L’ICAB es proposa fer efectiva la igualtat de gènere a l’advocacia

Redacció.

9 de maig de 2018

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) va presentar ahir al matí el Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021, un compromís de la Junta de Govern de la Corporació per tal d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de l’advocacia.

La Degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, i la Diputada de la Junta de Govern Emma Gumbert han detallat les línies principals del Pla i de la campanya per fer-ne difusió ‘Cada dia és 8 de març’. L’objectiu d’aquesta és donar visibilitat a totes les fites assolides i als nous reptes i accions futures més enllà del 8 de març, fent-ho extensiu a la resta de mesos de l’any.

Dins del Pla d’Igualtat s’ha destacat la denúncia pública i el compromís per treballar en impulsar els canvis normatius necessaris per fer efectiva l’esmentada igualtat. És fonamental integrar l’ordenament jurídic per complir els compromisos del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència envers la dona (Istanbul 11 de maig 2011, ratificat per l’Estat espanyol BOE 6 juny 2014). El Pla, també, recull la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions dels poder públics i la presència de les dones en la presa de decisions.

Pel que fa als àmbits d’actuació, el Pla d’Igualtat de l’ICAB s’aplicarà en tres àmbits. El primer concerneix l’àmbit intern del Col·legi, amb atenció a l’accés al treball, la promoció laboral, la retribució, les mesures de conciliació, entre d’altres. Pel que fa a les comunicacions, es protocol·litzaran les normes d’ús del llenguatge i les imatges inclusives.

L’abast del Pla també és d’influència immediata per impactar en les Comissions i Seccions del Col·legi, la formació i les publicacions de l’ICAB, per posar en valor el talent i la capacitat de les advocades i les dones juristes. Així mateix, es continuarà impulsant i desenvolupant les actuacions que determini el grup de treball, creat al si de l’ICAB, per combatre la violència de gènere.

Finalment, el Pla tindrà impacte en l’àmbit dels col·legiats i col·legiades de l’ICAB i el seu entorn professional. Es redactarà la Guia per a l’elaboració del Pla d’Igualtat dins de la secció de Guies bàsiques de l’ICAB amb la finalitat que pugui servir d’orientació a aquells despatxos que vulguin incorporar el Pla d’Igualtat al funcionament del despatx. Alhora que es comptarà amb les opinions, suggeriments i experiències exitoses dels professionals de l’advocacia per tal d’aconseguir plegats noves fites, s’impulsaran les modificacions  oportunes per aconseguir la plena conciliació familiar i laboral de les advocades i que es reconegui el dret a la maternitat, amb suspensió dels terminis processals i assenyalaments judicials.

Esmenes a la proposició de llei per modificar la LECrim

En aquest punt cal destacar la iniciativa recent de l’ICAB, en la línia de les accions del projecte ‘Jo vull ser mare’, impulsat pel Grup de l’Advocacia Jove (GAJ), presidit per Maria Aventín i amb la col·laboració d’Oriol Espar i Elisabet Martínez (membres i secretaria del GAJ respectivament) i la Junta de Govern encapçalada per la Degana Mª Eugènia Gay. La iniciativa ha consistit en formular esmenes a la Proposició de Llei, presentada pel grup d’ERC al Congrés dels Diputats, per la qual es modifica el Reial Decret de 14 de desembre de 1882 pel qual s’aprova la Llei d’enjudiciament criminal, per incorporar la maternitat i paternitat entre les causes de suspensió del judici oral. L’ICAB ha enriquit la petició de reforma ampliant-ne l’abast, per tal d’incorporar la interrupció de terminis processals en la tramitació de tots els procediments per causa de maternitat i paternitat, i no tan sols la suspensió de vistes, tal com inicialment pretén la iniciativa legislativa indicada per a la LECrim.

L’ICAB també planteja la necessitat de garantir aquestes previsions (interrupció de terminis processals i suspensió de vistes) en els procediments de resolució alternativa (o no jurisdiccional) de conflictes en què intervingui un advocat o advocada en exercici de la seva professió.

L’ICAB ha fet arribar les propostes d’esmena a tots els portaveus parlamentaris de la Comissió de Justícia del Congrés.

Compromís de la Junta de Govern amb la igualtat entre homes i dones

Durant la presentació s’ha fet palès el compromís de la Junta de Govern amb l’assoliment de la igualtat efectiva entre homes i dones, amb la voluntat de ser motor al servei de la societat impulsant canvis normatius i l’adopció dels protocols necessaris per a aquesta efectivitat. En aquest sentit, cal fer esment de les fites aconseguides per la Institució com són el canvi de denominació (de Col·legi dels Advocats de Barcelona a Col·legi de l’Advocacia de Barcelona), l’aprovació d’un Codi Ètic amb expressa referència al dret a la no discriminació per motius de gènere, l’adopció d’un llenguatge inclusiu, una Junta de Govern paritària encapçalada per una Degana, la sensibilització vers la violència sobre la dona, etc.

Coincidint amb la campanya “Cada dia és 8 de març” del mes de juny, l’ICAB acollirà el 1st Women Business & Justice European Forum, els dies 7 i 8 de juny, una trobada amb la participació de dones rellevants del món jurídic, empresarial, social, polític… que promouran accions per enfortir les xarxes de lideratge femení, crear aliances i aconseguir la paritat completa 50/50.

2 comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *