El Govern aprova el Codi de bones pràctiques tributàries de la Generalitat i del seu sector públic

Redacció.

31 d’agost de 2020.

El Govern ha aprovat el Codi de bones pràctiques tributàries de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, d’acord amb les recomanacions promogudes per organismes internacionals. Igualment, el Govern també ha acordat la creació del Comitè per al Seguiment de les Bones Pràctiques Tributàries.

El Codi de bones pràctiques estableix un seguit de principis que afavoreixen el bon govern fiscal corporatiu i garanteixen una gestió preventiva, eficient i eficaç. Així, vertebra un model de política fiscal corporativa del conjunt del sector públic de la Generalitat, i estableix un seguit de principis i de pautes d’actuació que han de  regir les actuacions i les decisions a adoptar en matèria tributària.

L’àmbit objectiu del Codi abasta les actuacions que es portin a terme en els tributs del conjunt de les administracions, i tractarà els procediments d’aplicació dels tributs, sancionador i de revisió, les obligacions formals, d’informació i consulta, i qualsevol qüestió relativa a la fiscalitat corporativa. I pel que fa als fonaments que han de regir les actuacions en matèria de fiscalitat, el Codi es regirà pels principis de legalitat, integritat, col·laboració amb les administracions tributàries, transparència i eficiència en l’exercici de les obligacions tributàries. 

D’altra banda, el Govern ha creat el Comitè per al seguiment de les Bones Pràctiques Tributàries, que s’adscriu al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Es tracta d’un òrgan interdepartamental, amb composició transversal, que vetllarà pel grau de compliment del Codi de bones pràctiques tributàries de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. El Comitè, si escau, acordarà les propostes de modificació del Codi que es considerin necessàries, tenint en consideració l’evolució de la seva aplicació.  

Iniciatives internacionals

La secretaria d’Hisenda del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha elaborat el Codi de bones pràctiques tributàries de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, de conformitat amb les recomanacions i les millors pràctiques promogudes per diversos organismes internacionals.

En els darrers anys s’han generat importants iniciatives a nivell internacional per impulsar el bon govern i el compliment cooperatiu en l’àmbit tributari. En concret, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va publicar l’any 2016 el document Compliment tributari cooperatiu, construint un millor marc de control fiscal; per la seva part, la Comissió Europea va publicar, també l’any 2016, el Codi del contribuent europeu. En aquesta mateixa línia, l’Associació Espanyola de Normalització (UNE) va difondre la Norma UNE 19602, Sistemes de gestió de compliance tributari (2019).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *