L’ICAB insta al Parlament a què els bancs es sometin a una conciliació obligatòria prèvia a l’execució hipotecària

Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Barcelona.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), representat pels diputats de la Junta de Govern, Jesús Sánchez Garcia i Gemma Solanas Romero, va comparèixer ahir al matí davant la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya en relació a la tramitació del projecte de llei de modificació de la llei 22/2010 del codi de consum de Catalunya. L’objectiu de la compareixença ha estat la d’alertar, des d’un punt de vista jurídic, de les mancances del projecte de modificació de la llei de consum en relació als crèdits i préstecs hipotecaris i suggerir alhora solucions per al sobreendeutament de la persona física.

En aquest sentit, l’ICAB ha demanat al Parlament de Catalunya, que atès que la Generalitat té competències en matèria de consum (tal com recull la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència catalana del Consum, que atribueix a aquest organisme totes les competències que corresponen a la Generalitat en matèria de consum i especialment i entre altres, aquelles referides a la defensa dels drets del consumidor a través de la resolució alternativa de conflictes a través de sistemes com la mediació i l’arbitratge)  que estableixi un procediment administratiu de conciliació obligatòria i prèvia a qualsevol procediment d’execució hipotecària judicial de l’habitatge habitual. És a dir, l’objectiu és que abans de realitzar una execució hipotècaria relativa a un habitatge habitual, les entitats bancàries hagin de “dialogar” amb la persona deutora, de forma que es pugui arribar a una solució encaminada a fer viable la conservació de la propietat de l’habitatge i subsidiàriament la possibilitat de mantenir el seu ús establint unes condicions per part de l’entitat al deutor com a contraprestació.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona considera que el marc legal actual permet al Parlament establir i regular aquest procediment administratiu, que podria dur a terme l’Agència catalana de consum, de manera que aquesta entitat vetllés i garantís que la solució proposada o imposada sigui justa, pràctica i proporcionada en atenció a una avaluació objectiva de les circumstàncies i respectant el dret de les parts. La diputada de la Comissió de Normativa de l’ICAB, Gemma Solanas ha afirmat que  “amb l’establiment d’aquest procediment es podria reforçar la protecció dels consumidors deutors hipotecaris d’habitatges habituals que de bona fe es troben en situació de precarietat social o econòmica,  i per tant, és un altre instrument vàlid per tal de facilitar una solució al seu sobreendeutament i, d’aquesta manera, contribuir a lluitar davant el drama social al que es veuen abocades milers de famílies”.

L’ICAB també creu que per tal de garantir el compliment de l’esmentada obligació conciliatòria prèvia i en tant en quant no s’abordin les corresponents reformes normatives processals necessàries, s’hauria d’afegir dins les infraccions i sancions del Codi de consum, el tipus infractor corresponent, de manera que la incoació d’un procediment judicial executiu hipotecari sense la consecució del procediment de conciliació previ obligatori, comportaria la imposició a l’infractor de la sanció prevista.

Per la seva banda, el també diputat de la Comissió de normativa del Col·legi, Jesús Sánchez, “ha  recordat que el Parlament va aprovar una proposta de regulació del sobreendeutament de les persones consumidores que s’havia d’haver aprovat al Congrés dels Diputats i que encara està pendent de tràmit”.

Comparecencia Parlament

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *