El solar

Per Francesc Sánchez.

La classificació del sòl com a urbà no és condició suficient perquè un terreny pugui ser objecte d’edificació, sinó que ha de complir amb el requisit de que sigui solar.

Què és un solar? Ens ho defineix l’article 29 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC) al dir-nos que són aquells terrenys que, a més a més d’estar classificats com a sòl urbà, han de reunir els següents requisits:

   A) Que estiguin degudament urbanitzats d’acord amb les previsions establertes en el corresponent planejament, i en qualsevol cas que disposin dels requisits urbanístics bàsics establerts a l’article 27.1 del TRLUC que són:

  1. Que existeixi una xarxa viaria que tingui un nivell de consolidació suficient per permetre la connexió amb la trama viària bàsica del municipi.
  2. Que hi hagin xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament.
  3. Que tinguin subministrament d’energia elèctrica.

   B) A més a més els terrenys han d’afrontar a una via que disposi enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants.

   C) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants.

   D) Que siguin susceptibles de llicència immediata per no estar incloses dins l’àmbit d’un sector de planejament o un polígon d’actuació urbanística pendents de desenvolupament.

   E) I, finalment, que per edificar-los no s’hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrer o vies per completar la xarxa viaria.

Sense reunir la condició de solar els terrenys no poden ser edificables, exceptuant en aquells supòsits en que s’autoritzi l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització, sempre que es reuneixin una sèrie de requisits mínim, entre ells la garantia suficient i que s’adquireixi el compromís de no utilitzar els edificis fins que les obres d’urbanització estiguin totalment finalitzades (art. 237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme).

Francesc Sànchez.

Advocat en exercici des del 1978, especialitzat en dret urbanístic. Format a l’administració pública, ha impartit docència en matèria de Dret urbanístic, havent estat durant molts anys Director dels Cursos de Dret Urbanístic organitzats pel Col·legi d’Advocats de Sabadell.

www.fsadvocats.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *