Justícia posa a exposició pública el Reglament del Registre de parelles estables

Redacció.
 
El Departament de Justícia posa avui a exposició pública el Reglament del Registre de parelles estables, el darrer tràmit per poder-lo crear després que el Govern impulsés la seva creació i el Ple del Parlament de Catalunya convalidés per unanimitat el Decret llei 3/2015, de modificació de la Llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, que crea el Registre de parelles estables a Catalunya amb l’objectiu, tal com va dir el titular de Justícia en seu parlamentària, que aquestes parelles puguin accedir a drets bàsics de caràcter públic, com ara, per exemple, el dret a percebre la pensió de viduïtat.
 
El Reglament que avui es posa a exposició pública estableix que el Registre de parelles estables s’acomoda a la regulació substantiva del Codi civil de Catalunya en la mesura que no té efectes constitutius, sinó merament de publicitat, i té la voluntat d’esdevenir un mitjà útil i suficient per acreditar l’existència de la parella estable. Així mateix, estableix que el Registre s’adscriu al Departament de Justícia ja que és el Departament competent en dret civil de Catalunya.
 
El Reglament també estableix que, per fer més eficaç la gestió i organització del Registre, es vol preveure la possibilitat de col·laborar amb corporacions de dret públic i ajuntaments perquè puguin, per exemple, expedir certificacions relatives a les dades que figuren inscrites al Registre.
 
Un altre aspecte a destacar és que en el Registre es podrà inscriure, mitjançant instruments públics, la constitució, existència o extinció de les parelles estables, tal com estableixen els articles 234-1 i 234-4 del Codi civil de Catalunya. Les inscripcions de les parelles estables en el Registre han de contenir les dades personals dels interessats, el lloc i la data de l’autorització de l’instrument públic, el número de protocol corresponent, el nom i cognoms del notari que l’ha autoritzat, el col·legi notarial al qual pertany i la classe d’instrument públic acreditatiu de la formalització o de l’existència de la parella estable o, si escau, de la seva extinció, i la declaració expressa i responsable de l’atorgant o atorgants, feta davant del notari autoritzant de l’instrument públic de constitució o acreditació de l’existència de la parella estable i la constatació que no tenen constituïda cap altra parella estable anterior i, si escau, que estan separats de fet, encara que no ho estiguin judicialment.
 
La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, els ajuntaments i el Col·legi de Notaris de Catalunya podran ser els encarregats d’expedir les certificacions relatives a les dades que constin en el Registre, expedició que està establert i previst que sigui totalment gratuïta.
 
El Reglament també recull les situacions de parelles de fet inscrites en registres d’ajuntament prèvies a la creació d’aquest Registre. En aquest cas, estableix que es crearà una secció especial, dins del Registre de parelles estables, en la qual poden constar les inscripcions practicades en els registres municipals de parelles estables, amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret llei 3/2015, de 6 d’octubre, amb la validesa i els efectes que els atribuïa la legislació vigent en el moment en què es van fer, sempre que no en consti la revocació.
 
D’altra banda, també regula que els ajuntaments poden expedir certificacions de les dades que constin al Registre relatives a les parelles estables empadronades en el seu municipi, així com també respecte a les dades que hagin tramès al Registre.
 
Motivacions per crear el Registre de parelles estables
 
La creació d’aquest Registre respon a la necessitat de garantir que les parelles estables residents a Catalunya puguin accedir als drets de caràcter públic, com és ara el dret a percebre de la Seguretat Social la pensió de viduïtat. Així, la creació del Registre de parelles estables de Catalunya pretén pal·liar els efectes d’una sentència del Tribunal Constitucional que, en anul·lar un article de la Seguretat Social, ha comportat un enduriment de les condicions d’accés a les pensions de viduïtat en comunitats autònomes com Catalunya, Balears o Navarra.
 
El conseller Gordó va detallar durant la seva compareixença davant el Ple del Parlament de Catalunya, el passat 19 de novembre, que amb la creació del Registre es volia evitar que els titulars d’aquests drets, com el dret a la pensió de viduïtat, es trobessin en una situació de desavantatge en comparació amb les persones que viuen en territori de dret comú a l’Estat, la qual cosa comportaria una diferència de tracte en el reconeixement dels drets personals. 

A Catalunya, concretament, per cobrar la pensió de viduïtat només calia demostrar una convivència de dos anys per qualsevol mitjà de prova admissible en dret o bé mitjançant una escriptura notarial. Amb la mencionada sentència del Tribunal Constitucional, els dos anys exigits passen a ser cinc i, a més, es requereix haver estat inscrit en el Registre de parelles de fet durant dos anys, com a mínim.

1 comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *