L’ICAB i Interior subscriuen un acord per a la creació d’un SOJ al CIE de Zona Franca

Redacció.

El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i el degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca i Nadal, han signat un acord de col·laboració que estableix les condicions de funcionament del servei d’orientació jurídica en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona.

Aquest acord de col·laboració és conseqüència, d’una banda, de la Llei Orgànica Reguladora dels Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva integració social, que estableix el dret dels estrangers a l’assistència jurídica gratuïta, i, de l’altra, del Reial decret que va aprovar el Reglament de Funcionament i Règim Interior dels CIE, que estableix que aquests centres estaran dotats d’un servei d’assistència jurídica per a la posada en funcionament del qual se subscriuran acords de col·laboració amb els col·legis d’advocats.

Per a l’execució de l’acord, la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, a través de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona, elaborarà un protocol específic, en el qual es regularà, entre d’altres aspectes, els dies de la setmana i franges horàries en què podrà prestar-se el servei d’orientació jurídica.

Així mateix, la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, que es compromet a informar els interns de l’existència i funcions del nou servei, haurà d’habilitar un local dins del CIE perquè els lletrats puguin exercir la seva tasca d’orientació jurídica, a més de prestar els mitjans que garanteixin la confidencialitat i reserva de les comunicacions. Igualment, haurà de coordinar amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona una agenda de visites dels interns que vulguin ser atesos i organitzar que la materialització de les entrevistes es realitzi de forma correcta i ordenada. També haurà de comunicar al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’existència d’incidents que puguin dificultar el normal desenvolupament del servei d’atenció jurídica.

Per la seva banda, el Col·legi d’Advocats de Barcelona, a través del Servei d’Orientació Jurídica del Centre d’Internament d’Estrangers de Zona Franca, es compromet a auxiliar a l’intern en l’obtenció de les dades de contacte del seu advocat per afavorir l’exercici del dret de comunicació entre tots dos. Igualment, haurà d’orientar jurídicament als estrangers que sol·licitin el seu servei, i els assessorarà en la formulació i tramitació de les peticions i queixes sobre qüestions referents a la seva situació d’internament, tant si van dirigides al director del centre com al jutge de control. Així mateix, es compromet a comunicar a les autoritats i organismes competents quan es detectin situacions de tràfic d’éssers humans i orientar en la formulació i presentació de sol·licituds de justícia gratuïta per a la designació d’un advocat d’ofici en els procediments de protecció internacional.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona també es compromet a què el servei sigui prestat per lletrats especialistes en dret d’estrangeria i protecció internacional, i a facilitar a la direcció del centre d’internament la identitat dels advocats que presten aquest servei.

Per tal de vetllar pel bon desenvolupament i seguiment de l’acord, es crearà una comissió mixta de seguiment integrada per dos representants de la Direcció General de la Policia i altres tants del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

La prestació d’aquest servei d’orientació jurídica és totalment independent de l’assistència que pugui dur a terme l’advocat designat, bé d’ofici o bé pel mateix estranger, en l’expedient que hagi motivat el seu internament; lletrat amb qui podrà seguir mantenint entrevistes d’acord amb allò que disposa l’actual normativa.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *