L’associació de la Judicatura Eventual Catalana demana poder escollir els seus representants al TSJ

Redacció.
Barcelona.

 

El passat 22 d’octubre de 2014, es va publicar en el BOE l’acord del 30 de setembre de 2014 de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es convoquen eleccions per a la designació de membres de les Sales de Govern dels Tribunals Superiors de Justícia que s’han de celebrar el proper dimecres 26 novembre 2014.

Front aquesta convocatòria d’eleccions, els Jutges substituts i Magistrats suplents, un col·lectiu que ha arribat a conformar un 20% de la plantilla judicial i a dictar un 30% de les resolucions han pogut observar com el dret a ser electors en aquestes eleccions no se’ls hi contempla, fet reiterant respecte molt altres drets i que la judicatura eventual ha hagut de canviar acudint als tribunals.

Per l’associació de la Judicatura Eventual Catalana una interpretació restrictiva de l’article 149.2 de la LOPJ, el qual estipula que “Les Sales de Govern dels Tribunals Superiors de Justícia estan constituïdes pel president d’aquests, que les presidirà, pels presidents de les sales que hi hagi, per els presidents de les audiències provincials de la comunitat autònoma, i per un nombre igual de magistrats o jutges, elegits per tots els membres de la carrera judicial destinats a ella“, és una clara vulneració de la Directiva 1999/70 / CE, del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l’acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP, sobre el treball de durada determinada, ja que discrimina els jutges i magistrats per raó de l’eventualitat del vincle, reservant el dret d’elegir els òrgans rectors dels Tribunals Superiors de Justícia als indefinits.

Per altre banda, és conegut que en l’àmbit del Dret de la Unió Europea regeix el principi de supremacia de la normativa comunitària sobre la normativa interna dels Estats membres, consagrat per la Sentència Simmenthal de 9 de març de 1978. La doctrina del Tribunal de Justícia pivota sobre els principis generals i prescripcions mínimes que emanen de la Directiva 1999/70, i entre ells es garanteix la igualtat de tracte als treballadors amb un contracte de durada determinada i els indefinits, protegint a aquells contra la discriminació.

En aquest mateix àmbit el Tribunal Suprem ha reconegut l’aplicabilitat de la directiva esmentada als jutges substituts i magistrats suplents, en sentències com la STS 2821/2013 on “descarta l’existència de diferències referents al contingut de la funció desenvolupada pels magistrats suplents, jutges substituts i fiscals substituts en relació amb l’exercida pel personal de carrera” i destaca que “mitjançant una desigualtat injustificada, s’ha de considerar infringit l’article 23.2 de la Constitució que, segons reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, reconeix el dret fonamental a romandre en els càrrecs públics en condicions d’igualtat amb els requisits assenyalats per les lleis i, també, amb els drets que aquestes preveuen“.

En definitiva, i essent que doctrinalment es considera que no hi ha raó objectiva per la diferència de tracte i que conforme a l’art. 152 de la LOPJ, que el Tribunal Superior de Justícia exerceix les seves funcions respecte de tots els jutges i magistrats de la Comunitat Autònoma, titulars, substituts i suplents, que adopta decisions que els afecten directament i són directament executives, és evident que, tant els uns com els altres, tenen el mateix dret i interès legítim a participar en les eleccions referides.

En conseqüència, l’associació de la Judicatura Eventual Catalana demana que Sala de Govern i la seva Junta Electoral corregeixin, mitjançant una interpretació extensiva, l’expressió “carrera judicial” continguda en l’art. 149.2 de la LOPJ, permetent la participació democràtica en les eleccions de tots els interessats i afectats per les decisions que pugui adoptar aquest òrgan de govern, és a dir, de tots els jutges i magistrats de la Comunitat Autònoma, incloent-hi jutges substituts i magistrats suplents.

A tot això, l’associació de la Judicatura Eventual Catalana ha iniciat la campanya “jo vull votar“, per lluitar, una vegada més, contra la discriminació que pateixen els jutges substituts i els magistrats suplents.

Cartell de la campanya "jo vull votar" de l’associació de la Judicatura Eventual Catalana
Cartell de la campanya “jo vull votar” de l’associació de la Judicatura Eventual Catalana

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *