Qui pot evitar ser membre de la mesa electoral el proper 26-J?

Josep Rochés
Palamós

No fa ni mig any que afrontàvem unes eleccions generals espanyoles que, segons les enquestes, havien de posar fi a un bipartidisme endèmic. L’escenari post-electoral va confirmar els presagis i la manca d’acords entre les formacions polítiques per configurar majories de govern ens ha dut a noves eleccions, en el que ha esdevingut la legislatura més fugaç de la democràcia espanyola.

Així, ens trobem a les portes d’uns comicis que tindran lloc el proper 26 de juny, jornada en que més de 36,5 milions d’espanyols estan cridats a les urnes. Com en tots els processos electorals, prèviament cal compondre les Meses Electorals. Davant del neguit que pot suposar pels nostres lectors la possibilitat de ser designats Membres d’una Mesa, amb les conseqüències que això implica, seguidament s’exposa el calendari de designació i les possibilitats que la legislació preveu per tal d’evitar formar part d’una mesa un cop s’ha estat designat:

1. Sorteig (del 28 de maig a l’1 de juny): D’acord amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), la formació de les meses és competència de cada Ajuntament, amb la supervisió de les Juntes Electorals de Zona. El sorteig designa, per a cada Mesa, un President i dos Vocals, a més de dos suplents per a cada càrrec. Les persones designades hauran de tenir entre 18 i 70 anys, saber llegir i escriure i, en el cas dels Presidents, tenir el títol de Batxillerat o FP de 2n. grau, o subsidiàriament, el Graduat Escolar.   

 

2. Notificacions (del 28 de maig al 4 de juny): La designació com a Membre de la Mesa ha de ser notificada en un termini màxim de 3 dies (art. 27.2 LOREG). Cada Ajuntament estableix els mitjans per a practicar les notificacions, amb la possibilitat d’utilitzar, en casos excepcionals, la Policia Local del municipi. Per tant, si a hores d’ara encara no heu rebut cap notificació, podeu estar tranquils.

 

3. Al·legacions davant la Junta Electoral de Zona de causes justificades que impedeixin l’acceptació del càrrec (del 29 de maig a l’11 de juny): Com que l’article 27.3 LOREG és molt generalista en quant a les causes d’excusa que es poden al·legar en el termini de 7 dies des de la notificació de la designació, la Junta Electoral Central va promulgar la Instrucció 6/2011, de 18 d’abril, d’interpretació de l’article 27.3 LOREG, sobre impediments i excuses justificades pels càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals (modificada per la Instrucció 2/2014, d’11 de desembre). En aquest text s’hi detallen les causes que els ciutadans poden esgrimir per obtenir una excusa de la Junta Electoral de Zona que els lliuri de la seva condició de Membres i alhora els exoneri les conseqüències jurídiques de l’incompliment. Es divideixen bàsicament en 3 categories (causes personals, causes familiars i causes professionals):

a) Causes personals que EN TOT CAS justifiquen l’excusa (art. 2.1): 

1a.- Tenir entre 65 i 70 anys

2a.- Situació de discapacitat

3a.- Condició de pensionista, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, declarada d’acord amb la Llei General de la Seguretat Social.

4a.- Situació d’incapacitat temporal per al treball (baixa mèdica per IT).

5a.- Gestació a partir dels 6 mesos d’embaràs i període de descans maternal.

6a.- Internament en centres penitenciaris o hospitals psiquiàtrics.

7a.- Haver format part d’una Mesa amb anterioritat, almenys en 3 ocasions en els últims 10 anys.

b) Causes personals que PODEN justificar l’excusa (art. 2.2):

1a.- Lesió, dolència o malaltia física o psíquica que impedeixi exercir el càrrec o que ho faci particularment difícil.

2a.- Condició de pensionista amb incapacitat permanent total per una determinada professió, quan concorrin factors determinants per a les funcions pròpies del càrrec.

3a.- Situació de risc durant l’embaràs durant els primers 6 mesos.

4a.- Intervenció quirúrgica els dies immediatament anteriors a les eleccions, el dia de les eleccions o el dia següent. 

5a.- Pertànyer a confessions o comunitats religioses en les quals l’ideari o el règim de clausura resultin contraris o incompatibles amb la participació en una mesa electoral. 

6a.- Canvi de residència habitual a un lloc situat a una altra Comunitat Autònoma, resultant difícil poder assistir a la Mesa. 

c) Causes familiars que EN TOT CAS justifiquen l’excusa (art. 3.1):

1a.- Condició de mare durant el període de lactància natural o artificial, fins que el fill compleixi 9 mesos. 

2a.- Cura directa i continuada, per raons de guarda legal, de menors de 8 anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

3a.- Cura directa i continuada de familiars de fins a segon grau que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valdre’s per si mateixos. 

d) Causes familiars que PODEN justificar l’excusa (art. 3.2):

1a.- Concurrència d’esdeveniments familiars d’especial rellevància, que resultin inajornables o que comportin perjudicis econòmics importants en cas d’ajornament, relacionats amb familiars de segon grau de consanguinitat.

2a.- Condició de mare o pare de menors de 14 anys, quan l’altre progenitor no es pugui ocupar del menor durant la jornada electoral. 

e) Causes professionals que PODEN justificar l’excusa (art. 4):

1a.- Aquells que el dia de les eleccions prestin serveis a Juntes Electorals, Jutjats i Administracions Públiques que tinguin encomanades funcions electorals.

2a.- Aquells que durant la jornada electoral hagin de prestar serveis essencials de la comunitat d’importància vital (metges, infermeres, bombers…).

3a.- Directors de mitjans de comunicació d’informació general i caps dels serveis informatius que hagin de cobrir els comicis.

4a. Professionals que hagin de participar en esdeveniments públics el dia de la votació, quan la no participació obligui a suspendre l’esdeveniment.

4. Resolucions de la Junta Electoral de Zona sobre les al·legacions rebudes (del 30 de maig al 16 de juny): Les respectives Juntes han de resoldre en un termini màxim de 5 dies, sense possibilitat d’ulterior recurs (art. 27.3 LOREG). Avui s’acaba el termini i per tant, si heu fet al·legacions no podeu trigar a rebre la corresponent resolució motivada.

5. Termini per comunicar a la Junta Electoral de Zona la impossibilitat sobrevinguda d’exercir al càrrec (del 17 de juny al 26 de juny): L’art. 27.4 obre una última via per evitar l’exercici del càrrec, que es pot utilitzar, amb els corresponents justificants, fins la constitució de la mesa, és a dir, abans de les 8:00h del dia 26 de juny. 

1 comment

  1. Hola,
    Avui dia 17/06 m’han entregat la notificació informant-me que sóc suplent del vocal de la mesa electoral de la que formo part.
    He llegit que les notificacions es realitzen del 28 de maig al 4 de juny. Em podria negar a participar com a suplent al·legant que m’ho han notificat fora de les dates preestablertes?

    Gràcies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *