Continua pujant la demanda del Torn d’Ofici Civil, que s’ha incrementat un 131% en els últims set anys

Redacció.

La demanda del Torn d’Ofici en l’àmbit civil s’ha disparat en els darrers set anys a Catalunya, principalment a causa de les demandes relacionades amb execucions hipotecàries. Aquest mòdul s’ha vist incrementat més d’un 1.000% entre els anys 2008 i 2014. En total els serveis de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut han realitzat un total de 21.000 actuacions per temes relacionats amb execucions hipotecàries a tot Catalunya en els últims set anys.

Tot i aquest increment en l’àmbit Civil, la demanda de justícia gratuïta en l’àmbit Penal ha anat baixant en els darrers anys, amb un descens d’un 11,6% entre el 2008 i el 2014. El descens de la demanda en l’àmbit Penal i en l’Assistència al Detingut, dues de les partides més importants (representen un 72,5% del total), ha motivat una estabilització de la demanda d’aquest servei que presten els 14 Col·legis d’Advocats de Catalunya, gestionat pel Consell de l’Advocacia Catalana. Concretament, en l’àmbit Civil les actuacions s’han incrementat en un 131,8% en els darrers set anys. Dins d’aquest àmbit, de les 508 actuacions de torn d’ofici per processos d’execucions hipotecàries que hi va haver l’any 2008 -quan va començar la crisi- es va passar a 1.134 el 2009, 2.291 el 2010, 2.542 el 2011, 3.041 el 2012 i 5.392 el 2013 i 6.113 el 2014, la qual cosa suposa un increment d’un 1.103% en set anys.

A banda de l’espectacular augment dels processos hipotecaris, també han augmentat de forma destacable les demandes per divorcis i separacions. En aquest mòdul, si durant els primers anys de la crisi predominaven les demandes de modificacions de sentències (canvis de custòdia, de règims de visita, de pensió per als fills…), durant l’any 2014 es detecta un increment significatiu (prop d’un 4%) de demandes de processos complerts de divorcis o separacions matrimonials i de parelles de fet.

En l’àmbit Social o Laboral l’augment ha estat de 32,4% en set anys, passant de 5.000 assumptes el 2008 a 6.621 el 2014. A nivell global, els catorze Col·legis d’Advocats de Catalunya van realitzar l’any passat un total de 301.697 actuacions de justícia gratuïta. L’any 2014 es detecta un lleuger descens en l’àmbit Penal (-4,1%), que juntament amb l’important augment en l’àmbit Civil (11,8%), l’ascens en l’àmbit Social o Laboral (8,5%), i el descens d’Assistències al Detingut (-5,6%) i en Violència sobre la Dona (-0,8%) dóna com a resultat un descens en conjunt del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) d’un 0,5% entre els anys 2013 i 2014.

El president de la Comissió de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Consell, Miquel Rodríguez Zamora, atribueix l’acusat augment del torn d’ofici civil “per una banda a l’augment dels processos d’execucions hipotecaries i desnonaments derivats de l’impagament d’hipoteques i lloguers, i per l’altra a l’increment de demandes per temes familiars”. En aquest darrer any s’ha detectat, per primer cop, un augment de processos complerts de separacions i divorcis “motivat per la millora de l’economia, que anima a regularitzar la situació de facto que estaven vivint moltes parelles que no podien divorciar-se o separar-se per la crisi econòmica i que els obligava a conviure sota el mateix sostre”, argumenta Rodríguez Zamora.

Imminent posada en marxa del Torn d’Ofici per a Gent Gran

El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié, ha anunciat la imminent posada en marxa d’un nou servei de Torn d’Ofici específic per a persones majors de 65 anys que es trobin en situacions de vulnerabilitat i que precisin d’actuacions lletrades per a la defensa dels seus interessos. Un cop signat amb el Departament de Justícia -el passat mes de maig- el protocol que determina les circumstàncies i els requisits necessaris per acollir-s’hi, els catorze Col·legis d’Advocats de Catalunya treballen per organitzar aquest nou torn d’ofici i derivar les peticions que els arribin en aquest sentit. Entre aquestes destaquen la denúncia de delictes comesos per abandó, lesions, vexacions, estafes, apropiacions indegudes o amenaces dins l’àmbit familiar, personal o institucional. També serà objecte de denúncia el no-compliment dels deures legals d’assistència de la tutela, l’abandonament d’una persona declarada incapaç o la no-prestació d’auxili a una persona gran que es trobi desvalguda. Les reclamacions judicials contra resolucions administratives referents al reconeixement del grau de dependència també seran derivades a aquest nou torn, “quina implantació respon a la creixent demanda d’assessorament que hem detectat per part de persones grans i vulnerables”, ha explicat el president del Consell. “Els casos més habituals de maltractament a gent gran que ens arriben es produeixen per part dels propis familiars, dels cuidadors o d’empreses de serveis”, ha concretat Pié.

CICACTO

Per la seva banda, el degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca, ha destacat que “malgrat els esforços que la Generalitat de Catalunya realitza, segueix tractant-se als advocats del torn d’ofici sense reconèixer plenament la tasca social que realitzen. L’advocacia és un dels col·lectius socials més implicats directament en la societat, en estar al costat d’aquells ciutadans que més ho necessiten i que menys mitjans tenen”.

Qui té dret a l’assistència jurídica gratuïta?

L’assistència jurídica gratuïta és un servei públic adreçat a aquelles persones que no disposen de recursos necessaris per sufragar el cost de la seva representació davant dels tribunals. Hi tenen dret, en general, tots els ciutadans espanyols o d’altres països de la UE, així com els estrangers que resideixen al país, que no disposen de recursos suficients per litigar. Per accedir-hi, han de dirigir-se a qualsevol dels catorze Col·legi d’Advocats catalans i acreditar que els seus ingressos bruts no superen, per unitat familiar i segons els membres que la composen, un franja que va del doble al triple de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), que aquest any 2015 ha quedat fixat en 532,51 euros mensuals. El reconeixement d’aquest dret inclou, entre altres prestacions, la designació d’un advocat i un procurador d’ofici, l’orientació i l’assessorament gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar.

Als catorze Col·legis d’Advocats catalans hi ha un total de 6.700 advocats adscrits al torn d’ofici i assistència a víctimes i detinguts, que presten aquest servei durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Els Col·legis han organitzat diferents actes aquests darrers dies per commemorar el Dia de la Justícia Gratuïta, el 12 de juliol, amb l’objectiu de posar en valor la importància i l’abast social d’aquest servei.

1 comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *