L’ICAB aposta per la dotació de personal laboral qualificat per pal·liar el col·lapse judicial

Redacció.

El degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol Rusca i Nadal, juntament amb la diputada responsables de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia Eva Pous i Raventós, han presentat avui en roda de premsa les conclusions de l’Informe de la Justícia. L’acte ha comptat amb l’assistència de la vicedegana Rosa Ma. Barberà Ramos.

L’Informe de la Justícia és una publicació anual que, des de l’any 2007 s’edita per part del  Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) amb un objectiu molt clar: donar a conèixer la visió de l’advocacia en relació al funcionament del que anomenem el sistema de justícia, prenent com a referència els últims 5 anys. Enguany s’analitza el període 2009-2014.

PresentacioInfomreJusticia2015

L’Informe de la Justícia recull les dades sobre l’evolució de la taxa de litigiositat, de congestió, de pendència (relació assumptes pendents/resolts), de resolució i durada en els diferents àmbits jurisdiccionals (civil, penal, contenciós administratiu i social) analitzant-les des de la perspectiva de l’advocacia i, en concret, el seu impacte a la demarcació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. La demarcació ICAB inclou Barcelona i les 11 delegacions, situades a Arenys de Mar, Badalona, Berga, Gavà, L’Hospitalet, Igualada, El Prat de Llobregat, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i Vilanova i La Geltrú.

Taxa de Litigiositat

Durant l’exercici 2014, de totes les jurisdiccions analitzades la que registra una major taxa de litigiositat és la penal (136 %). Si bé ha baixat un 1% respecte l’ any 2013.

En relació a la jurisdicció civil s’ha produït un repunt del 5% (d’un 35% a l’any 2013 a un 40% l’any 2014).  I les jurisdiccions socials i del contenciós-administratiu registren a l’any 2014 una litigiositat del 9 i del 5%, respectivament.  Percentatges que posen de manifest l’àmplia diferència que existeix entre els taxes de litigiositat en cadascun dels àmbits analitzats.  

En relació a la litigiositat cal tenir en compte l’existència de les taxes judicials, que han actuat dissuasivament en detriment del dret de defensa de les persones.

Així al 2014 es van registrar un total de 8.784.707 expedients (en totes les jurisdiccions) front dels 9.434.526 del 2009.  De manera que hi ha hagut una regressió del 7%. La incidència de les taxes judicials s’ha notat molt més en l’àmbit civil i contenciós-administratiu.

L’ICAB va denunciar i pronosticar, fins i tot abans que entressin en vigor, que les taxes judicials suposarien un obstacle perquè els ciutadans accedissin a la justícia. Per aquest motiu, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es congratula pel treball realitzat i per haver aconseguit derogar les taxes judicials per a les persones físiques amb l’aprovació, per part del Govern, del Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer.

Igualment des d’aquesta Corporació es denuncia i es continua treballant per tal que les petites i mitjanes empreses també en quedin excloses; cal recordar el proper 20 de novembre es complirà el tercer aniversari de la seva entrada en vigor.

Taxa de resolució

La jurisdicció penal va acabar  l’ any 2014, amb una pendència, respecte l’ exercici 2009, d’ un 14% menys. Mentre que la crisi econòmica en els àmbits civil i social ha suposat un increment d’assumptes, en l’àmbit penal s’ha viscut una continuada disminució.

Paradoxalment, encara que al 2014 hi ha menys procediments penals, aquests al 2014 duren 2 mesos més que al 2009. Així, al 2014 un procediment penal fins a sentència ocupa 12-13 mesos, mentre que al 2009 uns 10 mesos, aproximadament. La manca de recursos judicials pot haver estat una de les causes.

En canvi, la mitjana de la jurisdicció social va tancar l’ any 2014 amb una taxa de resolució pendent d’un 30% més respecte al 2009.

Sentències

D’altra banda, cal destacar que el menor volum de resolucions per sentència es produeix en l’àmbit penal. Només un 9% degut a què la majoria dels procediments s’arxiven en la fase d’instrucció.

En quant a la resolució dels conflictes per sentències en la demarcació ICAB, de nou es mostra l’alt volum de moviment, doncs entre totes les jurisdiccions s’han dictat 115.787 sentències enfront a les 96.433 de l’àmbit geogràfic “Catalunya sense la demarcació ICAB”.

L’àmbit més alt quant a resolució de conflictes per sentències és el contenciós-administratiu. Quan l’altra part és l’administració no sembla que sigui possible aplicar mesures conciliadores o mediadores de resolució i s’acaben resolent els conflictes per sentència (un 65%), mentre que en l’àmbit civil, el percentatge baixa més de 40 punts.

Execucions

En quant a les execucions, l’informe ressalta dues coses: D’una banda, que la majoria d’execucions es registren en l’àmbit civil (el penal va en segon lloc), i de l’altra, l’augment del 384% de les execucions hipotecàries si comparem les dades del 2006 (16.692 execucions) front a les 80.749 de 2014. Aquest increment coincideix amb la crisi econòmica dels darrers anys.

Tot procediment té uns indicadors del CGPJ de resolució, pendència i congestió. A major resolució, menor pendència i menor congestió.

L’ICAB reclama que de la mateixa manera que per la fase prèvia a la sentència, el Consejo General del Poder Judicial aplica uns indicadors d’activitat, caldria buscar també uns indicadors d’activitat i congestió per valorar les execucions. Perquè un procediment no finalitza amb la sentència pròpiament dita, sinó que finalitza amb el compliment real i efectiu de la sentència.

Les execucions poden demorar-se més de 3 anys al que hem de sumar els 6 mesos de mitjana del procediment. Per pal·liar-ho, l’ICAB reclama indicadors de “resolució”, “pendència” i “finalització” que siguin de públic accés per tal de controlar què està passant. També valorar l’estudi del repartiment dels jutjats per matèries.

L’ICAB insisteix que la resolució dels conflictes mitjançant la mediació i l’arbitratge s’han de promoure.  D’aquesta manera, s’evita la judicialització dels conflictes i tot el que comporta la relació amb l’administració de justicia, tenint en compte la congestió dels jutjats.

Taxa de pendència

A Catalunya, la taxa de pendència (relació d’assumptes pendents de resoldre vers els resolts dins de l’any en curs) més elevada la trobem en la jurisdicció contenciós-administrativa (99%), seguida de l’ àmbit social (84%). La menor taxa de pendència la registra la jurisdicció civil (54%).

En la demarcació ICAB, els conflictes laborals i de seguretat social són els que registren una taxa de pendència més elevada (94%).

Taxa de congestió

La taxa de congestió incorpora els assumptes pendents a l’inici del període. S’entén com la suma dels assumptes pendents a l’inici del període i dels assumptes registrats, vers els assumptes resolts. 

A Catalunya, de les quatre jurisdiccions, la taxa de congestió més elevada la presenta la jurisdicció contenciós-admnistrativa i la més baixa la penal. En canvi, a la demarcació ICAB, la jurisdicció amb més congestió és la laboral, un 197% l’any 2014. Això s’explica per la major activitat econòmica que es registra en aquesta zona.

L’ICAB demana un compromís ferm per tal que en cas de superar-se un determinat nivell de saturació (per exemple, d’un 125%), obligatòriament es creï un altre jutjat o es doti de més personal laboral qualificat en aquell jutjat. Que hi puguin haver jutjats de reforç, davant dels alts graus de saturació.

Durada dels procediments

L’informe de la Justícia 2015 destaca el col·lapse que des de fa anys té la jurisdicció contenciós-administrativa. En aquest àmbit els procediments tenen una durada superior a l’any (12,6 mesos). La situació també és especialment greu en l’àmbit social, on la durada mitja dels procediments és de 10.7 mesos. En el penal la durada és de 12-13 mesos.

També s’ha de remarcar que ha baixat la durada mitjana dels procediments civils que es troben en primera instància (6,6 mesos). Malgrat el repunt de la litigiositat en aquest àmbit, l’especialització dels òrgans judicials ha contribuït a una eficàcia resolutiva dels mateixos.

L’Informe també apunta la gran diferència en la durada mitjana dels procediments de divorci quan aquest són de mutu acord amb una mitjana d’1,8 mesos, el 2014 vers el 9,3 mesos quan han de ser resolts de forma contenciosa.

“Micròfon obert”

Enguany com a novetat l’informe inclou un nou apartat “Micròfon obert”. En recull la veu i opinió de diferents advocats en relació a les últimes modificacions legislatives que s’han produït en l’àmbit de l’Administració de Justícia. Concretament s’han analitzat una vintena de lleis diferents que inclouen tots els àmbits jurisdiccionals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *