Anàlisi de l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals

Per Pol Rubio.
Barcelona.
 

Dins del paquet de reformes previstes per aquest primer semestre de 2013, el Govern pretén aprovar una Llei de Serveis Professionals que afectarà, essencialment, a arquitectes, advocats, farmacèutics i enginyers. L’avantprojecte ha estat elaborat per el Ministeri d’Economia i Competitivitat arrel de l’acord del 12 de juliol de 2012 de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics.

El ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, en pose explicatòria.

Fent un breu anàlisi del contingut d’aquest; en primer lloc s’estableix que és una reforma necessària per millorar la competitivitat del 30% aproximadament de treball de formació universitària i obligada per els recomanacions internacionals i comunitàries i el compromís nacional en el Programa Nacional de Reformes.

Es justifica l’establiment d’un nou marc que clarifiqui davant la present regulació excessiva, preconstitucional, conflictiva i sectorial; dicti el marc d’obligacions de col·legiació, diferents segons CCAA; i simplifiqui les reserves d’activitat existents. Aquests dos últims elements es volen reduir a l’estrictament necessari sota un esma liberalitzador.

En les línies bàsiques de la proposta es parla de tres eixos:

1)      El principi general de llibertat d’accés i exercici i habilitació única (eficàcia a tot el territori nacional), sota els paràmetres de necessitat, proporcionalitat, i no discriminació.

2)      La modernització dels Col·legis professionals.

3)      I el manteniment de la protecció d’usuaris i consumidors.

El primer tracta de la reserva d’activitat. En endavant existiran professions no regulades, regulades per llei estatal o autonòmica, i titulades i col·legiades via llei estatal. Dins el conjunt de les corresponents a la competència de l’Estat, trobem quatre professions especialment involucrades. Als arquitectes se’ls elimina la reserva exclusiva de projecció i direcció d’obres, de manera que qualsevol tècnic (arquitecte o enginyer) competent podrà realitzar qualsevol de les funcions, ampliant així la oferta professional. Als farmacèutics se’ls suprimeix la reserva exclusiva de la propietat i manté la de direcció en garantia de la correcta dispensació de medicaments però permetent la inversió de capital privat. I als enginyers se’ls aplica allò explicat per als arquitectes.

Menció apart mereix l’afectació a les professions jurídiques. Es liquida definitivament la incompatibilitat entre l’exercici simultani com a procurador i advocat, una qüestió que ja es permetia en la jurisdicció contenciós-administrativa. Els advocats podran exercir de procuradors sense necessitat de col·legiació com a tals. I es suprimeix l’examen d’Estat habilitant que pretenia la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador.

Sobre el segon eix, implica la modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Hi haurà coexistència de Col·legis obligatoris i voluntaris. Obligatoris seran per les professions sanitàries incloent l’exercici en l’àmbit de la sanitat pública si comporta contacte directe amb l’usuari, les jurídiques limitant el graduat social a si realitza defensa en judici, i les tècniques acotant-les a la firma de projectes. Els Col·legis seran d’àmbit autonòmic, i excepcionalment provincial. El seu règim econòmic serà públic i exerciran la representació institucional exclusiva del col·lectiu. S’instaurarà un marc bàsic d’infraccions i es garantirà la imparcialitat de l’òrgan sancionador, sense càrrecs electes dels Col·legis, els quals tampoc podran realitzar activitat política, pública o empresarial.

I en referència al tercer hi ha poc a comentar. Només la inclusió de l’exercici irregular de la professió en qualitat de motiu d’infracció, i d’instruments més efectius que la reserva d’activitat com les assegurances, el citat règim sancionador o el deure de formació contínua.

“La ganancia en términos de PIB potencial o a largo plazo podría caracterizarse en un 0,1% por cada 1% de contracción de los márgenes de los Servicios Profesionales.” Veurem si es compleix.

4 comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *