El Consell de Ministres aprova el Reial Decret Llei “CaixaBank”

Redacció.

El Consell de Ministres d’Espanya va aprovar ahir un Reial decret llei de mesures urgents en matèria de mobilitat dels operadors econòmics dins del territori nacional. La norma clarifica quins són els òrgans competents per aprovar el canvi de seu social per part de les companyies que així ho decideixin. Es faciliten els tràmits de manera que únicament si existeix una declaració expressa en contrari per part dels estatuts de la companyia, serà el Consell d’Administració el competent per aprovar-ho.

Font: La Moncloa

El Reial decret llei pretén donar plena efectivitat a l’article 285 del text refós de la Llei de Societats de Capital de 2010, mitjançant un aclariment del seu contingut, per tal de facilitar la seva aplicació. En aquella norma de l’any 2010 es va establir que qualsevol modificació dels estatuts seria competència de la junta general i que, excepte disposició en contrari dels mateixos estatuts, seria l’òrgan d’administració el competent per canviar el domicili social dins del terme municipal. En una norma posterior, de maig de 2015, es va ampliar l’àmbit d’aplicació a tot el territori nacional i es va establir que “…excepte disposició contrària dels estatuts, l’òrgan d’administració serà competent per canviar el domicili social dins del territori nacional“.

La decisió d’ahir del Consell de Ministres explicita que la “disposició contrària” existirà solament quan els estatuts “disposin expressament que l’òrgan d’administració no ostenta aquesta competència“. És a dir, es necessitarà una menció expressa dels estatuts de la societat per tal que el consell d’administració no sigui el competent per decidir el trasllat de la seu social de la companyia.

Trasllats de domicilis socials

El Reial decret llei conté, a més, una disposició transitòria per referir-se als trasllats de domicilis socials de companyies en els estatuts aprovats abans d’aquesta reforma. En aquest cas, s’entendrà que hi ha “disposició contrària” als estatuts quan “amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei s’hagués aprovat una modificació estatutària que expressament declari que l’òrgan d’administració no ostenta la competència per canviar el domicili social“.

L’extraordinària i urgent necessitat de la mesura ha vingut justificada per l’exigència de garantir la plena vigència del principi de llibertat d’empresa així com de respectar la prohibició d’adoptar mesures que obstaculitzin la llibertat d’establiment dels operadors econòmics, tots dos preceptes recollits en la Constitució Espanyola. Respon a més a la demanda de certs sectors empresarials davant la situació actual a Catalunya.

Nova redacció de l’article 285.2 LSC

Avui mateix s’ha publicat en el BOE el referit Reial decret llei, per la qual cosa es modifica l’article 285.2 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, el qual quedarà redactat com segueix:

«2. Per excepció a l’establert a l’apartat anterior l’òrgan d’administració serà competent per canviar el domicili social dins del territori nacional, excepte disposició contrària dels estatuts. Es considerarà que hi ha disposició contrària dels estatuts només quan els mateixos estableixin expressament que l’òrgan d’administració no ostenta aquesta competència

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *