Multa al Santander per les participacions preferents

Per Jaume Genescà
Granollers
 
 

La Comissió Nacional del Mercat de Valors és un ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i capacitat pública i privada, que té la funció principal de supervisar i inspeccionar el funcionament dels mercats. A més, la CNMV pot imposar les sancions que tipifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, de Mercat de Valors (LMV) si observa que s’ha comès alguna infracció per part de qualsevol subjecte que estigui dins del seu àmbit de supervisió, inspecció i sanció.

Aquest ha estat el cas del Banc Santander, que no ha complit amb el deure d’obtenir informació sobre els coneixements i l’experiència del client, així com l’estat financer del producte i dels objectius, amb la finalitat de poder recomanar al client els productes que més li convinguin. En cas de no obtenir aquesta informació, l’entitat estava obligada a no recomanar els productes als clients (art. 79.6 LMV). Es podria afirmar que es tracta d’un deure legal que té la finalitat de que no es col·loquin productes a inversors que no sàpiguen o no puguin saber què se’ls està col·locant i els riscos que hi van associats.

La infracció concreta es va perpetrar amb la col·locació de participacions preferents de sèrie X i s’ha qualificat com a molt greu per no ser un incompliment aïllat o ocasional del deure d’informació. La col·locació de les preferents es va fer sense tenir en compte la falta de coneixements dels clients als qui es va vendre les participacions, i amb “deficiències significatives” a l’hora d’avaluar la idoneïtat del producte per diversos clients. És a dir, la CNMV creu que no es va tenir en compte  el perfil dels seus clients quan es van col·locar les participacions i que les preferents es van col·locar sense que el banc sabés que aquelles persones estaven suficientment informades.

La sanció del milió d’euros s’emmarca a l’art. 102.a) LMV, el qual preveu que la multa sigui la major de: el quíntuple del benefici brut obtingut com a conseqüència dels actes o omissions constitutius d’infracció; 5% de recursos propis de l’entitat infractora; el 5% dels fons totals utilitzats en la infracció; o 600.000 euros.

Tot i així, les sancions poden modular-se pels criteris establerts a l’article 106ter LMV. Entre aquests es troba la circumstància d’haver procedit a la “subsanació” de la infracció per iniciativa pròpia (incorporada recentment per la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvi i fundacions privades, vigent des del 29 de desembre passat), la reparació del dany, els guanys obtinguts, la gravetat del “perill causat”, la cooperació amb la CNMV, entre altres. No es coneix el raonament que origina la quantitat de la sanció, ja que la CNMV, a diferència d’altres ens públics com la CNC o la AEPD, no ha publicat les resolucions senceres.

Aquesta sanció es suma a dues més que va rebre l’entitat bancària el passat 17 de febrer per l’incompliment del mateix deure en l’emissió de “valors santander”. En aquella ocasió es van imposar multes de 10 i 6,9 milions d’euros per infracció greu i molt greu, respectivament. La primera es va qualificar com a greu per haver entès que l’incompliment va ser aïllat (art. 100.t LMV). Ambdues han estat recorregudes a l’Audiència Nacional.

Font: diariofinanciero.com
Font: diariofinanciero.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *