Radiografia de la professió: l’advocacia barcelonina és majoritàriament civilista i treballa en despatx petit

Redacció.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha realitzat enguany – a través de la Comissió de Prospectives Socioprofessionals- la tercera “Radiografia de la professió de l’advocacia”. Es tracta d’un baròmetre que té com a objectiu analitzar i definir el perfil dels col·legiats, des de la seva estructura passant per l’organització interna,  les especialitats dels advocats/des, el tipus de clients, les dades sociològiques i demogràfiques dels professionals, així com les tendències i necessitats. Carme Adell i Jani Trias, diputats responsables de la Comissió de Prospectives Socioprofessionals, han estat els encarregats de liderar aquest estudi de la mà també de Chantal Català, vocal de la comissió, qui hi ha tingut un protagonisme especial.

En aquest sentit les principals conclusions de la Radiografia de la professió de l’advocacia 2016 indiquen que l’ICAB ja compta amb més dones que homes col·legiats, que la majoria dels col·legiats treballa per compte propi en un despatx unipersonal o petit (de 2 a 5 persones), que es dediquen preferentment a l’assessorament al despatx per sobre dels tribunals i que el seu àmbit d’especialització és el dret civil.

Aquest baròmetre també indica que els col·legiats i col·legiades que han estudiat dret exclusivament, es dediquen a aquesta professió per vocació i en un 52% dels casos els advocats no tenen antecedents familiars en el món del dret, per bé que la meitat tenen al seu entorn familiar més proper un advocat/da exercent.

L’estudi s’ha realitzat sobre una mostra de 1.779 col·legiats/des d’un total de 22.582 col·legiats (número de col·legiats/des que inclou tant exercents com no exercents a l’inici de la realització de l’estudi, al juliol de 2016), el que representa un percentatge del 7,87% de l’univers.

Tipologia del despatx

El 76% dels col·legiats treballen en despatxos. D’aquests al voltant del 50% són titulars del bufet. Les estructures més habituals de despatx són la d’una sola persona o bé despatxos petits, és a dir, de 2 a 5 col·legiats, que s’uneixen preferentment per compartir despeses. Actualment l’ICAB compta amb un 52% de dones col·legiades i un 47% d’homes. Aquest fet indica que l’ICAB ja compta amb més dones col·legiades que homes.

Àmbit d’actuació i tipus de clients

L’assessorament al despatx esdevé la tasca principal de l’advocacia, per sobre de la feina als tribunals, la negociació o la gestió. La major part de l’advocacia afirma que els seus ingressos procedeixen de clients particulars seguit de pimes. La majoria dels clients coneixen a través del boca-orella a l’advocat/da a qui encarregaran un tema (78%), mentre que un 36% són derivats d’altres companys. Els clients procedeixen en un 78% de la mateixa ciutat on l’advocat té ubicat el despatx. Pel que fa a l’àmbit d’especialització, els treballs encomanats a l’advocacia són principalment de caràcter civil. El 57% hi ha treballat en el darrer any i per al 29% és la branca del dret a què més s’hi dedica. En segon lloc es troba l’advocat/da de mercantil (14%), i el laboralista (12%). L’àmbit d’actuació principal és a nivell local, de manera que la internacionalització se centra bàsicament en despatxos mitjans i grans.

Formació i especialització

Entre els advocats enquestats, un 52% ha realitzat formació específica relacionada amb l’advocacia de forma posterior a la llicenciatura o grau. Per una banda, un 24% ha realitzat el Postgrau en Pràctica Jurídica –uns estudis que serveixen per a promoure el coneixement pràctic de l’exercici de l’advocacia-  o algun màster, preferentment per especialitzar-se en dret empresarial (22%), dret fiscal i tributari (17%) i dret laboral (12%). En quant a cursos de formació especialitzada, un 44% s’ha especialitzat en dret civil (44%), seguit del mercantil (30%) i el penal (25%).

El grau de Direcció i Administració d’Empreses (ADE) és el complement per excel·lència entre els col·legiats (27%) que han realitzat una segona llicenciatura o grau, seguida de relacions laborals (12%) o criminologia (11%). En relació als idiomes, l’anglès és la llengua estrangera sobre la qual es tenen més coneixements (en relació al francès, alemany i italià).

Llengua emprada

El castellà és l’idioma preferent usat en els escrits judicials (64%), tot i que un 20% de l’advocacia escriu indistintament en català i castellà.  Pel que fa als escrits extrajudicials, l’ús del castellà se situa en un índex més baix, un 39% enfront el 28% que ho fa tant en castellà com en català, o el 19% que ho fa exclusivament en català.  Tanmateix, alhora d’atendre al client, s’adapten a la llengua que usa el client.

Horari i càrrega de treball

La mostra entrevistada indica que treballa una mitjana d’hores a la setmana superior a les 40, concretament unes 43,2 h i que realitza anualment més d’una trentena de casos. Una altra de les qüestions relacionades en l’àmbit laboral més demanades és la necessitat de conciliar la vida laboral i personal.

Ingressos

L’advocacia ha estat afectada per la crisi econòmica. L’actual situació ha repercutit en la negociació a la baixa dels seus honoraris, en l’allargament dels períodes de pagament i en la disminució de clients i assumptes portats. El baròmetre estableix que l’advocacia ha patit en els darrers 10 anys una reducció dels seus honoraris . Tanmateix, entre les previsions de futur, es vol promoure la imatge del despatx i invertir en noves tecnologies. També volen augmentar la cartera de clients i la fidelitat dels mateixos.

Entorn familiar

La meitat dels advocats tenen al seu entorn familiar més proper un advocat/da exercent. Només un 19% dels advocats col·legiats té la parella també dedicada al món jurídic. Entre els que tenen algun dels pares treballant en l’àmbit del món jurídic, solen ser més homes col·legiats, titulars del seu despatx junt amb un soci i dedicats al mercantil. El 61% dels col·legiats té fills.

Aplicacions, Internet i Xarxes Socials

L’advocacia dedica poc temps a l’ús de les xarxes socials com a instrument d’ajuda a la gestió del despatx o de promoció pròpia. Linkedin és la xarxa que usen per excel·lència (41%), seguida de Twitter (9%),  Facebook (8%) i You tube (4%) . També usen el Whatsapp i Telegram. La gestió de la pròpia web o blog és encara minoritària (entre un 10 i 15% en tenen). També es detecta una baixa penetració de l’ús de programes i aplicacions com la videoconferència i programes específics de gestió de despatx.

Evolució respecte a la Radiografia del 2012

La Radiografia de la Professió 2016 és una continuació dels estudis realitzats  l’any 2006 i 2012. Es tracta d’una iniciativa de l’ICAB per conèixer de més a prop l’estat de l’advocacia i establir quines eines poden ajudar a aquests professionals a millorar el seu treball  i a garantir el dret de defensa dels ciutadans.

Respecte a la radiografia de la professió de l’advocacia, un dels principals canvis que s’extreu d’aquesta evolució és que els homes passen a ser minoria entre els col·legiats i l’increment de l’ús de les xarxes socials, tant a nivell lúdic com personal, respecte el 2012. L’especialització de la professió és un dels punts en els quals s’ha evolucionat. També cal destacar l’increment del percentatge dels clients procedents de la ciutat on radica el despatx de l’advocat, que ha passat al 2016 del 78% al 26% (2012) o al 49% (2006).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *