treballar per compte propi:
1. Acreditació de l’activitat que desenvolupa.
2. Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’any anterior.

C) En cas de no realitzar cap activitat lucrativa a Espanya: xecs certificats, xecs de viatge, cartes de pagament o targetes de crèdit, acompanyades, d’una certificació bancària de la quantitat disponible.

 
Juncal Sardá.
Advocada.
www.aobabogados.com/blog

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *