El TC considera que la reforma del reglament del Parlament de Catalunya és constitucional

Redacció.

El Ple del Tribunal Constitucional, per unanimitat, ha dictat una sentència interpretativa de conformitat amb la Constitució Espanyola en relació amb la nova redacció de l’art. 135.2 del Reglament del Parlament de Catalunya (RPC), que va ser reformat el passat 26 de juliol. Aquest precepte va ser recorregut per l’Advocacia de l’Estat al no preveure de forma expressa la possibilitat que els grups parlamentaris presentessin esmenes a les proposicions de llei tramitades mitjançant el procediment de lectura única, circumstància que, segons el demandant, vulneraria el dret de representació política de l’art. 23.2 de la Constitució.

En una sentència de la qual ha estat ponent el Magistrat Ricardo Enríquez, el Ple disposa que “no és inconstitucional l’art. 135.2 del Reglament del Parlament de Catalunya, interpretat en els termes establerts en el fonament jurídic 8, en el sentit que la seva redacció no significa que exclogui la possibilitat d’articular un tràmit de proposició d’esmenes i debat sobre elles”. En el citat fonament, el Tribunal reconeix que el silenci que guarda el precepte respecte del tràmit d’esmenes no suposa que es prescindeixi d’aquest; sinó que ha d’entendre’s com a falta d’una expressa previsió normativa.

El Tribunal afirma que correspon ara al Parlament de Catalunya, en l’exercici de la seva autonomia parlamentària, regular la fase d’esmenes en relació amb la tramitació de les proposicions de llei pel procediment de lectura única, i ha de fer-ho, en tot cas, respectant el dret de participació política.

La sentència assenyala que una hipotètica exclusió de la possibilitat de presentar esmenes vulneraria el dret fonamental de l’art. 23.2 CE en restringir notablement les facultats de participació de les minories en el procediment legislatiu, doncs aquestes només podrien expressar rebuig o acceptació, en el seu conjunt, i sense matisos, respecte d’una iniciativa proposada per la majoria parlamentària.

De fet, segons la doctrina constitucional, el dret d’esmena forma part del nucli essencial de la funció representativa: és un dels principals instruments a través del com els diputats i grups parlamentaris participen en el procés d’elaboració de les lleis i contribueixen així a formar la voluntat de la Càmera; és l’instrument a través del qual els parlamentaris manifesten les seves posicions sobre les iniciatives legislatives, la qual cosa permet als ciutadans conèixer la posició defensada pels seus representants; i, finalment, és un dret que està al servei del pluralisme polític en permetre que la minoria pugui fer propostes i pronunciar-se sobre les iniciatives de la majoria.

De tot això es deriva que el dret d’esmena en el procediment legislatiu entronca directament amb el dret de participació política reconegut en l’art. 23.2 CE, formant part integrant del nucli essencial de la funció parlamentària. En altres paraules, no és un mer dret reglamentari sinó un autèntic contingut central del dret fonamental de participació política.

El Tribunal Constitucional avala aquests raonaments tenint en compte, a més, tant l’autonomia de les càmeres i assemblees legislatives com els usos parlamentaris que poguessin desenvolupar-se en la interpretació i aplicació de l’esmentat precepte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *