El Govern aprova pagar 20 euros addicionals als advocats d’ofici que presentin els escrits en català

Redacció.

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui l’acord per modificar i prorrogar durant l’any 2022 el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Justícia, i el Consell dels l’Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya (CICAC). Amb aquest acord, l’Executiu autoritza bonificar amb 20 euros addicionals aquells professionals de l’advocacia que actuen en els supòsits de defensa de torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta i que s’hagin acollit voluntàriament al programa. Aquest import -que s’incrementa un 43% respecte al que es pagava fins ara- es bonificarà per cada actuació escrita en llengua catalana, com ara una demanda, un recurs o una contestació a la demanda.

Com a requisit, els advocats que s’hi inscriuen han de vetllar perquè els ciutadans tinguin garantit el dret a ser atesos en català durant tot el procés judicial, han de presentar tot els escrits en català quan el client ho sol·liciti i han de demanar al jutjat que la documentació es notifiqui en català.

L’objectiu de l’increment retributiu és incentivar l’ús de la llengua catalana entre els professionals del dret, aconseguir una major incidència de l’ús del català en l’àmbit de la justícia, promoure una millora dels resultats i fer efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans que escullin relacionar-se en aquest idioma amb l’Administració de justícia.

Inversió de 233.200 euros

La prorroga i modificació proposades comportarà la transferència per part del Departament de Justícia de la quantia màxima de 233.200 euros al Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya (CICAC).

El CICAC i els col·legis, ateses les despeses que els genera la posada en marxa i l’execució del programa, percebran un complement per actuació realitzada pels professionals d’1,2 euros per actuació.

El Departament farà el lliurament de fons al CICAC mitjançant bestretes trimestrals, un cop rebuts els certificats del trimestre anterior.

El CICAC ha de lliurar aquests complements als advocats un cop hagi rebut l’import de la transferència, per períodes trimestrals, de forma separada i amb independència de les compensacions que puguin correspondre als professonals.

Baix ús del català a la justícia

El nombre de total de sentències redactades en català el 2020 a tots els jutjats de Catalunya és de 14.455, que representa un 7,44% del total de sentències fetes durant aquest període. Si comparem aquesta dada respecte la de l’any anterior, observem que hi ha un descens d’1% en el global de tot el territori. Per demarcacions, aquest descens es produeix especialment a Barcelona, a Barcelona comarques i a Tarragona mentre que a Girona i a Terres de l’Ebre el percentatge d’ús del català en les sentències ha augmentat lleugerament, ja que ha passat d’un 15,51% el 2019 a un 17,04% (Girona) i d’un 3,69% el 2019 a un 4,44% el 2020 (Terres de l’Ebre).

Pel que fa als documents generats en català pels diferents operadors jurídics a través del sistema e-justícia.cat, només un 9,47% és en català. Per demarcacions, es destaca Girona, amb un 35,05%; a continuació, Lleida, amb un 17,63%; després, les demarcacions de Barcelona comarques, Terres de l’Ebre i Tarragona, amb un 7,89%, un 6,50% i 6,40% respectivament. Per acabar, la demarcació de Barcelona ciutat, amb un 4,31% és on hi ha un ús més escàs del català. La pràctica totalitat de jutjats dels àmbits civil, contenciós administratiu, social, mercantil i seccions civils de les audiències treballen amb el sistema informàtic de tramitació processal e-justícia.cat.

Bateria de mesures

El programa s’emmarca en un seguit d’actuacions que el Departament de Justícia, ha emprès els darrers anys adreçades a incrementar l’ús del català a l’Administració de justícia, amb l’objectiu de revertir la greu i preocupant situació pel que fa a la presència de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia, i fer efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans que escullin relacionar-se en aquest idioma.

Entre les darreres actuacions, hi ha la signatura el passat 13 de desembre d’un conveni entre 18 entitats i institucions catalanes i andorranes per desenvolupar durant 4 anys el portal web “Compendium.cat”, un catàleg de recursos lingüístics gratuït i en línia que aglutinarà de forma ordenada i actualitzable més de 300 recursos de llenguatge jurídic català, com bases de dades terminològiques, manuals d’estil o formularis jurídics, entre d’altres.

A més, el Departament, també atén les sol·licituds de traducció, correcció i assessorament lingüístics de totes les oficines judicials de Catalunya; ofereix cursos sobre drets lingüístics per a personal titular o interí que està en actiu i per al personal de la borsa d’interins que està fent el cursos de formació general; i ofereix cursos de català i de llenguatge jurídic amb la col·laboració dels col·legis d’advocats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *