El Tribunal Constitucional suspèn la vigència i aplicació de tres lleis catalanes

Redacció.

El Ple del Tribunal Constitucional va admetre a tràmit, ahir, diversos recursos d’inconstitucionalitat promoguts pel President del Govern d’Espanya. En aquest sentit, es va recórrer (i) l’article 1 del Decret Llei de la Generalitat de Catalunya 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places; (ii) diversos preceptes de la Llei de la Generalitat de Catalunya 16/2017, d’1 d’agost, del Canvi Climàtic; i,(iii) la Llei de Catalunya 13/2017, de 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.

El Tribunal Constitucional ha acordat donar trasllat al Congrés dels Diputats i al Senat, així com al Parlament i a la Generalitat de Catalunya, que disposaran de quinze dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin convenients.

No obstant lo anterior, el Tribunal Constitucional ha deixat en suspens el termini de personament i formulació d’al·legacions per la Generalitat “amb la finalitat d’evitar un conflicte en la defensa dels interessos de l’Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya”. El citat termini quedarà suspès durant el temps en què, en virtut de les mesures aprovades el passat 27 d’octubre, el Consell de Ministres exerceixi les funcions i competències que corresponen al Govern de la Generalitat de Catalunya.

El Ple del Tribunal Constitucional ha acordat, també, la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats, decisió que és conseqüència automàtica de la invocació per part del Govern d’Espanya en el seu recurs de l’art. 161.2 de la Constitució. Aquest precepte estableix que  “el Govern podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les Comunitats Autònomes. La impugnació produirà la suspensió de la disposició o resolució recorreguda, però el Tribunal, si escau, haurà de ratificar-la o aixecar-la en un termini no superior a cinc mesos”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *