L’avantprojecte de la reforma fiscal: favorable o desfavorable per al contribuent?

Per Imma Domènech
Sabadell
 
 

El Govern va presentar el passat 20 de juny els diversos textos dels quatre Avantprojectes de Llei que formaran part de l’anhelada reforma del sistema tributari espanyol:

  • Avantprojecte de Llei pel qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF, i el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda dels no residents i altres normes tributàries.
  • Avantprojecte de llei de reforma de la Llei de l’Impost de Societats (Reial Decret 4/2004, de 5 de març).
  • Avantprojecte de Llei per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA; la llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries; la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials; i la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, que estableix les mesures en matèria de fiscalitat mediambiental.
  • Avantprojecte de Llei de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Cal recordar que es tracta només d’ Avantprojectes i que encara queda un llarg camí per tal que siguin aprovats com a modificacions legislatives. Tot seguit quedaran sotmesos a diversos tràmits administratius d’informació pública i dictàmens preceptius d’òrgans consultius. A continuació, caldrà que siguin aprovats com a projectes de llei per després ser remesos al Congrés dels Diputats per tal que comenci la seva tramitació parlamentària. Així doncs, de moment, aquests Avantprojectes són una primera aproximació d’allò que en els propers mesos es convertirà en llei.

Degut a que el període de la renda va acabar el passat dilluns dia 30, ens centrarem en l’avantprojecte de modificació de l’IRPF, per tal de veure quines són les modificacions que se’ns plantegen des de l’Executiu. En l’Exposició de Motius de l’Avantprojecte de modificació de l’IRPF i de l’IRNR s’assenyala que el que es vol és reduir la càrrega impositiva (centrant-se sobretot en els perceptors de rendiments del treball o d’activitats econòmiques amb una renda més baixa, i pels que alhora suporten més càrregues familiars). De la mateixa manera, es vol ampliar el llindar de tributació, estimular la generació d’estalvi a llarg termini i suprimir els incentius fiscals de la resta dels contribuents. La majoria de totes aquestes mesures tenen prevista la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2015, llevat d’alguna excepció (a saber, les indemnitzacions laborals per acomiadament, que es retrotrauran al passat 20 de juny de 2014, i l’aplicació del règim d’estimació objectiva pel càlcul dels rendiments d’activitats econòmiques i el règim fiscal de certes societats civils no mercantils, que entrarien en vigor el 1 de gener de 2016).

Sin título
Gràfic elaborat a partir d’aquell contingut a: http://simulacionempresarial.com/blog/?p=604

En l’anterior imatge podem veure quins son els diversos rendiments que integren l’impost més popular, l’IRPF: els rendiments del treball, del capital immobiliari, del capital mobiliari, de les activitats econòmiques, els guanys i pèrdues patrimonials i les imputacions de renda. Tot seguit els anirem desgranant indicant les modificacions proposades en aquest Avantprojecte.

Però abans hem de fer referència a aquells elements que fins ara eren exempcions pel ciutadà espanyol i que segons sembla, deixaran de ser-ho. Principalment, ens centrem en aquella modificació que més enrenou ha provocat: la referent a que les indemnitzacions per acomiadaments produïts a partir del 20 de juny d’aquest any deixen d’estar exemptes. Només ho estaran fins als 2.000 euros per cada any treballat, i quan excedeixi d’aquesta quantitat es passarà a tributar com una renda del treball (tot i que es podrà aplicar la reducció per irregularitat). Aquesta mesura ha comportat moltes crítiques per part dels agents socials que creuen que el treballador no és qui ha de suportar aquesta elevada càrrega tributària.

I l’altra exempció rellevant eliminada és la que es contempla en l’article 7 y) de la LIRPF, que regula que els primers 1.500€ anuals en concepte de dividends i participacions no es troben sotmesos a tributació. El mateix passa amb els rendiments en espècie, ja que actualment l’entrega d’accions de l’empresa als seus treballadors valorada en 12.000 euros estava lliure de càrrega, però ara ja no serà així, ja que passarà a tributar. Així doncs, en aquestes tres mesures el contribuent es pot veure greument afectat.

Els rendiments del treball, formats majoritàriament pels sou dels treballadors o les pensions de jubilació, mantindran la tributació que hi havia fins ara, llevat de la regulació de la indemnització per acomiadament i la renda en espècie mencionades anteriorment. A aquest element cal sumar que si el treballador rep algun ingrés irregular ja no es podrà aplicar una reducció del 40% sinó que serà del 30%.

Un altre rendiment que es pot veure modificat és el del capital immobiliari (basat bàsicament en les rendes que s’obtenen dels immobles), segons el qual anteriorment, si es llogava un immoble a una persona d’entre 18 i 30 anys, la renda que s’obtenia estava totalment exempta, i si era major de 30 es podia aplicar una reducció del 60%. Amb l’Avantprojecte la reducció es redueix fins al 50% en ambdós supòsits. I un segon canvi dins d’aquest rendiment és que l’arrendament de béns immobles es considerava activitat econòmica si es disposava de local i persona empleada a jornada completa i amb contracte, però ara es proposa que el local no sigui necessari.  I tal i com passa amb els rendiments del treball, si es percep alguna renda irregular, la reducció passarà del 40 al 30% (amb un límit de 300.000 euros anuals).

Font:  CADENA SER (http://www.cadenaser.com/economia/articulo/gobierno-anuncia-rebaja-media-irpf-125-2016/csrcsrpor/20140620csrcsreco_1/Tes)
Font: CADENA SER (http://www.cadenaser.com/economia/articulo/gobierno-anuncia-rebaja-media-irpf-125-2016/csrcsrpor/20140620csrcsreco_1/Tes)

Pel que fa al rendiment d’activitats econòmiques, a part de la modificació del requisit de l’arrendament d’immobles, també es vol modificar que els contribuents socis d’entitats que realitzin activitats professionals es donin d’alta a la Seguretat Social. Un ulterior element consisteix en què límit per acollir-se a la modalitat simplificada del règim d’estimació directa passa de 600.000 a 500.000 euros. Alhora, com en el cas del rendiment del treball i del capital immobiliari, els rendiments irregulars només es veuran reduïts un 30%.

L’últim rendiment amb canvis importants seria el de guanys i pèrdues patrimonials, el qual té dues grans modificacions. La primera és l’eliminació de la diferenciació entre guanys i pèrdues a curt i llarg termini (que ha entrat en vigor per la renda que s’acaba de presentar). Es pretén que s’incloguin totes en la base imposable de l’estalvi sense tenir en compte el període en què s’ha generat. La segona és l’eliminació dels coeficients d’actualització del valor d’adquisició dels béns immobles (servia per actualitzar el preu de compra d’un immoble al que seria el preu del mercat en el moment de vendre’l, perquè d’aquesta manera el guany o la pèrdua no fos tan gran i es tributés menys) i l’eliminació dels coeficients d’abatiment, els quals permetien aplicar una reducció als guanys patrimonials derivats de la venda d’elements patrimonials no afectes a una activitat econòmica adquirits abans del 31/12/1994 (la reducció s’aplicava al guany obtingut fins el 20/01/2006). Així doncs, aquestes propostes són perjudicials pel contribuent. Però alhora n’hi ha una de beneficiosa, i és que es proposa una exempció pels guanys que derivin de la dació en pagament de la habitatge habitual o per la venda realitzada per causa d’una execució hipotecària judicial o notarial.

El següent pas, una vegada s’han calculat les diverses rendes, és aplicar els mínims personal i familiar i el mínim per discapacitat. Tots ells s’han vist augmentats. I l’escala de gravamen aplicable també s’ha vist modificada, ja que els trams s’han reduït de set a cinc. A continuació adjuntem unes taules on es poden apreciar els canvis en el tipus impositiu:

Base imponible Tipo 2011 Tipo 2012-14
Hasta 17.700 24% 24,75%
17.700 – 33.000 28% 30%
33.000 – 53.400 37% 40%
53.400 – 120.000 43% 47%
120.000 – 175.000 44% 49%
175.000 – 300.000 45% 51%
300.000 en adelante 45% 52%

Tarifa general 2015:

Base imponible Tipo (%)
Hasta 12.450 20%
12.450 – 20.200 25%
20.200 – 34.000 31%
34.000 – 60.000 39%
60.000 en adelante 47%

Tarifa general 2016:

Base imponible Tipo (%)
Hasta 12.450 19%
12.450 – 20.200 24%
20.200 – 35.200 30%
35.200 – 60.000 37%
60.000 en adelante 45%

I finalment, les deduccions. Podem apreciar com es pretenen suprimir les de compte estalvi-empresa i la de lloguer de l’habitatge habitual. Però per contra, se n’introdueixen de noves com son les de família nombrosa, les d’ascendent o descendent amb discapacitat superior al 33% i la de família nombrosa amb categoria especial (dos fills, però un d’ells amb una discapacitat superior al 33%) que es podran aplicar una deducció de 1.200 euros anuals.

Així doncs, aquests serien els principals canvis que es pretenen amb aquest Avantprojecte, on, tot i que pugin els mínims personals i familiars i baixi la tarifa aplicable, la millora queda neutralitzada amb l’estructura que se li vol donar a l’impost ja que, com hem vist, es perden moltes exempcions que el contribuent es podia aplicar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *