El nou tribut autonòmic del 2014

Per Ester Medina Fuster
Palma de Mallorca

Des de l’1 de Gener del 2014 s’ha començat a aplicar un nou impost sobre transmissions patrimonials oneroses de vehicles a motor; estem parlant de l’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, model 620. Ens trobem davant un sistema de quanties fixes vinculades a l’emissió de diòxid de carbó del vehicle, en funció de que la seva data de matriculació sigui anterior o posterior a l’1 de gener de 2014, i a l’antiguitat del vehicle.

Si analitzem més a fons el nou impost; per els cotxes matriculats abans de l’1 de Gener del 2014 el tipus de gravamen es determinarà en funció del cubitatge del motor i del tipus de vehicle; per altre banda, per els cotxes matricultas després de l’1 de gener del 2014 el tipus de gravamen s’imposarà en funció del tipus de vehicle i de l’emissió de diòxid de carbó que produeixi, independenment de l’increment que sofrirà el gravamen per a l’antiguitat del vehicle (5% si el vehicle té una antiguitat de entre 5 i 10 anys; i un 10 % si el vehicle té una antiguitat superior als 10 anys). Per tant, el nou impost perjudica principalment als cotxes de segona mà, en especial aquells de gran cilindrada o els que tenen més de deu anys. Amb aquest nou sistema el valor real dels vehicles, que siguin objectes de transmissió després de l’1 de gener de 2014, es veurà afectat pel nou impost.

D’acord amb l’article 57 de la llei 58/2003, de 17 de Desembre, General tributària estableix com un dels mitjançs per a la comprovació de valors el dels preus mitjançs que hi ha al mercat, aquest es considerat com el més idoni per verificar valors de transport privat. Per a cada exercici s’ha aprovat una ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques on es recullen els preus de venda dels vehicles. Així, l’ordre HAP/2367/2013, de 11 de Desembre aprova els preus de venda aplicables en la gestió de l’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, imposts sobre Sucessions i Donacions i impost especial sobre determinats Mitjançs de Tranport, a nivell estatal.

Relacionant-ho amb el que hem comentat anteriorment, les transmissions patrimonials de vehicles a motor que es facin a les Illes Balears a partir de l’1 de Gener de 2014 es duran a terme seguint les directrius del nou sistema de tributs autonòmics. Això significa que aquell comprador d’un cotxe de segona mà, no sols haurà de pagar la taxa de l’Estat a la Direcció General de Trànsit, sinó que també haurà de pagar una altre taxa a l’Agència Tributària de les Illes Balears. El gravamen es determinarà en funció del tipus de vehicle i de les emissions de diòxid de carboni que aquest produeixi. No obstant això, i amb independència de la data de matriculació, el tipus de gravamen s’incrementarà en funció de l’antiguitat del vehicle, 5% si el vehicle de una antiguitat de entre 5 i 10 anys; i un 10 % si el vehicle té una antiguitat superior als 10 anys.

Actualment, i per posar un exemple que aclari l’explicació, per un cotxe que hagués costat menys de 20 000 euros i tingués més de deu anys, a més de pagar la taxa de l’Estat també hauria de passar per l’Agència Tributària de les Illes Balears per pagar una altre taxa que oscil·laria entre 121 euros per el que tenguin un motor de menys de 1200 centímetres cúbics, i 1408 euros, per els que siguin d’una cilindrada superior als 2500 centímetres cúbics.

Albert Roibal, director general de l’Agència Tributària de les Illes Balears, va donar la seva opinió a un diari de balears d’important difusió sobre el nou sistema de tributs autonòmics, afirmant que les quantitats i la manera d’aplicació de l’impost ho ha decidit el govern. No obstant això, l’impost es va crear per adaptar-se a una directiva europea que obligarà a gravar la venda de vehicles en funció de la contaminació. Roibal assegura que aquest nou impost no afectarà de manera significativa als ciutadans ja que la mitjana de cotxes que es venen de segona mà a les balears és de vuit anys. Finalment, afegeix que aquest nou sistema no té cap ànim recaptador.

 I davant aquesta situació i per evitar el pagament del nou sistema d’impost es podria pensar que una bona via seria la donació, i que per tant, el comprador fes constatar l’adquisició del vehicle com una donació i no com una compravenda. Passem a estudiar de manera més detallada la qüestió: en aquest cas podriem estar davant el que es coneix en dret civil com una simulació relativa. La simulació es construeix a partir de la causa, per això quan parlem de la relativa estarem davant un contracte simulat i un negoci dissimulat; en aquest cas la donació és el contracte simulat que encobreix el vertader negoci jurídic que és la compravenda. (Sentència del Tribunal Suprem de 29 de juliol de 1993). Segons l’article 1275 de Codi Civilels contractes sense causa, o amb causa ilícita, no produeixen cap afecte. És ilícita la causa quan s’oposa a les lleis o la moral.”, cal anomenar també l’article 1276 del Codi CivilL’expressió d’una causa falsa en els contractes donarà lloc a la nul·litat, mentre no es donàs a conèixer que aquests estaven fundats en una altre vertadera i lícita”.

Per tant, la part simulada (el contracte de donació) seria nul·la, i la part dissimulada (el contracte de compravenda) hauria d’eixir.Amb tot això entenem que la via explicada duria aparellada importants conseqüències jurídiques. Així que, el més convenient és efectuar les transmissions patrimonials de vehicles a motor d’acord amb el nou sistema de tributs autonòmics imposats per l’executiu.

 Per finalitzar caldria dir que estem davant un clar desequilibri, la taxa a pagar per a l’adquisició d’un cotxe de segona mà ja sigui matriculat abans de l’1 de gener del 2014 o després de dita fetxa pot resultar escandalosa, i fins i tot, superar el preu pel que el comprador va adquirir el vehicle a motor. I es que vivim una època de crisi on les transmissions patrimonials de vehicles a motor han incrementat considerablement.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *