Diferències entre el dret a la presumpció d’innocència i el principi in dubio pro reo