43 anys per amortitzar el deute de Palma


Per Llucia Ferrer.
Palma.

El darrer informe que ha emès la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears revelà la situació economicofinancera i pressupostaria dels municipis amb una població superior a 20.000 habitants. El citat informe, 89/2013 dels comptes generals corresponents a l’exercici del 2010 va ser aprovat definitivament a la sessió del 29 de Juliol de 2013 pel consell de la Sindicatura. És tracte d’un informe de caràcter general, d’acord amb l’article 4.1.b del Reglament de règim interior de la SCIB.

L’objectiu que va promoure aquest estudi era comprovar la fiabilitat i coherència de les dades presentades pels 12 ajuntaments sobre els seus estats comptables, disposar de més informació comptable, fer una anàlisi detallat de la situació economicofinancera i pressupostaria dels municipis i una previsió de la seva evolució econòmica.

L’àmbit subjectiu al qual s’ha vist afectat per l’informe 89/2013 han estat els municipis de Calvià, Ciutadella, Inca, Llucmajor, Maó, Manacor, Marratxí, Eivissa, Palma, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulària des Riu, suposen el 70,7% de la població total de Balears. D’altra banda, l’àmbit objectiu s’ha dividit en dues passes: en primer lloc, elaboració d’estat comptables consolidats i seguidament s’ha procedit al seu anàlisi, tenint en compte diferents criteris i indicadors com el compliment de l’estabilitat pressupostaria.

Respecte a les conclusions, crida l’atenció la situació de Palma. L’informe ha revelat que la capital mallorquina és amb molta diferència el municipi més endeutat. L’anàlisi comptable de Cort, baix el mandat de Mateu Isern, revelà que d’acord amb la capacitat d’estalviar que mostra la liquidació del 2010, l’ajuntament de Palma amortitzaria el deute en 43 anys. La resta de municipis amortitzarien el deute en menys de 10 anys, amb l’excepció de Llucmajor que seguiria a Palma, amb una previsió d’amortització de 23,4 anys. D’altra banda, tots els ajuntaments mostren un resultat patrimonial positiu, excepte Palma. La mitja d’endeutament sobre els ingressos d’aquests ajuntaments suposa el 72,3%.

Per lo exposat anteriorment, la Sindicatura de Comptes de les Balears acaba l’informe fent una sèrie de recomanacions, demana que els ajuntaments reduexin els costos, que es potenciïn les ares d’administració i comptabilitat i tenguin més control intern, així mateix, es qüestiona l’existència d’alguns organismes autònoms.

Per més informació: www.sindicaturaib.org

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *