El Govern aprova el Decret llei que habilita el vot per correu i el vot electrònic en entitats esportives

Redacció.

20 de gener de 2021.

El Govern ha aprovat el Decret llei que habilita el vot per correu postal i el vot electrònic en els processos d’elecció de les juntes directives i de la presidència de les entitats esportives de Catalunya, legislació que podria afectar al procés electoral al FC Barcelona. Aquestes mesures extraordinàries volen facilitar que les entitats puguin renovar els seus òrgans de govern garantint la salut de les persones en el marc de la situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia de la Covid-19.

Com a conseqüència de l’evolució de la situació sanitària a Catalunya, el Govern considera necessari i urgent modificar determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives del país.

En primer lloc, el Decret llei modifica l’article 31bis del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, de manera que s’autoritza els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya a celebrar assemblees generals a distància per elegir els membres de la junta directiva. Es manté, però, la prohibició de fer aquests actes a distància per modificar els estatuts i reglaments de l’entitat, aprovar el vot de censura, acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat, i dissoldre l’entitat.

En paral·lel, s’autoritza a les entitats esportives establir el vot per correu postal i per mitjans electrònics en els processos d’elecció de les juntes directives i dels presidents o presidentes, sempre que quedin garantits els drets d’informació, que quedi constància de la recepció del vot, que se’n garanteixi la identificació de l’elector, l’autenticitat i el secret del vot, i s’adoptin mesures que impedeixin la duplicitat i que en garanteixin la incorporació al moment de l’escrutini.

En segon lloc, el Decret llei aprovat per l’Executiu modifica l’apartat 2 de l’article 10 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, que a partir d’ara autoritza que els estatuts d’aquestes entitats puguin preveure el vot per correu i el vot per mitjans electrònics. Els estatuts de cada club esportiu també poden incloure qualssevol altres disposicions i condicions lícites que els promotors considerin convenients, sempre que no s’oposin a l’ordenament jurídic ni contradiguin els principis que configuren el club.

Finalment, el nou Decret llei, que entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, incorpora dues disposicions transitòries, segons les quals en els processos d’elecció de les juntes directives i de la presidència de les entitats ja iniciats en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es pot regular el procediment per a la votació mitjançant correu postal, encara que els seus estatuts no ho estableixin, però en canvi no es pot establir el vot per mitjans electrònics.

Amb aquestes modificacions normatives el Govern pretén fer compatible la celebració dels processos de renovació dels òrgans de govern de les entitats amb la limitació del desplaçament de les persones, d’acord amb les mesures que busquen minimitzar la mobilitat i la interacció social per aconseguir modificar la tendència actual i estabilitzar i doblegar la corba pandèmica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *