5º edició del premi de treballs de recerca convocat per l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses

Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses
Barcelona

La Junta directiva de l’Associació Catalana de Perits judicials i forenses col·laboradors amb l’Administració de Justícia (www.perits.org) ha acordat crear i convocar la cinquena edició del Premi de Treballs de recerca d’acord amb les següents

BASES

PRIMERA. Poden concórrer a aquest premi perits exercents davant els partits judicials espanyols, advocats exercents o no exercents, llicenciats o doctorats en Dret, estudiants del darrer any de la llicenciatura en Dret, així com a personal docent universitari.

SEGONA. Els treballs hauran de tractar i aprofundir en la figura del perit judicial i la seva intervenció en el procés judicial espanyol, preferentment des de la vessant pràctica. També podran fer referència a qüestions referides a la prova pericial. Hauran de ser treballs originals i inèdits, i no poden haver estat entregats ni acceptats a cap revista o altre premi. Els treballs hauran d’estar redactats en català o castellà i tindran una extensió mínima de vint pàgines i màxima de quaranta, impresos en una sola cara DIN A4, a doble espai, format de lletra “Arial” de tamany ”12”.

TERCERA. Cada autor ha d’enviar o entregar a la seu de l’Associació Catalana de Perits Judicials, Avinguda Diagonal nº 449, 4rt. pis, 08036 Barcelona, un sobre amb un exemplar original signat, més cinc còpies sense cap dada identificativa de l´autor.

S’haurà a més d’indicar en full apart totes les dades de l’autor: nom, cognom, domicili i professió i, en el seu cas, si es tracta d’un estudiant del darrer any de la carrera de Dret o d’un professional amb menys de tres anys d’exercici professional.

També s’haurà d’adjuntar una versió en format pdf en suport informàtic, que es podrà enviar al correu electrònic info@perits.org amb el títol “PREMI TREBALL D´INVESTIGACIÓ”.

No s’acceptaran els treballs que no compleixin les condicions indicades.

QUARTA. El termini límit per presentar la documentació indicada en l’apartat anterior és el 3 de gener de 2014.

Pel que fa als treballs enviats per correu certificat, la data del segell del dia d’entrada a l’Associació determinarà l’acceptació o no de l’enviament dins el termini establert.

CINQUENA. El jurat estarà co-presidit pel President de l’Associació Catalana de Perits judicials i pel Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i en formaran part dos membres de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’advocats, i dos membres de la Junta Directiva de l’Associació catalana de perits judicials. També formarà part del Jurat un membre de l’Equip Directiu de l’Institut de Provàtica i Dret Provatori d’ESADE o la persona que delegui aquest Institut.

SISENA. La concessió del premi serà anunciada en el moment del seu lliurament, que es farà durant una de les sessions d’entrega de premis dels Actes de celebració de la festivitat de Sant Raimón de Penyafort de l’any 2014. El President de l’Associació de Perits Judicials i el Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats lliuraran el premi.

SETENA: La decisió serà comunicada personalment al seu autor abans de la data de lliurament del premi.

VUITENA: El jurat podrà atorgar un accèssit a un treball que no hagi obtingut premi, i s’atorgarà, preferentment, entre estudiants del darrer any de llicenciatura i professionals amb no més de tres anys d’exercici professional, amb la finalitat de potenciar la labor d’investigació entre joves estudiants i recent llicenciats en aquest àmbit.

L’accèssit no té dotació econòmica, i serà reconegut amb un diploma acreditatiu que serà lliurat durant l’Acte indicat en l’apartat sisè.

NOVENA: El primer i únic premi està dotat amb la quantitat de mil dos-cents euros (1.200 €), i amb un diploma acreditatiu. D’aquesta quantitat s’hauran de deduir els impostos corresponents, i la quantitat que en resulti es farà efectiva en l’acte de lliurament del premi.

DESENA: El premi i, si s’escau l’accèssit, podran ser declarats deserts si els originals presentats no reuneixen, al criteri del jurat, els mínims de qualitat exigibles. 3

ONZENA: L’Associació es reserva els drets d’una primera edició en forma d’opuscle, de llibre o de publicació en una revista o en qualsevol format. La retribució per la cessió de drets d’autor d’aquesta primera edició estarà inclosa en l’import del Premi. Transcorreguts sis mesos desprès de l’atorgament del Premi sense que l’Associació Catalana de Perits Judicials hagi iniciat la publicació, s’entendrà que renuncia a aquesta.

En el supòsit que el treball guardonat no sigui publicat per l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses però si per un altre editor, es demanarà expressament la inclusió en totes les edicions d’una referència a que l’obra ha estat guardonada amb la Quarta Edició del Premi de Recerca de l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses Col·laboradors de l’Administració de Justícia.

DOTZENA: Presentar-se a aquest premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *