El Govern envia al Parlament el Projecte de Llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Redacció.
El Govern ha aprovat que s’enviï al Parlament el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil català i reprèn, així, la tramitació que va decaure en finalitzar la legislatura anterior. D’aquesta manera, es podrà completar la regulació catalana del dret civil, amb el darrer llibre que conforma el Codi. Amb això, el Govern expressa la voluntat d’exercir totes les competències en aquest àmbit. Amb la culminació del Codi civil, Catalunya disposarà d’un cos legal que regularà els aspectes propis de l’àmbit privat de les persones físiques i jurídiques i esdevindrà la norma d’aplicació principal, fet que convertirà el Codi civil espanyol en una norma d’aplicació subsidiària a Catalunya.
 
La importància del llibre sisè
 
En l’actualitat, les obligacions i els contractes estan regulats pel Codi civil espanyol perquè encara no s’ha aprovat cap llei pròpia. Quan el Parlament doni el vistiplau definitiu al llibre sisè, Catalunya també tindrà regulats les obligacions i els contractes.
 
El llibre sisè regula contractes tan importants com el de compravenda, el de permuta, el de cessió de solar o aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura i els contractes de conreu. També incorpora de manera detallada la regulació d’altres contractes com el de custòdia del territori, el d’integració ramadera, el d’aliments o el violari (pensió vitalícia).
 
La regulació del Codi civil permet incorporar a la legislació les obligacions contingudes en diverses directives comunitàries, per garantir una major protecció a la part més feble dels contractes. Alhora, permet disposar d’una regulació clara dels drets i les obligacions de les parts en determinats contractes que tenien una regulació obsoleta, ja que aquesta Llei del Codi civil respon de manera més adequada a la complexitat social i econòmica actual. En altres casos, el Codi civil de Catalunya recollirà contractes habituals en l’àmbit privat, però que no estaven específicament previstos en cap norma, com és el cas del contracte de custòdia del territori, pel qual una part cedeix un terreny i l’altra el gestiona a canvi d’aplicar-hi unes millores; o el contracte d’aliments, pel qual una de les parts s’obliga a prestar allotjament, manutenció, assistència i cura a una persona durant la seva vida, a canvi de la transmissió d’un capital, en béns o drets.
 
Tot això aportarà més seguretat jurídica en les relacions entre persones privades, ja que quedaran més ben definits els drets i les obligacions de les parts en un contracte, fet que també facilitarà la interpretació d’aquests contractes pels operadors jurídics i pels tribunals.
 
Normes per a la quotidianitat
 
El Codi civil té una presència important en la vida quotidiana dels ciutadans. Per exemple, regula totes les compravendes, des del pa fins a un habitatge. Entre els aspectes nous del contracte de compravenda, hi ha la capacitat del comprador d’un immoble de fer-se enrere si una entitat de crèdit no li concedeix el finançament necessari.
 
Per donar resposta a noves realitats socials, sovint vinculades a la gent gran, es regula el contracte d’aliments o el de violari (pensió vitalícia) i en l’àmbit rural es dóna una regulació pròpia dels contractes de conreu (arrendament rústic, parceria, masoveria i arrendament de pastures), del contracte de custòdia del territori i de la integració ramadera.
 
Expressament, es regulen la permuta, la cessió de finca a canvi de construcció futura i el censal, que és un mecanisme de finançament vinculat a la transmissió d’immobles.
 
El sisè i l’últim
 
El llibre sisè s’afegeix als altres cinc que el Parlament de Catalunya ja ha aprovat en exercici de les seves competències i que conformen el corpus legal vigent a Catalunya sobre dret civil. 
 
  • Llibre primer (Llei 29/2002), que estableix l’estructura i sistemàtica del Codi civil de Catalunya.
 
  • Llibre segon (Llei 25/2010), sobre persona i família, que regula la persona física, les institucions de protecció de la persona, la família i altres relacions de convivència.
 
  • Llibre tercer (Llei 4/2008), sobre les persones jurídiques, que regula les associacions i fundacions.
 
  • Llibre quart (Llei 10/2008), sobre successions.
 
  • Llibre cinquè (lleis 5/2006, 5/2015 i 19/2015), sobre drets reals (o drets de les coses), que regula la propietat, la possessió, les comunitats o la propietat horitzontal i incorpora noves formes com la propietat temporal i la propietat compartida.
 
Aquests cinc llibres i el que avui ha aprovat el Govern actualitzen i amplien la regulació que des de fa segles existeix a Catalunya en matèria de dret civil, que, com moltes altres institucions catalanes, són testimoni d’una història mil·lenària. 
 
La Comissió de Codificació
 
Totes les lleis que conformen el Codi civil de Catalunya han estat elaborades per la Comissió de Codificació del Dret civil, formada per experts juristes, com catedràtics d’universitat, notaris, jutges i advocats, entre d’altres. Això fa que els textos jurídics gaudeixin d’un ampli consens i d’un nivell tècnic contrastat.
 
Aquesta legislatura, la Comissió de Codificació té previst completar els treballs definitius que posaran punt final a aquesta ingent tasca de codificació.

1 comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *