El Dept. de Justícia confirma front la CE la discriminació sofert per la magistratura eventual

Redacció. 

El passat 1 d’abril totes les conselleries de justícia de les comunitats autònomes varen rebre requeriment de la Comissió Europea per tal que informessin sobre la situació dels interins de justícia per la no aplicació de la directiva 1999/70 CE, que havien denunciat, sindicats i associacions, donant-les-hi el termini de l’1 de juny per remetre la informació que en disposessin. El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha informat que els Jutges Substituts i Magistrats Suplents pateixen discriminació envers als jutges titulars i que s’abusa de la contractació temporal.

Mitjançant preguntes parlamentàries i més de dues-centes denúncies queixes d’associacions i individuals de jutges substituts i magistrats suplents, la Comissió Europea, va iniciar una investigació a l’estat Espanyol, en vies de conclusions definitives,sobre la no aplicació de la directiva 1999/70 CE, que prohibeix la discriminació entre empleats temporals i fixos i els abusos de contractació temporal sense possibilitats d’accés al lloc de treball com a empleats fixos.

Previ a l’informe final a emetre en breu, la comissió Europea ha requerit a les CCAA, que informin sobre  diversos aspectes relacionats amb les possibles discriminacions i abusos als Jutges substituts per part del CGPJ i del Ministerio de Justícia.

Les tres concretes qüestions van relacionades amb la naturalesa contractual dels jutges substituts i si els hi és d’aplicació la Directiva 1999/70 CE, l’abús de la contractació temporal i l’aplicació de mesures per corregir-ho i finalment si s’està discriminant als Jutges substituts envers els seus companys jutges titulars.

La resposta del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha estat més que contundent al respecte, comunicant a la Comissió Europea que és evident que pel tipus de nomenament i relació de dependència als Jutges els hi és d’aplicació la Directiva 1999/70, fonamentant-ho amb sentències del TS i del TJUE. Respecte a l’abús de contractació temporal dels Jutges substituts i mesures per evitar-ho, fent esment a les pròpies Memòries del TSJ de Catalunya, ha respost amb absoluta claredat que l’abús existeix i que no hi ha cap mesura o bé per evitar la contractació temporal o per tal que els Jutges substituts accedeixin com a titulars al lloc de treball que professionalment desenvolupen.

Finalment i més contundent si cal, ha estat la resposta a la tercera de les qüestions respecte al cúmul de discriminacions que pateixen els jutges eventuals a l’estat Espanyol, la relació de discriminacions tot i que no és completa, si incideix degudament en les abusives condicions laborals que pateixen els Jutges substituts i en quins aspectes són discriminats, en especial front als anomentats Jutges d’adscripció temporal, així s’inicia el rosari de discriminacions des d’aspectes tan bàsics com, les altes en la seguretat social i el sou donat que tot i tenir idèntiques incompatibilitats absolutes mentre són nomenats els substituts no són donats d’alta a la Seguretat Social ni perceben cap mena de retribució o sou, que no es compte com antiguitat tot el període de nomenament, que no es computen les retribucions complementàries si no tenen una crida de més de sis mesos, que no tenen aportacions als Plans de Pensions, que no se’ls realitza cap mena de revisió mèdica, que no tenen dret a la formació si són cridats a exercir tasques jurisdiccionals, que no se’ls aplica el mateix règim d’incapacitat temporal en cas de baixes per malaltia, que perceben el seu sou amb dos mesos d’endarreriment, que el règim disciplinari absolutament sumari sempre comporta com a sanció l’acomiadament i finalment que no tenen dret de vot pel què fa a escollir els seus representants en els òrgans de govern dels jutges, essent els únics treballadors a l’estat que no tenen representació del seu col·lectiu.

Conclou el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que tot i que coneix les resolucions  de les demandes dels Jutges substituts i Magistrats Suplents que han estat desestimades en única instància pel Tribunal Suprem, rebat detalladament els fonaments desestimatoris per no atendre les demandes d’aplicació de la directiva 1999/70 CE, per pertànyer a un Poder de l’Estat o no haver ingressat a la judicatura mitjançant oposició lliure, sinó mitjançant concurs, fonamentant el Departament de Justícia que aquests no són motius ni per ésser discriminats ni per no aplicar directament la directiva 1999/70 CE, atenent a sentències del TJUE.

Caldrà doncs estar amatents al pronunciament final de la Comissió Europea qui de seguir les seves pròpies resolucions en cas d’estimar la no aplicació de la Directiva 1999/70 CE als Jutges substituts de l’Estat Espanyol  haurà de denunciar el cas davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ( TJUE), per tal que es pronunciï definitivament sobre una qüestió que el Tribunal Suprem no ha volgut elevar consulta mitjançant qüestió prejudicial, com si s’ha fet amb molts altres col·lectius per part de totes les instàncies judicials, el què no deixa de ser una nova discriminació dels drets dels Jutges substituts, en aquest cas a la tutela judicial efectiva i no discriminació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *