L’ICAB recurrirà front l’Audiencia Nacional la sanció de la CNMC per recomanació de preus

Redacció.

La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) ha sancionat amb 1,455 milions d’euros a nou col·legis d’advocats territorials per realitzar una recomanació col·lectiva de preus.

L’expedient s’inicia amb motiu d’una denúncia de Bankia amb motiu de les costes dels plets massius que van presentar els accionistes reclamant la inversió realitzada en la sortida a Borsa en 2011. No obstant això, durant la recerca es va posar de manifest que havien que nou col·legis d’advocats havien elaborat, publicat i difós barems d’honoraris, que no estan autoritzats.

Els honoraris dels advocats han de fixar-se lliurement. No existeix sistema aranzelari en els serveis prestats per advocats, la qual cosa suposa que els seus honoraris no es fixen per llei o norma en atenció a diferents conceptes i quanties. A més, actualment els honoraris d’advocats tampoc estan sotmesos al sistema de tarifes mínimes.

L’article 1 de la LDC prohibeix “tot acord, decisió o recomanació col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela que tingui per objecte, produeixi o pugui produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència en tot o en part del mercat nacional i, en particular, els que consisteixin en: a) La fixació, de forma directa o indirecta, de preus o d’altres condicions comercials o de servei”. Així mateix, la Llei Ómnibus, de 2009 prohibeix expressament als Col·legis establir recomanacions sobre honoraris “ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals”.

En conseqüència, la CNMC ha aprovat les següents sancions:

• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB): 620.000 euros.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV): 315.000 euros.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sevilla (ICAS): 145.000 euros.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Biscaia (ICASV): 125.000 euros.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de La Rioja (ICAR): 90.000 euros.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de la Corunya (ICACOR): 65.000 euros.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Santa Cruz de Tenerife (ICASCT): 65.000 euros.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Albacete (ICALBA): 20.000 euros.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Àvila (ICAAVILA): 10.000 euros.

L’ICAB presentarà recurs davant la Sala de lo Ccontenciós Administratiu de l’Audiència Nacional

En un comunicat remès per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), aquest ha exposat que “la decisió de la CNMC impedeix el coneixement dels costos previsibles del litigi i contradiu obertament les obligacions de transparència i no discriminació a què han d’atendre totes les administracions públiques, inclosos els col·legis professionals“.

L’ICAB considera que la resolució (i) vulnera la més recent jurisprudència del Tribunal Suprem en relació amb l’aplicació de la normativa de defensa de la competència als col·legis professionals, (ii) infringeix les competències de l’Autoritat Catalana de la Competència i les regles de repartiment d’assumptes entre autoritats, i (iii) deixa buida de contingut la funció pública dels col·legis d’advocats relativa a llur intervenció en els procediments de taxació de costes i jura de comptes. Funció prevista expressament a la Llei de Col·legis Professionals.

A tot això, l’ICAB ha expressat que resulta imprescindible que tant els col·legiats com els consumidors finals, és a dir, els ciutadans, puguin conèixer prèviament, com a mínim de forma aproximada, quant els costarà un plet en cas que el perdin i els condemnin en costes. Així mateix, l’anul·lació dels criteris orientadors d’honoraris a efectes de taxació de costes i jura de comptes dificulta que l’ICAB pugui realitzar adequadament la funció que té encomanda, segons l’establert a l’article 246 de la Llei d’Enjudiciament Civil.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *