El Departament de Justícia destina més de 53 milions d’euros a garantir l’assistència jurídica gratuïta

Redacció.

El Departament de Justícia destinarà enguany 53,1 milions d’euros al finançament de les actuacions de representació segons els mòduls de compensació econòmica, que han augmentat respecte de l’any passat en un 0,5 %, i també a la despesa de gestió col·legial. Tanmateix, la despesa final dependrà del nombre d’actuacions que es duguin a terme.

Fotografia

Així ho estableix l’Acord que han signat avui el conseller de Justícia, Germà Gordó, i el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié, en el qual es defineix el marc d’actuació en aquesta matèria durant el 2015.

L’any passat es va signar el primer acord de col·laboració per a la regulació del torn d’ofici de l’advocacia després d’haver dictat resolucions els anys anteriors. Aquest any 2015 s’ha refermat la voluntat d’aquest Departament i del CICAC de signar l’acord per regular el marc d’actuació de la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta per part dels col·legis d’advocats de Catalunya.

L’any 2014 els advocats del torn d’ofici han dut a terme un total de 300.912 actuacions en matèria de justícia gratuïta –l’any 2013, 302.294-, amb un cost de 51,2 milions d’euros, i s’han liquidat 2,2 milions d’euros als col·legis en concepte de despesa de gestió. En comparació amb l’any 2013, la despesa conjunta ha passat de 53,1 milions d’euros a 53,4 milions, un 0,55 % més.

Aspectes principals de l’Acord amb el Consell de l’Advocacia Catalana

L’Acord regula els mòduls i els criteris de compensació econòmica per les actuacions professionals dels advocats d’ofici en matèria d’assistència jurídica gratuïta i les directrius i paràmetres que permetin avançar en la millora de la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta, com la plena efectivitat de les compensacions per les actuacions del torn d’ofici, de l’aplicació eficient i adequada dels torns de guàrdia, del compliment dels terminis de pagament i l’establiment de sistemes de control de la qualitat del servei per tal de garantir i fer plenament eficaç el dret constitucional de tots els ciutadans a la tutela judicial efectiva.

Pel que fa a la subvenció, s’ha incrementat en un 0,5 % l’import dels mòduls de compensació econòmica per les actuacions professionals realitzades respecte de l’any 2014 (que eren els mateixos del 2013) i es manté l’import de compensació de les despeses de gestió col·legial. Així mateix, es regula i concreta el sistema d’abonament i el termini, forma i contingut de la justificació de la subvenció.

El pagament de les bestretes per les actuacions de l’advocacia continuaran sent mensuals, com ha fet puntualment cada mes el Departament de Justícia durant l’any 2014 (uns 4,3 milions d’euros mensuals), i les despeses de gestió col·legial se subvencionaran trimestralment fins arribar a l’import total de 2,2 milions d’euros.

Es mantenen els torns d’assistència lletrada especialitzats per matèries en funció del tipus de procediment de què hagi de disposar cada col·legi d’advocats, les condicions per a la seva prestació i el nombre d’advocats de guàrdia assignats a cadascun dels torns. En aquest sentit, com a mínim, hi ha d’haver torns específics en matèria de víctimes de violència sobre la dona, d’estrangeria, de menors i penitenciària, i hauran d’estar integrats per professionals amb una formació específica en la matèria.

El Consell i els col·legis d’advocats de Catalunya han de garantir que els professionals que presten el servei compleixin els requisits de formació exigibles d’acord amb la normativa vigent en matèria d’assistència jurídica gratuïta i els requisits de qualitat que estableixi el Departament. Així mateix, ambdues institucions han de garantir que els professionals que presten el servei puguin atendre i actuar en la llengua –d’entre les dues llengües oficials de Catalunya- que esculli el ciutadà que accedeixi al servei.

De la mateixa manera, l’Acord fixa les properes actuacions a seguir per al desenvolupament de l’aplicació informàtica per a la millora de la tramitació d’expedients i la gestió econòmica de la prestació dels serveis de l’assistència jurídica gratuïta. En aquest sentit, l’any passat es va posar en marxa l’accés telemàtic a la consulta dels expedients de justícia gratuïta per part dels professionals d’ofici i dels òrgans judicials, i s’ha acordat constituir un grup de treball per desenvolupar la informatització de la tramitació, especialment pel que fa a les justificacions de les actuacions i el seu pagament.

L’assistència jurídica gratuïta és un servei públic adreçat a aquelles persones que no disposen de recursos necessaris per sufragar el cost de la seva representació davant dels tribunals. Hi té dret tothom que acrediti insuficiència de recursos econòmics, d’acord amb les previsions legals. El reconeixement d’aquest dret inclou, entre altres prestacions, la designació d’un advocat i un procurador d’ofici, l’orientació i l’assessorament gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar.

Als catorze Col·legis d’Advocats catalans hi ha un total de 6.700 advocats adscrits al torn d’ofici i assistència a víctimes i detinguts, que presten aquest servei durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

El Departament de Justícia també firma un acord amb el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

El president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ignacio López Chocarro, i el conseller de Justícia, Germà Gordó, van signar el passat 3 de març l’Acord de col·laboració per a l’establiment del marc d’actuació en matèria d’assistència jurídica gratuïta per al 2015.

L’any 2014 els procuradors catalans van dur a terme un total de 162.057 actuacions, amb un cost de 5,4 milions d’euros, i la despesa de gestió col·legial va ascendir a 380.000 euros. Així doncs, la despesa total va ser de 5,8 milions d’euros, xifra que representa un augment de l’1,38 % respecte el 2013. Pel que fa al volum d’actuacions, no es va incrementar respecte l’any anterior.

L’Acord signat consolida el treball consensuat que han dut a terme fins ara el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya i Justícia per garantir l’assistència jurídica gratuïta als ciutadans sense recursos i, alhora, contenir la despesa. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *