L’acomiadament per causes objectives

Per Albert Noguer
Barcelona
 

L’article 49.1.1) de l’Estatut dels Treballadors recull l’acomiadament per causes objectives legalment procedents. És l’article 52 ET, però, qui recull els motius que poden justificar l’acomiadament objectiu. Aquests motius són els següents:

  • Ineptitud del Treballador

L’Estatut dels Treballadors recull literalment que es pot acomiadar a algú treballador per ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació efectiva a l’empresa. Ara bé, hem de matissar què significa ineptitud i com podem determinar si aquesta és coneguda o sobrevinguda.

En primer lloc, per ineptitud s’entén l’absència en el treballador de les condicions necessàries per a desenvolupar adequadament un lloc de treball, com una inhabilitat, una falta d’actitud, preparació, suficiència o idoneïtat per a desenvolupar, de manera útil i profitosa la prestació de treball (STS 5 octubre 1984).

I, d’altra banda, per coneguda o sobrevinguda, implica que la ineptitud pot ser originaria ( sorgeix abans de la celebració del contracte) o sobrevinguda (apareix un cop s’inicia la relació laboral). No obstant, no es podrà al·legar la ineptitud del treballador si la aquesta és coneguda però el treballador va passar un període de prova. Tampoc es podrà al·legar ineptitud si l’empresari la coneix abans d’iniciar la relació laboral; en aquests casos, el treballador serà catalogat com a treballador especialment sensible.

  •  Falta d’adaptació del treballador a modificacions tècniques del lloc de treball

Sota aquesta institució, es dona el permís unilateral a l’empresari de resoldre el contracte de treball objectivament si un treballador no s’adapta a les modificacions tècniques que requereix el seu lloc de treball. D’acord amb la llei i la jurisprudència aplicable, caldrà que s’acompleixin uns requisits determinats per poder aplicar l’acomiadament objectiu.

En primer lloc, les modificacions tècniques han de ser raonables, és a dir, han de suposar un canvi important per l’empresa en el curs productiu de fabricació de bé o prestació del servei.

En segon lloc, l’empresa té l’obligació d’oferir al treballador un curs dirigit a facilitar l’adaptació a aquests canvis tècnics. Durant aquest període de temps, el contracte de treball es suspendrà amb el dret de treballador que se li aboni el salari mitjà que vingués percebent.

I, com a últim requisit, el treballador no podrà ser acomiadat fins que hagin passat dos mesos, com a mínim, des de l’ introducció de les modificacions tècniques o des de que va finalitzar el curs de formació.

  • Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

Els empresaris poden acomiadar als seus treballadors, objectivament, si hi concorren les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que marca la llei. Ara bé, els empresaris poden utilitzar aquestes causes sota l’acomiadament objectiu o l’acomiadament col·lectiu.

A la pràctica, la diferència roman en el nombre de treballadors afectats. A les empreses de menys de cinc treballadors, es pot utilitzar per acomiadar a la totalitat de la plantilla. Sota aquesta institució, els representants dels treballadors tenen prioritat de permanència sobre els seus companys.

  • Faltes d’assistència justificades

L’article 52 de l’Estatut dels Treballadors estableix que es podrà acomiadar sota aquesta modalitat: “Per faltes d’assistència al treball, justificades però intermitents, que assoleixin el 20 % de les jornades hàbils en dos mesos consecutius sempre que el total de faltes d’assistència en els dotze mesos anteriors assoleixi el cinc per cent de les jornades hàbils, o el 25 % en quatre mesos discontinus dins d’un període de dotze mesos.”

En aquest ordre de coses, hem de tenir clar que estem parlant de faltes d’assistència i no pas de puntualitat; és a dir, ens hem de trobar davant absències de jornada completa. També han de ser intermitents, és a dir, cal certa reiteració i, en conseqüència, s’exclou les absències produïdes en un únic període.

Tampoc totes les absències són computables, bé perquè derivin d’un dret legítim dels treballadors com la vaga, per exemple o bé perquè es deriven d’una situació de risc especialment protegida (embaràs, accident de trànsit, etc…). Tampoc computen les absències degudes al tractament mèdic del càncer o malaltia greu.

  • Insuficiència de consignació pressupostària pública

Es podrà utilitzar l’acomiadament objectiu en el cas de contractes per temps indefinit concertats directament per entitats sense ànim de lucre per a l’execució de plans i programes públics determinats, sense dotació econòmica estable i finançats per les Administracions Públiques mitjançant consignacions pressupostàries o extrapressupostàries anuals conseqüència d’ingressos externs de caràcter finalista o per la insuficiència de la corresponent consignació per al manteniment del contracte de treball que es tracti.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *