Procediment per recuperar el cèntim sanitari

Per Imma Domènech
Sabadell
 
 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el passat 27 de febrer d’enguany, va dictar la sentència on va afirmar que el cèntim de l’Impost sobre les Ventes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), conegut com a cèntim sanitari, no era conforme al Dret Comunitari perquè aquest impost espanyol no tenia una finalitat específica, tal i com demanava la directiva europea.

Aquest impost va estar vigent en la legislació espanyola des de l’1 de gener del 2002 fins el 31 de desembre de 2012 i requeia sobre les ventes minoristes de determinats hidrocarburs (sobretot gasolina, gasoil, fuel i querosè no usat com a combustible de calefacció). L’ IVMDH constava d’un tipus de gravamen estatal que era comú en tot l’àmbit territorial, més un d’autonòmic, que en canvi, era optatiu (al final va ser adoptat per tretze Comunitats Autònomes).

Font: logisticaytransporte.es
Font: logisticaytransporte.es

La sol·licitud de la devolució la poden fer els obligats a suportar la repercussió de l’impost i també els que van presentar les autoliquidacions, els quals son els subjectes passius. Cal tenir en compte que la devolució de les quotes repercutides es farà directament a qui hagi suportat de manera indeguda la repercussió, encara que el procediment l’hagués iniciat el subjecte passiu (article 14.4 Reglament General de desenvolupament de la Llei General Tributària en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial Decret 520/2005, conegut com a RRVA). Per això és molt important saber quins són els requisits tant per la sol·licitud com per la documentació a aportar. Pel que es refereix a aquesta última veiem com l’article 14.2.c)1º del RRVA estableix que és necessari que la repercussió de l’import s’hagi realitzat a través d’una factura o document substitutiu quan ho permeti la norma reguladora. En aquest cas la llei de l’IVMDH fixa que: “Cuando, con arreglo a la normativa vigente, la operación gravada deba documentarse en factura o documento equivalente, la repercusión de las cuotas devengadas se efectuará en dicho documento separadamente del resto de conceptos comprendidos en la misma…”. Però a part de les factures també s’admetran els tiquets quan l’import no excedeixi dels tres mil euros, amb IVA inclòs, sempre que el destinatari no sigui empresari professional, tal i com fixa el Reglament de Facturació. Així doncs, veiem que és necessari disposar de la factura o tiquet, depenent dels casos, però sempre caldrà que figuri exactament quin és l’import repercutit pel IVMDH.

Sabudes quines són les exigències per demanar la devolució del cèntim sanitari a nivell de la documentació, cal que ens fixem en els requisits que hauran de tenir les sol·licituds de devolució (basades en els articles 88.2, 88.3, 126.4 i 129.a.c) del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Real Decret 1065/2007, conegut com a RGAT).

  • identificació del sol·licitant: NIF/DNI més raó social / noms i cognoms
  • identificació de l’entitat que va repercutir l’impost
  • dades de contacte: nom, telèfon i correu electrònic
  • nº IBAN del compte bancari

Aquesta sol·licitud que s’haurà de fer telemàticament a través de la pàgina d’Hisenda es podrà fer de dues maneres; o bé introduint tota aquesta informació, a més de detallar les factures (la Comunitat Autònoma en què es va reomplir el dipòsit, el nº factura, la data, l’import, el producte i la quantitat) i aportant físicament les factures a l’òrgan competent indicant el número de referència de la sol·licitud; o bé important un fitxer amb les factures (aquest fitxer haurà de tenir el següent format amb els camps separats pel caràcter (;):

  • CCAA
  • Nº factura
  • Data factura
  • Import factura
  • Producte

Exemple: 09; 100002840; 20-01-2010; 950; 2; 60

Per instar la devolució a través d’aquest procés no hi ha un termini limitat, a part dels establerts per la LGT, sinó que ens referim als de prescripció (quatre anys). En canvi, el ministeri d’Hisenda sí que ha estimat un termini per les resolucions de les reclamacions, que serà de sis mesos. Les quantitats que s’obtinguin per aquesta devolució, s’hauran d’imputar com ingressos en la base imposable de l’IRPF o de l’Impost de Societats de l’exercici anual en què es va produir la deducció com a despesa del consum del combustible del qual s’ha obtingut la devolució. Si l’exercici fiscal ja hagués prescrit no seria necessari fer la regularització.

Des del Ministeri s’avisa que es revisaran de manera acurada totes les sol·licituds, podent aplicar sancions a les persones/empreses que demanin la devolució del cèntim sanitari de manera indeguda.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *