Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització

Per Imma Domènech
Sabadell
 

El seu recorregut legislatiu i la seva tramitació, amb caràcter d’urgència, han estat molt ràpids ja que el 25 de juliol la Comissió d’Hisenda i Administracions Públiques, amb competència legislativa plena, aprovava el projecte de llei i el BOCG de 3 d’agost publicava l’aprovació inicial definitiva del projecte de Llei pel Congrés dels Diputats. Finalment el mateix mes de setembre el Senat va aprovar una sèrie d’esmenes del mateix Grup Popular al Senat, que va portar el projecte novament al Congrés per la seva aprovació definitiva. Finalment va ser sancionat pel cap de l’Estat el dia 27 i la seva publicació al BOE va ser el següent dia 28.

El govern, veient que Espanya està travessant una greu i llarga crisi econòmica amb incalculables conseqüències socials i amb la destrucció entre 2008 i 2012, de quasi 1.9 milions d’empreses, de les quals pràcticament en la seva totalitat (99,5%) són de menys de vint treballadors assalariats, s’ha plantejat aquesta nova llei com un instrument per incentivar als emprenedors, com estan implantant la major part de països de la OCDE. Aquesta ha identificat com un factor bàsic per afavorir al emprenedors les regulacions institucionals i per això els països més avançats ja disposen de sistemes dissenyats per atraure inversió i talent, caracteritzats per procediments àgils i mitjans especialitzats.

Per tal de revertir aquesta situació s’han creat una sèrie de novetats per l’empresari per facilitar-li l’inici, l’exercici i el cessament de la seva activitat, amb la finalitat de que perdi la por a emprendre noves activitats empresarials i amb un seguit de propostes educatives, financeres, mercantils i d’internacionalització.

La llei que és objecte d’aquest article comprèn molts camps al llarg d’una setantena d’articles, setze disposicions addicionals, una transitòria, una derogatòria i tretze disposicions finals; nosaltres ens centrarem en algunes de les característiques de l’empresari i l’empresa de l’emprenedor.

L’Emprenedor  de Responsabilitat Limitada (ERL). Es busca que l’activitat d’un autònom tingui un medi adequat per evitar en certa manera un dels riscos que pateix l’empresari individual, que no és altre que la  responsabilitat patrimonial universal de l’article 1911 del Codi Civil; i a la vegada, que sigui un pas més endavant del que ja preveu la societat “exprés” del RDL 13/2010.

La definició de l’ERL, resulta del seu mateix article 3, quan diu aquells que “desenvolupen una activitat econòmica empresarial o professional en els termes establerts per aquesta llei”.

Les seves característiques vénen determinades per l’article 2, “persona física, major d’edat i que tingui la lliure disposició dels seus béns”, com preveu l’article 4 del Codi de Comerç, o que estigui degudament habilitada per exercir de la seva professió.

Els efectes principals seran els previstos en els articles 7 al 10  de la  llei.

  • Primerament es limita parcialment la responsabilitat de l’ERL establerta en l’art. 1911 del CC i el 6 del Codi Comerç. Per tant quedarà lliure de responsabilitat l’habitatge habitual, sempre que el seu valor no superi els 300.000 euros o 450.000 en poblacions de més d’un milió d’habitants; en conseqüència, el registrador de la propietat denegarà els embargaments sobre el bé no subjecte, excepte que del manament resulti que s’asseguren deutes no empresarials o professionals, o anteriors a la inscripció de la limitació de la responsabilitat, o d’obligacions tributàries amb la Seguretat Social.
  • També s’ha de tenir en compte que passats set mesos del  tancament  de l’exercici, si no s’han dipositat els comptes anuals en el Registre Mercantil, desapareixerà la limitació de responsabilitat “respecte dels deutes que s’han contret amb posterioritat a la fi del termini”. Una vegada presentats els esmentats comptes anuals es recupera el benefici de la limitació de responsabilitat.

Les inscripcions d’aquestes noves societats es podran fer per via telemàtica, tant en l’àmbit Notarial com Registral, i en el cas d’aquests últims la llei preveu una adaptació dels seus horaris d’oficina als emprenedors amb una obertura ininterrompuda de 9 del matí a 5 de la tarda, per tal de facilitar una millor atenció al contribuent.

emprendedor

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *