Justícia i els procuradors catalans sumen esforços per impulsar la mediació als jutjats

Redacció.

9 de setembre de 2020.

El Departament de Justícia i el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya han signat un conveni per impulsar el coneixement i el recurs a la mediació i altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes.

Aquesta tasca es farà a través d’accions conjuntes de divulgació, sensibilització i formació bàsica i especialitzada en matèria de mediació; en la participació a activitats de foment; i en la implementació, seguiment i avaluació dels plans pilot que impulsi el Departament de Justícia.

La col·laboració s’estendrà a les quatre jurisdiccions –civil, penal, social i contenciosa administrativa- i abastarà els àmbits extrajudicial i intrajudicial. És a dir: foment de la pràctica de la mediació abans que els conflictes arribin als jutjats, però també un cop siguin dins, a través de derivacions a la mediació.

D’aquesta manera, els procuradors s’integren a la llista de col·legis professionals que ja col·laboren amb Justícia en aquest àmbit a través del Centre de Mediació de Catalunya, com ara els col·legis d’advocats, psicòlegs, treball social, educadores i educadors socials o pedagogs.

A l’acte de signatura hi assisteixen el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, Xavier Bernadí, i el president del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, Àngel Quemada.

Impuls de la mediació des de dins dels jutjats

Els procuradors són professionals del dret especialitzats en els procediments judicials. Representen ciutadans, empreses i entitats davant dels tribunals i són els responsables de la part jurídica i formal dels processos; és a dir, de tots els tràmits i documents que se’n derivin. Tenen contacte directe i constant amb el personal dels jutjats, els litigants i els seus advocats. Com a experts processals, poden agilitzar la tramitació dels actes relacionats amb la mediació i sensibilitzar els diferents actors de les possibilitats i els beneficis d’abandonar el judici i recórrer a la mediació.

Compromís del Govern amb la mediació

Aquest conveni respon a l’aposta del Govern per l’enfortiment d’una xarxa institucional amb diversos operadors implicats en la mediació, com l’Administració de justícia, els col·legis professionals i altres corporacions públiques, com cambres de comerç o universitats.

Se suma a altres iniciatives dels darrers anys entre les quals hi ha un pla pilot conjunt de foment de la mediació contenciosa administrativa, amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya; la creació d’un equip pioner per impulsar la mediació a jutjats, amb la col·laboració del Deganat de Barcelona; o el Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, que permetrà als jutges forçar una sessió de mediació en casos de separacions i custòdia de fills.

La mediació: un mètode ràpid i amb menys costos

La resolució de conflictes per vies alternatives a la judicial facilita la comunicació entre les persones i promou solucions acordades amb l’ajuda d’un professional imparcial. Evita l’obertura de nous processos judicials, que poden trigar anys a finalitzar, però també permet posar fi a procediments ja iniciats o reduir-ne l’abast.

La mediació pot escurçar aquest procés i resoldre’l en un termini que se situa a l’entorn dels dos mesos, amb un màxim de sis sessions. Cada sessió costa 40 euros per persona implicada. L’Administració de justícia també facilita mediadors d’ofici gratuïts en els casos en què es justifiqui la falta de recursos econòmics. Resoldre un conflicte mitjançant la mediació és més ràpid, econòmic i té menys cost emocional que acudir al jutjat.

Aproximadament el 50 % de les mediacions finalitza amb un acord satisfactori per a les dues parts en conflicte. En xifres absolutes, l’any 2019 van arribar al Centre de Mediació de Catalunya 2.822 sol·licituds de mediació (un 89 % d’expedients relacionats amb assumptes de família i un 11 % d’expedients relacionats amb altres assumptes del dret privat).

Un 81 % van arribar a iniciativa de les parts interessades, mentre que un 19 % van ser derivades pel jutge.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *